Jezus Do Ludzkości

666 będzie wbudowany, jako ukryty numer, w chipie, do którego przyjęcia będziecie zmuszani, po prostu tak jak do przyjęcia jakiejś szczepionki

piątek, 1 czerwca 2012 roku, godz. 20.15

Moja szczerze umiłowana córko, antychryst już przygotowuje swój plan pokoju, który przedstawi niedługo po tym, jak wojny na Bliskim Wschodzie staną się powszechne i kiedy ból i straszne udręczenie będą powodować, że nie będzie znaku nadziei.

Wtedy on się nagle pojawi i ogłosi się światu jako człowiek pokoju, jasny klejnot, który lśni w środku ciemności.

Gdy się pojawi, będzie postrzegany jako jeden z najbardziej charyzmatycznych przywódców politycznych wszechczasów. Jego piękna, atrakcyjna i opiekuńcza osobowość oszuka większość ludzi. Będzie on roztaczać miłość i współczucie i będzie postrzegany jako chrześcijanin. Z czasem przyciągnie wielu zwolenników, których liczba tak wzrośnie, że stanie się on jakby Mną, Mesjaszem. Będzie postrzegany jako głosiciel jedności między wszystkimi narodami i będzie kochany w prawie każdym kraju na świecie. Będzie wreszcie postrzegany jako ten, który posiada nadprzyrodzone zdolności. Wielu będzie wierzyć, że został posłany przez Mojego Ojca i że jest on Mną, Jezusem Chrystusem, Zbawicielem świata. Będą się do niego modlili, kochali go i oddawali swoje życie za niego, a on będzie się śmiał i drwił z nich, kiedy nie będą go widzieć. To będzie największe oszustwo wszechczasów, a jego planem jest ukraść wasze dusze, aby Mi was zabrać.

On i fałszywy prorok, który będzie siedział jak król w Stolicy Piotrowej, będą potajemnie planowali jedną światową religię. Będzie się wydawało, że jest to typ religii chrześcijańskiej, która głosi miłość. Ona jednak nie będzie promować miłości wzajemnej, która pochodzi od Boga. Zamiast tego będzie promować miłość i wierność antychrystowi i miłość do samego siebie. Obrzydliwość się na tym nie zakończy, bo kiedy uwiodą dzieci Boże, rozpocznie się atak.

Nagle wszyscy zostaną poproszeni o przyjęcie jednego światowego znamienia wierności. Dla zjednoczonego świata, w którym wszyscy ludzie będą musieli uczestniczyć. Będzie to kontrola waszych pieniędzy, waszego dostępu do żywności i tego, jak żyjecie. Wiele z regulacji sprawi, że staniecie się więźniami. Kluczem do waszych cel [komórek – red.], który będzie was trzymał pod ich kontrolą, będzie znamię bestii. 666 będzie wbudowany, jako ukryty numer, w chipie, do którego przyjęcia będziecie zmuszani, po prostu tak jak do przyjęcia jakiejś szczepionki. Raz przyjęty zatruje nie tylko wasz umysł i duszę, ale i wasze ciało. Bo spowoduje on plagę mającą na celu zgładzenie dużej części światowej populacji.

Nie wolno wam przyjmować tego znamienia. Zamiast tego wskażę wam, co macie czynić. Wielu będzie przyjmować znamię, ponieważ będą się czuli bezradni.

Pieczęć Boga Żywego, Moja Modlitwa Krucjaty 33, jest dla was ostatnią deską ratunku.

Gdy otrzymacie Moją Pieczęć Ochrony, daną wam przez Mojego Ojca Przedwiecznego, nie będziecie musieli przyjmować znamienia. Pozostaniecie nietknięci. Wasz dom nie będzie widoczny, gdyby był poszukiwany lub brany na cel, stanie się bowiem niewidzialny w oczach armii szatana. Będziecie musieli trzymać w ukryciu żywność, która przetrwa kilka lat. Będziecie musieli mieć swoje własne uprawy, przechowywać własną wodę, a wokół siebie trzymać wszystkie święte przedmioty. Reszta Mojego Kościoła będzie rosnąć i rozszerzać się i otrzymacie schronienie, jeśli będzie potrzebne. Potrzeba teraz wiele planowania.

