Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Zły atakuje tych, którzy kochają Boga najmocniej

niedziela, 20 maja 2012 roku, godz. 12.15

Moje dziecko, tak jak coraz więcej dzieci Bożych będzie przyjmować te święte Orędzia, tak też coraz więcej ludzi będzie je odrzucać. Wszyscy ci, którzy są najbliżej Mojego Syna, będą kuszeni przez złego, aby się odwrócili.

Oni będą cierpieć najbardziej, a wątpliwości będą blokować ich umysły na prawdę. Zły atakuje tych, którzy kochają Boga najmocniej.

Kiedy oślepia ich na prawdę, zwycięża. Ci, którzy Mnie czczą, Matkę Boga, również staną się celem, kiedy zły będzie ich odciągał od Księgi Prawdy. On, zły, nigdy nie rezygnuje. Zadaje straszliwe tortury tym pełnym miłości duszom po to, aby zaprzeczyli Słowu Boga.

Błagam wszystkich tych, którzy kochają Mojego Syna, aby usłyszeli Moje wezwanie. Musicie słuchać, kiedy Mój Syn mówi do was. Nie potępiajcie szansy pomocy waszym braciom i siostrom w otrzymaniu obiecanego im Życia Wiecznego. Nie dopuśćcie, aby wątpliwości zasiewane przez zwodziciela przeszkodziły temu, by miliony dusz zostały zbawione. Jest to zawzięty sprzeciw, który od tego dnia będzie was nękał. Musicie wzywać Mnie, waszą Matkę, abym wam pomagała, przewodziła i prowadziła was właściwą drogą.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary: The evil one attacks those who love God the most

Sunday, May 20th, 2012 @ 12:15

My child just as more of God’s children embrace these Holy Messages so, too, will more people reject them.

All those closest to My Son will be tempted by the evil one to turn their backs.

They will suffer the most and doubts will block their minds to the truth.

The evil one attacks those who love God the most.

When he blinds them to the truth he wins.

Those who revere me, the Mother of God, will also be a target where the evil one will pull them away from the Book of Truth.

Never does he, the evil one, give up. He inflicts terrible torture on those loving souls so that they will deny the Word of God.

I beg all of those who love My Son to hear my call. You must listen when My Son speaks to you.

Do not denounce the chance to help your brothers and sisters to obtain the eternal life promised to them.

Do not allow doubts planted by the deceiver prevent millions of souls from being saved.

This is the fierce opposition that will assail you from this day.

You must call on me, Your Mother, to help you, guide you and lead on to the true path.

Your Beloved Mother
Mother of Salvation