Jezus Do Ludzkości

Przybliża się czas, kiedy nastąpi Ostrzeżenie

poniedziałek, 21 maja 2012 roku, godz. 20.15

Moja szczerze umiłowana córko, przybliża się czas, kiedy nastąpi Ostrzeżenie. Jest jeszcze tak wiele pracy do zrobienia, aby przygotować dusze na Moje Wielkie Miłosierdzie. Wzywam tych wszystkich, którzy Mnie kochają, by modlili się usilnie o powszechne nawrócenie, którego pragnę.

Tak wielu przybiegnie, rzucając się w Moje Ramiona, a ulga napełni ich dusze, bo wiedzą, że to Ja, ich umiłowany Jezus, ich przywołuję. Tak wielu też będzie zwalczać prawdę, gdy zostanie im ona ukazana. Dowód, który przedstawię, nie będzie wystarczający, aby rozpalić w ich duszach choć jeden płomień miłości. Zostali Mi skradzeni, a jednak nie chcą się uwolnić od porywacza, bestii, który pożarł ich dusze.

Rozpowszechniaj Moje Słowo tak szybko, jak jesteś w stanie, Moja córko. Ignoruj szyderstwa, pogardzanie i wyśmiewanie przez tych, którzy starają się powstrzymać ciebie. Powstań i głoś Moje najświętsze Słowo za wszelką cenę. Ci, którzy twierdzą, że mówią w Moje Imię, a próbują cię poniżać, krzyżują Mnie. To nie ciebie dręczą, ale Mnie, swojego umiłowanego Zbawiciela. Ludzka opinia nie jest ważna. Jedyne, co się liczy, to te dusze, które pragnę zbawić. Módlcie się tą Modlitwą Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 55
O przygotowanie się do Ostrzeżenia.

O mój drogi Jezu, proszę, otwórz serca wszystkich dzieci Bożych na Dar Twojego Wielkiego Miłosierdzia.

Pomóż im przyjąć Twoje Boże Miłosierdzie z miłością i wdzięcznością.

Uzdolnij je, aby stały się pokorne przed Tobą i błagały o przebaczenie swoich grzechów, aby mogły stać się częścią Twojego chwalebnego Królestwa.

Amen.

Wkrótce wiele milionów w świecie usłyszy Moje wezwanie i więcej dusz będzie mogło być i zostanie zbawionych. Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu codziennego odmawiania Mojej Koronki do Bożego Miłosierdzia, by ratować dusze.

Idźcie w pokoju i miłości.

Wasz umiłowany Jezus

The time is drawing closer for The Warning to take place

Monday, May 21st, 2012 @ 20:15

My dearly beloved daughter the time is drawing closer for The Warning to take place.

Still there is so much work to be done to prepare souls for My Great Mercy.

I call on all those who love Me to pray hard for the global conversion I desire.

So many will come running into My Arms, relief flooding their souls, because they know it is I, their Beloved Jesus, who beckons them.

So many will fight the Truth when it is presented to them. The proof I will reveal will not be enough to ignite a single flame of love in their souls.

They have been stolen from Me and yet they do not want to be set free from their captor, the beast, who has devoured their souls.

Spread My Word as quickly as you can My daughter.

Ignore the taunts, the sneers and the ridicule from those who try to stop you

Rise and proclaim My Most Holy Word at all costs.

Those who profess to speak in My Name and try to demean you are crucifying Me. It is not you they torment but, Me, their Beloved Saviour.

Human opinion is not important. All that matters are those souls that I yearn to save.

Pray this Crusade Prayer (55)

to Prepare for The Warning

O my Dear Jesus Please open the hearts Of all God’s children To the gift of your Great Mercy

Help them to accept Your Divine Mercy With love and gratitude

Enable them to become humble before You And beg for the forgiveness of their sins So that they can become part of Your Glorious Kingdom.

Amen

Soon many millions in the world will hear My Call and more souls can and will be saved.

Never forget the importance of the daily recital of My Divine Mercy Chaplet to save souls.

Go in peace and love.

Your beloved Jesus