Ci, którzy śmieją się z tego, co czynicie, lub mówią, że Jezus z pewnością nie mógłby poprosić was o to. Czy On nie zaopatruje wszystkich Swoich wyznawców w czasie, gdy zachodzi potrzeba? Nawet jeden chleb i jedna ryba mogą być rozmnożone. Dlatego nie ma znaczenia, że macie tylko trochę jedzenia, ponieważ Ja was ochronię i będziecie bezpieczni. Módlcie się mocno za te dusze, które nie będą w stanie uniknąć znamienia.

Te niewinne dusze, które będą w stanie Łaski w czasie, gdy będą zmuszane do przyjęcia chipa, zostaną uratowane. Pozostali muszą planować ochronę swojej rodziny i swoją wierność Najświętszej Eucharystii i Mszy. Kiedy antychryst pochłonie wszystkie religie, jedyną bronią, wobec której będzie bezsilny, będzie Msza Święta i przeistoczenie chleba i wina w Moje Ciało i Krew w Najświętszej Eucharystii. Moje Msze muszą być kontynuowane. Ci z was, którzy o tym wiedzą, muszą teraz wzrosnąć liczebnie i rozpocząć przygotowania. Im wcześniej się przygotujecie, tym więcej Łask otrzymacie, aby wzrastały wasze szeregi na całym świecie.

Zostanie położony kamień pod nową budowlę, o której powiedzą, że będzie Moją nową świątynią. Ale to jest nieprawda.

Ale kiedy zakończą się prześladowania, Reszta Mojego Kościoła i Mój naród wybrany będą mieli odbudowaną świątynię i Moje Nowe Jeruzalem zejdzie z Nieba. Zstąpi w Chwale. Trąby będą słyszane w tym samym czasie w Niebie i na ziemi.

A wtedy przyjdę. Ty, Moja córko, oznajmisz Moje przybycie, a wielu upadnie na ziemię i zapłacze w ekstazie ukojenia, z miłości i radości. Ponieważ to wreszcie ta chwila, na którą czekali. Rozświetli się niebo, rozlegnie się grzmot, a chóry aniołów będą słodko i zgodnie śpiewać, gdy wszystkie dzieci Boże przywitają prawdziwego Mesjasza. Ja, Jezus Chrystus, przyjdę sądzić. A Niebiosa i ziemia staną się jedno. Wyłoni się nowa chwalebna wspaniałość, odnowiona ziemia, i Nowy Raj przyjmie tych wszystkich, których imiona są w Księdze Żyjących, a którzy połączą się jako jedno. I choć będzie musiał nastąpić koniec starej ziemi, splamionej skazą grzechu, to Nowa Era będzie tylko początkiem.

To do tego musicie dążyć. To do tego macie prawo jako do części swojego naturalnego Dziedzictwa. Tylko skupcie się na ratowaniu wszystkich dusz.

To dlatego musicie ignorować przeszkody, które są stawiane przed wami. Prześladowanie. Ból. Potworne zło z ręki innych. Jedyne, co się liczy, to zbawienie dusz.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

666 will be embedded, its number hidden, into a chip which you will be forced to accept just as you would any vaccination.

Friday, June 1st, 2012 @ 20:15

My dearly beloved daughter the antichrist is preparing, already, his peace plan which he will introduce soon after the wars become widespread in the Middle East and when the pain and terrible anguish means there is no sign of hope.

Then he will appear suddenly and announce himself to the world as a man of peace, a bright jewel which will sparkle in the midst of darkness.

As he emerges he will be seen as one of the most charismatic political leaders of all time.

