Jezus Do Ludzkości

Moje Konanie w Ogrójcu odnawia się po raz kolejny i podwaja się Mój ból i cierpienie

środa, 30 maja 2012 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, udręka zadawana ci przez tych, którym brakuje prawdziwej pokory, ale którzy twierdzą, że mówią w Moim imieniu, nasili się teraz.

Nie słuchaj żadnego głosu oprócz Mojego. Nie angażuj się ani nie odpowiadaj tym, którzy Mnie znieważają. Dopuścili, aby ludzka pycha zamknęła ich na Mnie, a teraz, jakby tego im było mało, prześladują Mnie.

Moje Powtórne Przyjście będzie podobne do wydarzeń, które miały miejsce za pierwszym razem – podczas Mojego Życia na ziemi. Moje święte Słowo będzie podważane, krytykowane, odsunięte, a potem odrzucone.

Pierwsi, którzy Mnie odrzucą, to będą Moi właśni – te dusze, które Mnie kochają najbardziej. Staną w przednim rzędzie, aby rzucić pierwszy kamień. Moje Konanie w Ogrójcu odnawia się po raz kolejny i podwaja się Mój ból i cierpienie.

Konałem przez grzechy ludzkości, nie tylko tych, którzy żyli w tamtym czasie, ale i tych, którzy odrzucają Mnie dzisiaj. Ci, którzy odrzucają Mnie dzisiaj, ranią Mnie bardziej, ponieważ umarłem za ich grzechy. Niczego się nie nauczyli. Ale ci, którzy wtedy szydzili ze Mnie i przebili Mi Oko cierniem, najostrzejszym w Koronie Cierniowej, to są przedstawiciele Mojego Kościoła na ziemi. Nie uznają Mojego Powtórnego Przyjścia ani ostrzeżeń, które im teraz przekazuję.

Moje pokorne dusze chłoną każde Słowo wychodzące z Moich Ust, jak dzieci w czasie głodu. Jednak ci nakarmieni wiedzą prawdy Mojego Nauczania odwracają głowy i ignorują je. Pokora nie jest już dłużej obecna w duszach wielu Moich wyznawców, dlatego nie będą w stanie skorzystać z Moich szczególnych Łask. Dopóki nie staniecie się małymi w Oczach Boga, nie możecie Mnie usłyszeć. Dopóki nie porzucicie pychy i wyniosłości, nie odczujecie Mocy Ducha Świętego.

Gdy odrzucacie Mnie dzisiaj, wbijacie pierwszy gwóźdź w Mój Nadgarstek. Kiedy wy, Moi wyświęceni słudzy, odrzucacie Moje święte Słowo, dane wam teraz, wbijacie drugi gwóźdź w Mój drugi Nadgarstek.

Bo te biedne dusze, które nie interesują się Moim Nauczaniem ani zbawieniem, które dałem światu poprzez Moją Śmierć na Krzyżu, nie mają nikogo, kto by je prowadził. One są tutaj ofiarami. Nie są prowadzone do Mnie. Pozbawia się ich szansy na przygotowanie się na Moje Powtórne Przyjście.

Wzywam teraz wszystkich Moich wyznawców, aby się przygotowali. Walka między wierzącymi wkrótce się rozpocznie. Jedna połowa nie tylko potępi te Orędzia, ale będzie także próbowała ich zakazać. Druga połowa posłuży się nimi, by nawracać innych. Te proste, zagubione dusze, które w ogóle Mnie nie znają, poznają Mnie, gdy tylko ujawnię im Prawdę podczas Ostrzeżenia. Łatwiej będzie im ujrzeć prawdę niż tym, którzy mówią, że Mnie kochają, ale się Mnie teraz wypierają. To dlatego musicie się modlić o Łaski, abym pozwolił wam Mnie zobaczyć, usłyszeć Mnie i umożliwić Mi przygotowanie was na Moje Powtórne Przyjście.

Nigdy nie wierzcie w to, że będzie łatwo prawdziwie iść za Mną, szczególnie w tym końcu czasów. Ponieważ tym razem cichy hołd wobec Mojego świętego Słowa nie będzie wystarczający. Będziecie jak nowy rekrut w każdej armii. Będziecie musieli się szkolić, odnawiać swoją duszę i przychodzić do Mnie poprzez sakramenty, zanim będziecie wystarczająco silni i wystarczająco dzielni, by szerzyć Moje święte Słowo.

