Jezus Do Ludzkości

Jezus: Nigdy się nie załamujcie. Nigdy nie wątpcie w Moją Rękę Ochrony

sobota, 2 czerwca 2012 roku, godz. 21.00

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Moi wyznawcy pozwolą Mi napełnić swoje dusze Moją bezwarunkową miłością, wzbudzę w nich siłę, która ich zaskoczy. Przyjdźcie do Mnie jak ufające dzieci, z sercem prostym i otwartym, bez oczekiwań, a ja przyniosę wam pokój, którego nigdzie indziej nie znajdziecie.

Podczas gdy płaczę nad sposobem, w jaki zło i chciwość pochwyciły świat, jestem także pełen radości z powodu czystej miłości, którą Moi wyznawcy okazują Mnie, swojemu Jezusowi. Jakie przynoszą Mi pocieszenie, pokrzepienie i jakże pragnę ich objąć w Moich Ramionach. Jakże pragnę, aby mogli Mnie usłyszeć, gdy im mówię, jak bardzo ich kocham. Jakże tęsknię za tym dniem, w którym wyciągnę Ręce, wezmę ich ręce w Swoje i pociągnę ich do Mojego Nowego Królestwa, kiedy wreszcie powrócą do Mnie do domu. Ten dzień nie jest daleko.

Wszyscy Moi wyznawcy, musicie Mnie słuchać w tym czasie. Musicie być mocni i wytrwali podczas stojących przed wami prób i nigdy nie traćcie odwagi. Pójście wyznaczoną dla was drogą do Mojego Królestwa będzie bolesne. Wielu z was będzie się potykać i chwiać. Niektórzy z was pobiegną z powrotem drogą, którą przyszli. Inni usiądą, zrezygnują i ugrzęzną między początkiem podróży a Bramami do Życia Wiecznego. Tak słaba stanie się ich wiara z powodu przeszkód, które napotkają.

Silniejsi będą nieustraszeni. Będą chcieli posuwać się naprzód i przeć do nowej Ery Pokoju, korzystając z każdej odrobiny energii. Nic nie stanie na ich drodze. Będą wiedzieli, jak przetrzymać cierpienia, które są przed nimi. Będą wiedzieli, jak walczyć z wrogiem. Z niewielkim lękiem w sercach będą słuchać każdego polecenia danego im przeze Mnie. Muszą zawsze starać się powracać i nieść tych, którzy są słabsi. Tych, którzy są zalęknieni. Muszą nieść na swoich barkach tych, którym brakuje woli i odwagi, aby powstać w Moje Imię. Ci, którzy odrzucą waszą pomoc, zostaną w tyle i staną się częścią królestwa bestii, z którego nie ma ucieczki.

Nigdy się nie załamujcie. Nigdy nie wątpcie w Moją Rękę Ochrony. Jeśli poddacie wszystko Mojej Świętej Woli, zadbam o wszystko. Ufajcie mi. Pójdźcie za Mną. Czas jest krótki, a pomimo to jest wiele czasu, by się przygotować do bitwy, która jest przed nami.

Kocham was wszystkich. Nigdy nie zapominajcie o Mocy Mojej Miłości.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Król Zbawienia
Jezus Chrystus

Jesus: Never falter. Never doubt My Hand of Protection.

Saturday, June 2nd, 2012 @ 21:00

My dearly beloved daughter when My followers allow Me to flood their souls with My unconditional love I will ignite within them a strength that will startle them.

Come to Me like trusting children with a simple and open heart, with no expectations, and I will bring you a peace which you will not find anywhere else.

While I weep at the way in which evil and greed have gripped the world I am also full of joy because of the pure love My followers show to Me, their Jesus.

How they bring Me solace, comfort and how I wish I could wrap them in My Arms.

How I wish they could hear Me tell them how much I love them.

How I long for the day when I reach out My hand, grasp their hand in Mine and draw them into My New Kingdom when they will come home to Me at last.

That day is not far away.

To all My followers you must listen to Me at this time.

You must be strong and persevere during the trials ahead and never lose heart.

Walking along the path, carved out for you towards My Kingdom, will hurt you. Many of you will trip and stumble.

Some of you will run back the way you came.

Others will sit down, give up and remain stuck between the beginning of their journey and the gates to Eternal Life. So weak will their faith become because of the obstacles they will face.

The stronger ones will be fearless. They will want to forge ahead and charge with every ounce of energy into the New Era of Peace.

Nothing will stand in their way. They will know how to withstand the sufferings ahead. They will know how to fight the enemy. With little fear in their hearts they will listen to every instruction given to them by Me.

They must always strive to go back and carry those who are weaker. Those who are fearful. They must carry on their shoulders those who lack the will and the courage to stand up in My Name.

Those who refuse your help will be left behind and will become part of the Kingdom of the Beast from which there is no escape.

Never falter, Never doubt My Hand of Protection.

If you submit everything to My Holy Will I will look after everything.

Trust in Me. Follow Me.

The time is short yet the time is plentiful in which to prepare for the battle which lies ahead.

I love all of you. Never forget the power of My Love.

Your beloved Saviour
King of Salvation
Jesus Christ