Jezus Do Ludzkości

Modlitwy mogą zapobiec planowanym okrucieństwom, popychającym do użycia bomb atomowych

wtorek, 29 maja 2012 roku, godz. 17.42

Moja szczerze umiłowana córko, Moi prorocy, Moi posłańcy i wszyscy prawdziwi wizjonerzy na świecie jednoczą się w duchu, aby głosić w tym czasie Moje święte Słowo. Ci wybrani do tej trudnej misji – zapewnienia, że dusze wszystkich ludzi zostaną przygotowane na Moje Powtórne Przyjście – są pouczani, aby wołać do świata. Będą wkrótce nakłaniać do pilnej modlitwy, aby pomóc tym, którzy będą cierpieć w nadchodzących wojnach. Bliski jest czas, gdy wojny wybuchną i wiele niewinnych dusz będzie ofiarami tego przepełnionego nienawiścią terroru wobec dzieci Bożych. W tych wojnach wielu będzie rozproszonych w różnych kierunkach, a na Bliskim Wschodzie dojdzie do wielkiego zamieszania. Tak wiele małych wojen się nasili. Tak wiele stron rozproszonych na początku we wszystkich kierunkach połączy się jedynie w małą liczbę stron. Wtedy zaangażują się większe armie i dołączy się wiele narodów.

Jak mocno płyną Moje Łzy z powodu tego strasznego zła spowodowanego wpływem szatana, który chce zabić tak wielu ludzi, jak to możliwe, i to możliwie najszybciej. Módlcie się, aby te wojny zostały osłabione. Módlcie się, aby dzieci Boże dzięki swoim modlitwom zapobiegły planowanym okrucieństwom, popychającym do użycia bomb atomowych.

Moja najdroższa córko, szatan uczyni w tym czasie wszystko, co w jego mocy, aby przekonać Kościół katolicki do potępienia ciebie i do ogłoszenia tych Orędzi za herezję. Musicie ignorować te ataki. Wszyscy ci, którzy podążają za Moim Nauczaniem, muszą jedynie podążać za swoim sercem, bo wtedy będzie im łatwo rozpoznać prawdę.

Jeśli Moi prorocy nie otrzymaliby Łask z Nieba, aby wytrzymać takie prześladowania, to Moje święte Słowo, Moje wskazania dla przygotowania wszystkich dzieci Bożych na Moje Powtórne Przyjście, nie zostałyby usłyszane. Gdyby nie ta nieustępliwa wytrwałość wszystkich Bożych proroków i Bożych posłańców od początku czasu, to dzieci Boże pozostałyby nieświadome.

Gdy zostaje wam dana wiedza, Moi najdrożsi wyznawcy, nigdy nie możecie się lękać, bo podążacie drogą prowadzącą do Życia Wiecznego. Żadna inna droga, niezależnie od wspaniałych, ale bezwartościowych pokus, które ciągną was ku ziemskim pułapkom, nie doprowadzi was do Mnie. Bo jeśli, albo kiedy, zaczną się pojawiać kłamstwa o Mojej Najświętszej Eucharystii, musicie być dzielni, i odejdźcie.

Módlcie się o siłę, zdecydowanie i odwagę, by podążyć za Mną ostatnią drogą do zbawienia.

Wasz umiłowany Jezus

Prayers can avert the atrocities being planned urging the use of nuclear bombs

Tuesday, May 29th, 2012 @ 17:42

My dearly beloved daughter, My prophets, My messengers and all the true visionaries in the world are uniting in spirit to proclaim My Holy Word at this time.

Those chosen for the difficult mission, to ensure that the souls of the whole of humanity are prepared for My Second Coming, are being instructed to call out to the world.

They will soon urge for urgent prayer to help those who will suffer in the coming wars.

The time is near for wars to break out and many innocent souls will be the victims in these hate filled terrors against God’s children.

Many will be torn in different directions in these wars and much confusion will exist in the Middle East.

So many little wars will escalate.

So many sides splintered in all directions at first, will merge into only a small number of sides.

Then the larger armies will become involved with many nations joining in.

How My tears fall over this terrible evil led through the influence of Satan who wants to kill as many people as possible and as quickly as possible.

Pray for these wars to be diluted.

Pray that God’s children, through their prayers, can avert the atrocities being planned urging the use of nuclear bombs.

My dearest daughter, Satan will do everything in his power at this time to encourage the Catholic Church to denounce you and to declare these messages heresy.

You must ignore these attacks. All those who follow My teachings need only follow their hearts for they will find it easy to discern the truth.

If My prophets were not given the graces from Heaven to withstand such persecution, then My Holy Word, My instructions to prepare all of God’s children for My Second Coming would not be heard.

Were it not for the stubborn persistence of all God’s prophets and God’s messengers, from the beginning of time, then God’s children would remain ignorant.

Once the knowledge is given to you, My precious followers, you must never be afraid for you are following the path to Eternal Life. Any other path, irrespective of the glorious, but worthless, temptations which pull you towards worldly trappings will not lead you to Me.

For if, and when, the lies about My Holy Eucharist begin to emerge you must be brave and walk away.

Pray for strength, determination and courage to follow me on the final Path to Salvation.

Your beloved Jesus