His handsome, appealing and caring personality will fool the majority of people.

He will exude love and compassion and will be seen to be Christian. In time he will draw many followers who will grow in their numbers so that he becomes like Me, the Messiah.

He will be seen to promote unity among all nations and he will be loved in almost every country in the world.

Then he will be seen to have supernatural skills. Many will believe that he has been sent by My Father and that he is Me, Jesus Christ, Saviour of the World.

They will pray to him, love him, give up their lives for him and he will laugh and mock them when they cannot see him.

This will be the biggest deception of all time and the plan is to steal your souls, to take you away from Me.

He and the False Prophet, who will sit like a King in the Seat of Peter, will secretly plot a one world religion.

This will appear to be a Christian type religion which promotes love. It will, however, not promote love of one another which comes from God. Instead it will promote love and allegiance to the antichrist and love of oneself.

The abomination does not stop there for when they have seduced God’s children the attack will begin.

Suddenly all will be asked to accept the one world Mark of Allegiance. A united world which all men will have to partake in.

It will control your money, your access to food and how you live.

Rules, many of them, will mean that you will become prisoners. The key to your cell, which keeps you under their control, will be the Mark of the Beast.

666 will be embedded, its number hidden, into a chip which you will be forced to accept just as you would any vaccination.

Once embedded it will poison, not only your mind and soul, but your body. For it will cause a plague designed to wipe out much of the world’s population.

You must not accept the Mark. Instead I will instruct you what to do.

Many will accept the Mark because they will feel helpless.

The Seal of the Living God, My Crusade Prayer (33) is your lifeline.

When you receive My Seal of Protection, given to you by My Eternal Father, you will not have to accept the Mark.

You will not be touched. Your home will not be seen, searched or a target for it will be rendered invisible in the eyes of Satan’s army.

You will need to keep food hidden which will last a few years. You will need to grow your own crops, store your own water and keep all Holy objects around you.

My Remnant Church will grow and spread out and you will be given shelter if it is needed.

Much planning is needed now.

Those who laugh at what you do, or say, surely Jesus would not ask you to do this? Does He not supply all His followers at their time of need?

Even one loaf and one fish can be multiplied. So it does not matter if you only have some food for I will protect you and you will be safe.

Pray hard for those souls who will be unable to avoid the Mark.

Those innocent souls will be saved who are in a state of grace at the time of being forced to accept the chip.

The rest of you must plan to protect your family and your allegiance to the Holy Eucharist and the Mass.

When the antichrist devours all religions the only weapons which he will be powerless against is the Holy Mass and the Transubstantiation of the bread and wine into My Body and Blood, in the Holy Eucharist.

My Masses must continue. Those of you who know this must gather in numbers now and start the preparations.

The sooner you prepare the more graces you will be given to grow your ranks around the world.

The Rock will become laden with a new building which they say will be My New Temple. But this is untrue.

But when the persecution ends My Remnant Church and My Chosen People will have the Temple rebuilt and My New Jerusalem will come down from Heaven.

She will descend in glory. The trumpets will be heard in Heaven and on earth at the same time.

And then I will come. You, my daughter will herald my arrival and many will fall on the ground and weep with relief, love and joy in ecstasy.

For, at last the moment they have been waiting for. The skies will light up, the thunder will peal and the choirs of angels will sing in sweet unison as all God’s children will welcome the True Messiah.

I, Jesus Christ, will come to judge. And the Heavens and the Earth will become one.

The New Glorious splendour, the renewed earth, will emerge and the New Paradise will embrace all those whose names are in the Book of the Living who will unite as one.

And while the end of the old earth, soiled with the stain of sin, will have come to an end the New Era is only beginning.

This is what you must strive for. This is what you are entitled to as part of your natural inheritance.

Only focus on the saving of all souls.

This is why you must ignore the obstacles presented to you. The persecution. The pain. The horror of evil by the hands of others. All that matters is the saving of souls.

Your Saviour
Jesus Christ