Jezus Do Ludzkości

Wiedzcie, że ten tysiąc lat, o którym mowa w Księdze Apokalipsy, oznacza właśnie to

poniedziałek, 28 maja 2012 roku, godz. 20.45

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy człowiek poddaje w wątpliwość Nauczanie zawarte w świętej Biblii, to należy to do zwykłej ludzkiej natury.

Kiedy człowiek przeinacza Nauczanie ze świętej Biblii, aby dostosować je do swoich własnych celów, znieważa Mnie. Ale kiedy Moi wyświęceni słudzy potępiają pewne części świętej Biblii i odkładają je na bok, tak jakby nie miało to żadnych konsekwencji, wyrzekają się Mnie, Syna Człowieczego. Wszystko, co jest zawarte w świętej Biblii, pochodzi od Mojego Ojca Przedwiecznego, Który zatwierdził każde pojedyncze słowo poprzez namaszczone osoby. Wierzcie, że święte Słowo Boże zawarte jest w Księdze Mojego Ojca, ani jedno słowo nie jest kłamstwem. Dlaczego więc ci, którzy twierdzą, że są uczonymi i ekspertami w prawdzie zawartej w świętej Biblii, kwestionują Moje święte Słowo, gdy przedstawiam wam w tych Orędziach? Moja Prawda jest wam teraz dawana raz jeszcze, aby odświeżyć waszą pamięć i aby przypomnieć wam zawarte w niej Nauczanie.

Moje dzieci na ziemi, wiedzcie, że proroctwa zawarte w Księdze Daniela i Księdze Apokalipsy muszą się jeszcze spełnić. Wiedzcie, że ten tysiąc lat, o którym mowa w Księdze Apokalipsy, oznacza właśnie to. Jeśli miałoby to oznaczać coś innego, to zostałby podany inny czas.

Mój Kościół, Kościół katolicki, nie zdeklarował się jeszcze co do swoich wierzeń, bo jeszcze tego nie uczyniono.

Reszta Mojego Kościoła, te zachowane pędy Mojego Kościoła katolickiego na ziemi, zrozumie prawdziwe znaczenie Mojej Ery Pokoju na ziemi.

Jesteście w końcu czasów, ale ziemia zostanie odnowiona.

Wołam do was wszystkich, Moi wyświęceni słudzy. Mój Głos ochrypł od błagania was, byście odpowiedzieli na Moje święte wezwanie z Nieba. Ja, wasz umiłowany Zbawiciel, posłałem do was do tej pory wielu widzących i wizjonerów. Oni pomogli otworzyć wasze umysły na te wydarzenia, które jeszcze mają nadejść. Czekałem aż do teraz, aby ogłosić światu te końcowe objawienia. Posyłam teraz Mojego ostatniego posłańca, Marię od Bożego Miłosierdzia, siódmego posłańca, aby przygotował ostatni rozdział, gdy jest on wam odsłaniany. Mój Głos jest jak grzmot. Nadal będzie się go słyszeć na całym świecie. Nie zamilknie aż do dnia, w którym przyjdę sądzić. Możecie Mnie teraz nie słuchać. Wielu z was odrzuci Moje Słowo z wyniosłością, która Mnie głęboko rani. Inni zignorują Mnie z lęku, bo w ten sposób łatwiej. Ale wkrótce zmiany, o których mówię, nadejdą. Wtedy Prawda zacznie w was świtać.

Wzywam was teraz i to wam mówię. Oczekuję waszej odpowiedzi, czy dacie ją teraz, czy nie, albo w przyszłości. Czekam. Będę nadal cierpliwie czekał aż do dnia, w którym przybiegniecie do Mnie, szukając Mojej Ochrony.

Nigdy nie porzucę Moich wybranych sług, tych, których wezwałem w pierwszej kolejności.

Czy pamiętacie, kiedy pierwszy raz was zawołałem? Czuliście Mój Głos, mówiący do waszej duszy, przynaglający was, byście przyłączyli się do jedności ze Mną. Czy słyszycie Mnie teraz?

Proście Mnie, bym wam teraz objawił, że to jestem Ja, wasz Jezus, błagający was, byście przyszli, podnieśli się i podążyli za Mną w tej ostatniej żmudnej podróży do Życia Wiecznego. Nie lękajcie się Mojego wezwania. Zaufajcie Mi i odmawiajcie tę modlitwę, prosząc Mnie, abym pozwolił wam usłyszeć Moje wezwanie.

Modlitwa Krucjaty 57
Modlitwa dla duchowieństwa – Jezu, pozwól mi usłyszeć Twoje wezwanie

O mój drogi Jezu, otwórz moje uszy na Twój Głos.

Otwórz moje serce na Twoje pełne Miłości wezwanie.

Napełnij moją duszę Duchem Świętym, bym mógł Cię rozpoznać w tym czasie.

Ofiaruję Ci moje pokorne posłuszeństwo we wszystkim, o co mnie prosisz.

Pomóż mi rozpoznać prawdę, powstać, odpowiedzieć i tak podążać za Twoim Głosem, abym mógł Ci pomóc ratować dusze wszystkich ludzi.

Twoja Wola jest dla mnie rozkazem.

Daj mi odwagę, bym pozwolił Ci prowadzić mnie, abym mógł przyjąć zbroję potrzebną do prowadzenia Twojego Kościoła do Twojego Nowego Królestwa.

Amen.

Pamiętajcie, Ja, Jezus Chrystus, nigdy nie pozwolę Moim wyświęconym sługom zejść z Drogi Prawdy. Będę stał na każdym rogu, na każdej drodze i wskazywał wam właściwy kierunek.

Czasem może to być dla was frustrujące. Możecie być zdezorientowani. Możecie nie chcieć usłyszeć prawdy. Możecie się lękać. Ale to musicie wiedzieć. Zawsze będę was kochać. Zawsze będę przy was. Nigdy was nie opuszczę.

Wasz umiłowany Jezus

Know that the 1,000 years referred to in the Book of Revelation means just that

Monday, May 28th, 2012 @ 20:45

My dearly beloved daughter when man questions the Teachings contained in the Holy Bible this is normal human nature.

When man twists the teachings in the Holy Bible to suit his own agenda this offends Me.

But when My sacred servants denounce parts of the Holy Bible and throw them to one side, as if they are of no consequence, they deny Me, the Son of Man.

Everything contained within the Holy Bible comes from My Eternal Father who has sanctioned every single word through His anointed ones.

Believe that the Holy Word of God is contained in My Father’s Book, not one word a lie.

Why then do those who profess to be scholars and experts in the Truth contained with the Holy Bible question My Holy Word as I present it to you in these Messages?

My Truth is being given to you now, once again, to refresh your memories, to remind you of the Teachings contained therein.

To My children on earth, know that prophecies contained in the Book of Daniel and the Book of Revelation still have to take place.

Know that the 1,000 years referred to in the Book of Revelation means just that.

If it was meant to be something different then it would have been given a different time.

My Church, the Catholic Church, has not declared their beliefs because they have not done this yet.

My Remnant Church, the remaining tendrils of My Catholic Church on earth will understand the true meaning of My Era of Peace on earth.

You are in the end times but the earth will be renewed.

I call out to all of you, My sacred servants. My voice is hoarse as I beg you to respond to My Holy Call from Heaven.

I, your beloved Saviour, have sent many seers and visionaries to you up to now. These helped open your minds to those events still to come.

I have waited until now to proclaim to the world the final revelations. I now send My last messenger, Maria Divine Mercy, the seventh messenger to prepare the final chapter as it is unveiled to you.

My voice is like thunder. It will continue to be heard all over the earth. It will not stop until the day I come to judge.

You may not listen to Me now. Many of you will dismiss My Word with an arrogance which wounds Me deeply.

Others will, through fear, ignore Me for it is easier that way. But soon the changes I speak about will come to pass. Then the Truth will begin to dawn on you.

I call you now and tell you this. I await your response whether or not it is now or in the future.

I am waiting. I will continue, patiently, until the day you come running to Me seeking My Protection.

I never give up on My chosen servants those whom I called out to in the first instance.

Do you remember the first time I called you? You felt My voice speaking to your soul urging you to join in union with Me. Can you hear Me now?

Ask Me to reveal to you now, that it is I, your Jesus begging you to come, rise and follow Me on this last arduous journey to Eternal Life. Do not fear My Call. Trust Me and say this prayer asking Me to let you hear My call.

Crusade Prayer (57)

Prayer for the Clergy – Jesus let me hear your call

O my dear Jesus

Open my ears to the sound of Your Voice Open my heart to Your loving call

Fill my soul with the Holy Spirit So I can recognise You at this time.

I offer You my humble allegiance to all That You ask of Me

Help me to discern the Truth, rise, respond and follow your voice so I can help You to save the souls of all of humanity

Your will is my command

Give me the courage to let You guide me So I can take up the armour needed to lead Your Church towards Your New Kingdom.

Amen.

Remember, I Jesus Christ, will never allow My Sacred Servants to wander off the Path of Truth. I will stand at every corner, every avenue and point you in the right direction.

You may find this frustrating at times. You may be confused. You may not want to hear the Truth. You may be fearful. But know this.

I will always love you. I will always be at your side.

I will never desert you.

Your beloved Jesus