Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Cierpienie na świecie zostało w tym czasie złączone z cierpieniem Mojego Syna, Jezusa

środa, 23 maja 2012 roku, godz. 15.38

Moja najdroższa córko, powiedz wszystkim Moim dzieciom o Miłości i ochronie, które ofiaruję tym, którzy Mnie wzywają. Moje święte Słowo na ziemi nareszcie jest słuchane i wiele dusz jest gotowych do wykonania największego skoku wiary, aby przyjąć Boże Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Mało wiedzą o tym, że wejść do Nowego Raju, Nowej Ery Pokoju, jest tylko rzeczą prostą.

Spójrzcie w górę i zaakceptujcie, że przede wszystkim jesteście Moimi dziećmi. Uznajcie, że Ja stworzyłem każdego z was, nikogo z was przez przypadek, i że jesteście Moimi dziećmi. Moją rodziną. Moimi bliskimi. Czułość w Moim Sercu jest pełna Miłości do każdego z was. Wielu myśli, że skoro Ja Jestem Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem, to Moja Moc czyni Mnie pysznym. Tak oczywiście nie mogłoby nigdy być. Jak prawdziwa miłość rodzica do dziecka może być przyćmiona pychą?

Cierpię z powodu każdego z was. Płaczę za tymi utraconymi dla Mnie. Skorzystam z wszelkiej władzy, by z powrotem przyprowadzić zaginione dzieci do Mojej rodziny, Mojego Królestwa.

Wyobraźcie sobie rodzica, który jest odrzucony przez swoje dziecko. Zranienie, którego doświadczam, nie jest z powodu Mnie, ich Ojca, ale z ich powodu i z powodu udręk, które będą cierpieć, jeśli nie będę mógł ich zbawić.

Cierpienie na świecie zostało w tym czasie złączone z cierpieniem Mojego Syna Jezusa.

Dlaczego to czynię? Dlaczego przyzwalam na cierpienie? Jest tak z powodu grzechu.

Grzesznicy, którzy nie przyjdą do Mnie dobrowolnie, mogą być zbawieni tylko dzięki cierpieniu innych.

Ci, którzy cierpią w tym życiu, zostaną nagrodzeni Moimi Darami w życiu przyszłym.

Pomoc ofiarowana w sposób wolny przez te dzieci, które Mnie kochają, jest potężną bronią przeciwko mocy przyznanej szatanowi. Ci, którzy walczą razem z Moim Synem, aby ratować dusze innych, mogą uratować całą ludzkość.

Szatan ma moc, ale tylko tę, którą została mu dana – moc, która nie może być odebrana aż do Dnia Sądu. Wielu z was, drogie dzieci, nie rozumie Bożych praw, które pozwalają na te rzeczy. Ale zaufajcie Mi, kiedy wam to objawiam. Szatan będzie kradł dusze Moich dzieci, które nie wierzą we Mnie ani w dobroć, którą obdarzam Moje dzieci. On staje się bezsilny, gdy grzesznicy podejmują ofiary poprzez cierpienie, aby ratować swoich braci i siostry przed pójściem do piekła. Staje się bezsilny, gdy Moje dzieci modlą się, aby ci grzesznicy zostali zbawieni.

Modlitwa jest zbroją Moich dzieci, które chcą Mi pomóc uratować całą ludzkość. Zbierzcie się razem, Moje dzieci, z Moim Synem i pomóżcie Mi ostatecznie zjednoczyć Moją rodzinę. Pomóżcie Mi doprowadzić was do nowej, wspaniałej Ery Pokoju. Dopiero wtedy Moja Wola zostanie wypełniona na ziemi, tak jak w Niebie.

Idźcie, dzieci. Zjednoczcie się w modlitwie. Działajcie ze Mną, waszym Ojcem, by pomóc ratować Moją rodzinę.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: The suffering in the world has been united to the suffering of My Son, Jesus, at this time.

Wednesday, May 23rd, 2012 @ 15:38

My dearest daughter tell all My children of the love and protection I offer those who call on Me.

My Holy Word on earth is, at last, being heard and many souls are ready to make the greatest leap of faith to embrace the Divine Mercy of My Son, Jesus Christ.

Little do they know that to enter the New Paradise, the New Era of Peace, is but a simple thing.

Look up and accept that you are a child of Mine first.

Acknowledge that I created each of you, not one of you an accident, and that you are My children. My Family. My Loved Ones.

The tenderness in My Heart is full of love for each of you.

Many think that because I Am, The Alpha and The Omega, the beginning and the end that My Power makes Me proud.

This, of course, can never be.

How can the true love of a parent for a child be clouded by pride?

I suffer for each of you. I weep for those lost to Me. I will use every power to bring My lost children back into My Family, My Kingdom.

Imagine a parent who is rejected by their child. The hurt I feel is not for Me, their Father, but for them and the torment they will suffer if I cannot save them.

The suffering in the world has been united to the suffering of My Son, Jesus, at this time.

Why do I do this? Why do I allow suffering? It is because of sin.

Sinners who won’t come to Me willingly can only be saved through the suffering of others.

Those who suffer in this life will be rewarded with My Gifts in the next life.

Help offered freely by those children who love Me is a powerful weapon against the power accorded to Satan.

Those who fight alongside My Son to save the souls of others can save the whole of humanity.

Satan has power but only that given to him – a power which cannot be taken back until the Day of Judgement.

Many of you, dear children, do not understand the Divine laws that permit these things. But trust in Me as I reveal this.

Satan will steal the souls of My children who do not believe in Me or the goodness which I provide My children.

He becomes powerless when sinners make sacrifices, through suffering, to save their brothers and sisters from going to hell.

He is rendered impotent when My children pray for those sinners to be saved.

Prayer is the armour of My children who want to help Me to save the whole of humanity.

Gather together, My children, with My Son and help Me unite My family at last.

Help Me to bring you all into the new wonderful Era of Peace.

Only then can My Will be done on earth as it is in Heaven.

Go children. Unite in prayer.

Work with Me, your Father, to help save My family.

Your Beloved Father
God the Most High