Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Ujawniłam te okrucieństwa małym dzieciom, Melanii i Maksyminowi, w La Salette

sobota, 2 czerwca 2012 roku, godz. 11.00

Moje dziecko, ważne jest, aby ci wszyscy, którzy kochają Mojego Syna, modlili się w tym czasie o Łaski siły i wytrwałości. Wiedza, która jest wam ujawniana, dzieci, przez te Orędzia, ma wam pomóc się przygotować.

Nigdy nie myślcie, że wy, jako Boża Armia, nie będziecie w stanie przetrzymać tego złego reżimu, który już wkrótce ma się ukazać światu. Zawsze pamiętajcie o mocy Mojego świętego Różańca. Zawsze pamiętajcie, Moc Mojego Ojca jest największą Mocą ze wszystkich. Żadna moc nie jest tak silna, żeby mogła pokonać najchwalebniejszą Moc Boga.

Kiedy jesteś prawdziwym dzieckiem Boga, kiedy przychodzisz do Ojca przez Mojego Syna, będziesz chroniony. Można odczuwać lęk przed nieznanym, ale może on powstać także wtedy, kiedy prawda zostaje ujawniona. Pozwólcie, aby Łaski, które otrzymujecie poprzez Modlitwy Krucjaty, dały wam pokój umysłu i siłę duszy w marszu dla ratowania dusz. Im więcej dusz, które zostaną nawrócone na miłość Mojego Syna, tym silniejsza będzie wasza Krucjata. Miłujcie się wzajemnie i łączcie się w modlitwie, aby pomóc ratować dzieci Boże od antychrysta. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby każda dusza była wystarczająco odważna, by odrzucić jego trujące znamię.

Ujawniłam te okrucieństwa małym dzieciom Melanii i Maksyminowi w La Salette tak dawno temu. Czas na spełnienie się tych proroctw jest blisko. Te dzieci dowiedziały się o złych planach i przyjęły to, co im powiedziałam. Teraz wy, dzieci, musicie przyjąć, że te wydarzenia muszą mieć miejsce. Musicie się mocno modlić, aby osłabić i złagodzić wiele z tego bólu, który będzie musiał być znoszony przez ludzkość.

Bądźcie dzielni, dzieci. Ufajcie Mojemu Synowi i dajcie Mu wolność w prowadzeniu was, tak jak musi, aby dusze mogły zostać uratowane ze szponów bestii.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary I revealed these atrocities to the little children Melanie and Maximin at La Salette

Saturday, June 2nd, 2012 @ 11:00

My child it is important that all those who love my Son pray for the graces of strength and perseverance at this time.

The knowledge being revealed to you children through these messages is to help you prepare.

Never feel you, as God’s army, will not be able to withstand the evil regime about to show itself in the world shortly.

Always remember the power of My Holy Rosary.

Always remember the power of My Father is the greatest power of all.

No power is so strong that it can defeat the most Glorious Power of God.

When you are a true child of God, when you come to the Father through my Son, you will be protected.

Fear is caused by the unknown but it can also be caused when the Truth is revealed.

Allow the graces which are being given to you through the Crusade Prayers to give you the peace of mind and strength of soul to march for the salvation of souls.

The more souls who are converted to the love of my Son, the stronger will your Crusade be.

Love one another and join in prayer to help save God’s children from the antichrist.

Pray, pray, pray that every soul will be brave enough to reject his poisonous mark.

I have revealed these atrocities to the little children Melanie and Maximin at La Salette so long ago. The time for these prophecies to unfold is soon.

These children were told of the evil plans and accepted what I told them. Now you, children, must accept that these events must take place.

You must pray hard to dilute and mitigate much of the pain which will have to be endured by humanity.

Be brave children.

Trust in my Son and allow Him the freedom to guide you as He must so that souls can be saved from the clutches of the beast.

Your beloved Mother
Mother of Salvation