Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Nie lękajcie się Mojej Ręki, ale ręki tych, którzy są waszymi wrogami

piątek, 18 maja 2012 roku, godz. 15.20

Rozmawiam dzisiaj z tobą, Moja najdroższa córko, by przynieść pocieszenie tym, którzy obawiają się o przyszłość. Przyszłość, drogie dzieci, leży w Moich Świętych Dłoniach.

Nadszedł czas, aby nastało Nowe Królestwo – Królestwo, nad którym będzie panował Mój Syn umiłowany. Jest to ostatni etap, gdy ziemia jest przygotowywana, by wydać rzesze, które pokochają Mojego Syna, a z czasem pokochają Mnie. Wiele musi się wydarzyć, aby Moja Boska Wola została wypełniona, i potrzeba modlitwy, cierpliwości i odwagi.

Nie lękajcie się Mojej Ręki, ale ręki tych, którzy są waszymi wrogami. Wiele nikczemności rozszerza się na świecie i nadszedł czas, abym ukarał te narody, które dręczą Moje dzieci na ziemi. Gdy zacznie się walka, te Domy, które czczą Mnie, Boga Ojca, zostaną odnowione. Wkrótce zdadzą sobie sprawę z tego, jak odrzucili jedynego prawdziwego Mesjasza, którego wysłałem na ziemię w Moim Synu Jezusie Chrystusie, aby dać światu zbawienie. Wtedy ci, którzy wierzą w Mojego Syna i we Mnie, Boga Najwyższego, powstaną zgodnie, aby przygotować grunt, tak by mogło nastąpić Powtórne Przyjście Mojego Syna. Dopiero gdy oczyszczenie będzie ukończone, Mój Syn powróci.

Oczyszczenie, o którym mówię, nastąpi wtedy, gdy dobrzy zostaną oddzieleni od złych. Ci, którzy żyją życiem wypełnionym kłamstwami, umieszczonymi w ich duszach przez szatana, mają jeszcze czas, by pokutować. