Jezus Do Ludzkości

Moja Księga Prawdy jak płomień rozprzestrzeni się na cały świat

wtorek, 22 maja 2012 roku, godz. 15.20

Moja szczerze umiłowana córko, wkrótce rozpocznie się kolejny etap tej Świętej Misji. Moja Księga Prawdy jak płomień rozprzestrzeni się na cały świat. Nawrócenia będą nagłe, a Moje święte Słowo będzie słyszane we wszystkich językach.

Wszystkie dzieci Boże po kolei będą rozpowszechniać Moje Orędzia i zostaną napełnione Duchem Świętym. Ich usta będą przekazywać Prawdę i wszyscy będą prorokować w językach, aby Prawda mogła zostać szybko usłyszana. Pragnienie dzieci Bożych, które błąkają się w stanie zdezorientowania, ponieważ ich dusze są puste, zostanie ugaszone. Bolesny głód za Moją Obecnością będzie zaspokojony, kiedy przyniosę tym duszom pokarm, którego tak rozpaczliwie potrzebują. Kiedy się to stanie, bardzo niewiele dusz na świecie będzie nieświadomych Mojego wielkiego Miłosierdzia.

Weźcie Mój Dar, Moje święte Słowo, Moją Księgę Prawdy i pochłońcie ją. Ponieważ bez niej będziecie jak ciało bez duszy. Kiedy przełkniecie Moje Słowa Mądrości, ponownie odzyskacie jedność. A kiedy znowu odzyskacie jedność, będziecie gotowi iść ze Mną do Nowej Ery Pokoju na ziemi.

Oczekujcie teraz, Moi umiłowani wyznawcy, bo Moje spisane Słowo wkrótce będzie z wami i będziecie się radować w duszach miłością i pokojem. Ruszajcie więc, wszyscy Moi wyznawcy. Wy, wasi bliscy i wszyscy wierzący niech prorokują w Moje Imię. Idźcie ze Mną, gdy was prowadzę do Życia Wiecznego.

Wasz umiłowany Jezus
Odkupiciel całej ludzkości

My Book of Truth, like a flame, will spread quickly over the whole world.

Tuesday, May 22nd, 2012 @ 15:20

My dearly beloved daughter the next stage in this Holy Mission is about to unfold.

My Book of Truth, like a flame, will spread quickly over the whole world.

Conversion will be quick and My Holy Word, in all tongues, will be heard.

All of God’s children, in turn, will spread My Messages and they will be filled with the Holy Spirit.

Their lips will impart the Truth and all will prophesy in tongues so that the Truth can be heard quickly.

The thirst of God’s children, who wander in a confused state because their souls are empty, will be quenched.

The hunger pangs for My Presence will be satisfied when I bring those souls the nourishment they so desperately need.

When this happens very few souls in the world will be unaware of My Great Mercy.

Take My Gift, My Holy Word, My Book of Truth and devour it. For without it you will be like a body without a soul.

When you swallow My Words of Wisdom you will become whole again.

When you become whole again you will be ready to come with Me into the New Era of Peace on earth.

Await now, My beloved followers, for My Written Word will be with you soon and you will rejoice with love and peace in your souls.

Go forth all My followers.

Let you, your loved ones and all believers, prophesy in My Name.

Walk with Me while I lead you to Eternal Life.

Your Beloved Jesus
Redeemer of all Mankind