Jezus Do Ludzkości

Módlcie się, abyście mogli odróżnić prawdziwych proroków od tych, którzy nie przemawiają w Moje Święte Imię

niedziela, 20 maja 2012 roku, godz. 18.10

Moja szczerze umiłowana córko, powiedz dzieciom Bożym, że Moi Prorocy w dzisiejszym świecie zostaną odrzuceni, tak jak byli na początku. Ci, którzy dzisiaj twierdzą, że przychodzą w Moje Imię, ale nie otrzymują orędzi od Boga, zostaną przyjęci i zaakceptowani. Ci, którzy głoszą Moje święte Słowo i którzy prorokują w Imię Mojego Ojca, będą cierpieć największe odrzucenie. Dzisiaj księża i duchowni będą atakować Moich proroków, ponieważ szatan oślepia ich na Moje święte Słowo. Niech każdy człowiek, który próbuje powstrzymać prawdziwych proroków Boga, wie, że w Oczach Boga popełnia ciężki grzech. Wyświęceni słudzy i ci, którzy głoszą prawdę Mojego Nauczania, zostaną ukarani, gdyby próbowali sabotować tę świętą Misję.

Wy, którzy nie wierzycie w Moje święte Słowo dawane w tym czasie światu, musicie zachować milczenie. Ponieważ jeśli tego nie uczynicie i potępicie Mnie, będziecie pociągnięci do odpowiedzialności i będziecie płakać i błagać Mnie, abym wam przebaczył. Do tego czasu szkody, które wyrządzicie, będziecie przeżywać tam, gdzie przebywają dusze utracone.

Nigdy nie odrzucajcie Mojego świętego Słowa dawanego wam poprzez proroków. Przyjmijcie je i zaakceptujcie, ponieważ potrzeba wiele pracy, aby przygotować całą ludzkość na Moje Nowe Królestwo.

To pamiętajcie. Tego, że człowiek zaprzecza Mojemu Słowu, można się spodziewać, kiedy szatan błąka się po ziemi. Kiedy wierny sługa Boga odrzuca Mnie, jest to jak miecz, który Mnie przeszywa.

To jest odrzucenie najbardziej bolesne ze wszystkich. Przyjdźcie do Mnie wszyscy. Jeśli nie wierzycie, módlcie się, aby prawda została wam wkrótce ukazana. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, zwróćcie się do Mnie i proście Mnie, abym otworzył wasze serca. Pozwólcie Mi napełnić was Łaskami, abyście pomogli Mi zebrać na czas dusze z każdej części świata.

Nie wierzcie, że Powtórne Przyjście może się odbyć albo odbędzie się bez pomocy Moich proroków, posłanych do przygotowania was, tak byście byli w stanie wejść do Mojego Królestwa. Módlcie się, abyście mogli odróżnić prawdziwych proroków od tych, którzy nie przemawiają w Moje Święte Imię. Biada tym, którzy rozszarpują Moich proroków, bo oni będą musieli odpowiedzieć za swoje przestępstwa przeciwko Mojemu Świętemu Ojcu, Bogu Najwyższemu. Otwórzcie oczy. Patrzcie, kiedy ujawniam wam prawdę. Nie odwracajcie głów. Nie zamykajcie oczu. Nadszedł czas, byście wybrali. Pójdźcie za Mną i pomóżcie prowadzić Moje dzieci do Życia Wiecznego.

Odwróćcie się, a odbierzecie tym duszom szansę na odkupienie się w Moich Oczach.

Wasz Jezus

Pray that you can recognise the true prophets from those who do not speak in My Holy Name.

Sunday, May 20th, 2012 @ 18:10

My dearly beloved daughter tell God’s children that My Prophets in the world today will be rejected just as they were in the beginning.

Those who profess to come in My Name today, but who do not receive messages from God, will be embraced and accepted.

Those who proclaim My Holy Word and who prophesy in the Name of My Father will suffer the biggest rejection.

Priests and clergy will attack My Prophets today because Satan blinds them to My Holy Word.

Let any man who tries to stop the true prophets of God know that they will commit a grave sin in the Eyes of God.

Sacred servants and those who proclaim the truth of My Teachings will be punished should they try to sabotage this Holy Mission.

To those who do not believe in My Holy Word given to the world at this time you must keep silent.

For if you don’t and denounce Me you will be held responsible and you will weep and beg Me to forgive you.

By then the damage you caused will have been felt where souls will be lost.

Never reject My Holy Word given to you through the prophets.

Embrace it and accept it for much work is needed to prepare all of mankind for My New Kingdom.

Remember this.

When man denies My Word that is to be expected when Satan roams the earth.

When a faithful servant of God rejects Me this is like a sword cutting through Me.

It is the most painful rejection of all.

Come to Me all of you. If you do not believe then pray that you will be shown the Truth soon.

If you are in any doubt turn to Me and ask Me to open your heart.

Let me fill you with graces so that you will help Me gather souls in every part of the world in time.

Do not believe that The Second Coming can or will take place without the help of My prophets, sent to prepare you so that you are fit to enter My Kingdom.

Pray that you can recognise the true prophets from those who do not speak in My Holy Name.

Woe to those who tear apart My prophets for they will have to answer for their offenses against My Holy Father, God the Most High.

Go open your eyes.

Look when I reveal to you the truth.

Do not turn your head.

Do not close your eyes.

It is time for you to choose.

Follow Me and help lead My children to Eternal Life.

Turn your back and you deny those souls the chance of redeeming themselves in My eyes.

Your Jesus