Rozpowszechnianie Moich Modlitw Krucjaty będzie waszym pierwszym zadaniem. Wy, Moja Armio, poprowadzicie największą w ogóle Krucjatę Mojej Świętej Misji na ziemi. Zaczniecie w małej liczbie, ale wzrośniecie do dwudziestu milionów. Modlitwy i cierpienie Reszty Mojego Kościoła mogą wystarczyć, aby uratować całą ludzkość. Nigdy nie zapominajcie, że wasze modlitwy mogą zbawić dusze najbardziej zatwardziałych grzeszników, tak potężna jest modlitwa. A więc przygotujcie się, by się zebrać razem. Przygotujcie się dobrze, bo będą podejmowane starania, aby was powstrzymać. Przyjmijcie obraźliwe zniewagi, którymi będziecie obrzucani. Wiedzcie, że będą wam przedstawiać wszelkiego rodzaju argumenty, aby powstrzymać was w waszej misji. Ale wiedzcie, że będę was prowadził, kierował wami i uczynię was silnymi. Wiedzcie również, że wy, Moja Armio, będziecie odpowiedzialni za zbawienie milionów dusz. Dusz, które nie miałyby w ogóle żadnej nadziei.

Niech Moja Miłość dotknie wasze dusze i połączy jako jedno, w jedności ze Mną, waszym Jezusem. Pozwólcie Mi teraz okryć was Moją Najdroższą Krwią i udzielić wam Moich Darów, aby pomóc wam pozostać wiernymi wobec Mnie, tak byście teraz, bez względu na to, jak silne będą pokusy, nigdy nie odrzucali Mojego wezwania do was. Błogosławię wam wszystkim, Moja silna Armio. Będę was prowadził w waszym marszu do Nowej Ery Pokoju na każdym kroku tej drogi.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Odkupiciel ludzkości
Jezus Chrystus

My Agony in the Garden is being relived once again and I am doubled with the pain of suffering.

Wednesday, May 30th, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter the torment inflicted on you by those lacking in true humility, but who profess to speak in My Name, will intensify now.

Listen to no voice only Mine. Do not engage or respond to those who insult Me.

They have allowed human pride to block Me and then, not only is that not enough, they persecute Me.

My Second Coming will be similar to events which took place during My time on earth the first time.

My Holy Word will be questioned, criticised, dismissed and then rejected.

The first to reject Me will be My own, those souls who love Me the most. They will stand front in line to throw the first stone.

My Agony in the Garden is being relived once again and I am doubled with the pain of suffering.

I agonised over the sins of mankind, not only those who lived at that time, but those who reject Me today. Those who reject Me today hurt Me more because I died for their sins. They have learnt nothing.

Then those who mocked Me and tore My eye out with the thorn, the sharpest one in the Crown of Thorns, are those representatives of My Church on Earth.

They won’t accept My Second Coming or the warnings I reveal to them now.

Every word uttered from My lips is being devoured by those humble souls like children in a famine.

Yet those nourished by the knowledge of the Truth of My Teachings, turn their heads and look the other way.

Humility is no longer present in the souls of many of My followers so that they will be unable to benefit from My special Graces.

Until you become little in the eyes of God you cannot hear Me.

Until you denounce pride and arrogance you will not feel the power of the Holy Spirit.

When you reject Me today you plunge the first nail into My wrist.

When you, My sacred servants, denounce My Holy Word, given to you now, you drive the second nail into My other wrist.

For those poor souls who have no interest in My Teachings or the Salvation I gave the world, through My Death on the Cross, they have no one to guide them.

They are the victims here. They are not being led towards Me. They are being denied the chance to prepare for My Second Coming.

Now I call all of My followers to prepare. The battle among believers will begin soon. One half will not only denounce these messages, they will try to ban them.

The other half will use them to convert others.

Those simple lost souls who don’t know Me at all, will know Me as soon as I reveal the Truth to them during The Warning.

It will be easier for them to see the Truth than it will for those who say they love Me but who deny Me now.

This is why you need to pray for the graces to allow you to see Me, hear Me and to let Me prepare you for My Second Coming.

Never believe that to truly follow Me, especially in these the End Times, will be easy.

For this time, silent homage to My Holy Word, will not be enough.

You will be like a new recruit in any army. You will need to train, renew your souls and come to Me through the Sacraments, before you will be strong enough and brave enough to spread My Holy Word.

The spread of My Crusade Prayers will be your first task.

You, My army will lead the biggest Crusade of My Holy Mission on earth ever. You will start small but will swell to 20 million.

The prayers and suffering of My Remnant Church can be enough to save the whole of humanity. Never forget that your prayers can save the souls of the most grievous sinners so powerful is prayer. So prepare to gather together. Prepare well because efforts will be made to stop you. Accept the abusive insults which will be flung at you.

Know that every kind of argument will be presented to you in order to stop you in your mission. But know that I guide you, steer you and make you strong.

Know also that you, My Army, will be responsible for the salvation of millions of souls. Souls who would have had no hope at all.

Let My love touch your soul and bind you together as one, in union with Me, your Jesus.

Allow Me to cover you with My Precious Blood and bestow My Gifts to help you stay loyal to Me so that, no matter how strong the temptation is, you never deny My call to you now.

I bless you all My strong Army.

I will lead you in your march to the New Era of Peace every step of the way.

Your beloved Saviour
Redeemer of Mankind
Jesus Christ