Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Czerwiec Miesiącem Krucjaty Nawrócenia

czwartek, 31 maja 2012 roku, godz. 21.00

Moje dziecko, szatan oraz te dusze, które zaraził, podejmują wszelkie starania, aby podważyć najświętsze Słowo Mojego Syna. Zawsze pamiętajcie, że szatan zasiewa w sercach wybranych dusz pierwsze ziarno wątpliwości. Najgorsze potępienie zostanie rzucone na te święte Orędzia poprzez tych, którzy są ściśle zjednoczeni z Moim Najdroższym Synem. Kiedy szatan to czyni, zdobywa dusze.

Nie pozwól mu, aby to czynił, Moje dziecko. Odejdź i nie zajmuj się nim. Mój Syn nigdy nie bronił Swojego świętego Słowa, ani ty nie powinnaś ulegać tej pokusie. Skala oddziaływania szatana powiększa się i rozszerza na całym świecie.

Moje biedne dzieci tak cierpią, i ja płaczę Łzami smutku, gdy widzę ich niepokój i smutek. Módlcie się w tym czasie, Moje dzieci, o pokój, aby wszędzie dzieci Boże zwróciły się do Mojego Syna o siłę.

Tylko Boska Interwencja, dana poprzez Łaski udzielone dzięki waszym modlitwom, może złagodzić wasz ból i cierpienie. Mój Syn pragnie, aby dusze zwróciły się do Niego, bo tylko On może dać im pocieszenie, którego potrzebują. Nic innego nie przyniesie ulgi w udręce, której teraz doświadczacie.

Przynaglam was, dzieci, do poświęcenia miesiąca czerwca na nawrócenie ludzi i by sprawić, że będą szukali zbawienia. Nazwijcie ten miesiąc Miesiącem Krucjaty Nawrócenia i módlcie się jako jedno w grupach modlitewnych na świecie.

Oto Modlitwa Krucjaty na Krucjatę Nawrócenia.

Modlitwa Krucjaty 58
Modlitwa na Krucjatę Nawrócenia

O drogi Jezu, wołam do Ciebie, abyś objął wszystkie dzieci Boże i okrył je Twoją Najdroższą Krwią.

Niech każda kropla Twojej Krwi okryje każdą duszę, by osłaniać ją przed złym duchem.

Otwórz serca wszystkich, zwłaszcza zatwardziałych dusz i tych, którzy Cię znają, ale są splamieni grzechem pychy, aby upadli i błagali o Światło Twojej Miłości, by napełniło ich dusze.

Otwórz im oczy, by zobaczyli prawdę, aby brzask Twojego Bożego Miłosierdzia rozlał się na nich, by zostali ogarnięci Promieniami Twojego Miłosierdzia.

Nawróć wszystkie dusze poprzez Łaski, o które Cię teraz proszę, drogi Jezu [podaj własną intencję].

Błagam Cię o Miłosierdzie i ofiaruję Ci ten dar postu, przez jeden dzień w każdym tygodniu [przez ten miesiąc czerwiec], na przebłaganie za wszystkie grzechy.

Amen.

Dzieci, musicie pościć jeden dzień każdego tygodnia w miesiącu czerwcu. Musicie codziennie odmawiać Mój Różaniec i Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Czyniąc to, dzieci, uratujecie miliony dusz dzięki Miłosierdziu Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary: June Crusade of Conversion Month

Thursday, May 31st, 2012 @ 21:00

My child every effort is being made by Satan and those souls he has infected to undermine my Son’s Most Holy Word.

Always remember that Satan plants the first seeds of doubts within the hearts of chosen souls.

The worst condemnation will be poured upon these Holy Messages by those who are intimately united to my Precious Son.

When Satan does this he wins souls.

Do not let him do this My child. Walk away and do not engage with him.

My Son never defended His Holy Word nor should you succumb to this temptation.

The scale of satanic influence is growing and spreading throughout the world.

My poor children suffer so and I weep tears of sorrow when I see their dismay and sorrow.

Pray, my children for peace at this time so that God’s children everywhere will turn to my Son for strength.

Only divine intervention, given through the graces provided through your prayers, can ease your pain and suffering.

My Son yearns for souls to turn to Him for only He can give them the comfort they need. Nothing else will provide relief from the torment you now endure.

I urge you children to dedicate the month of June to the conversion of mankind and to ensure that they will seek salvation.

Call this month the Crusade of Conversion month and pray as one through prayer groups throughout the world.

Here is the Crusade Prayer for the Crusade of Converstion

Crusade Prayer (58)

Crusade of Conversion Prayer

O dear Jesus I call on you to embrace all God’s children and cover them with Your Precious Blood

Let each drop of Your Blood cover every soul to shield them from the evil one

Open the hearts of all especially hardened souls and those who know You, but who are stained with The sin of pride, to fall down and beg for the light of Your Love to flood their souls

Open their eyes to see the Truth so that the dawn of Your Divine Mercy will shower down upon them so they are covered with the Rays of Your Mercy.

Convert all souls through the graces I ask you for now Dear Jesus (personal intention here)

I beg you for Mercy and offer you this gift of fasting for one day Every week for this month of June in atonement for all sins.

Amen.

Children you must fast for one day each week in the month of June.

You must recite My Rosary and the Divine Mercy Chaplet daily.

Doing this children you will save the souls of millions through the Mercy of My Son Jesus Christ.

Your beloved Mother
Mother of Salvation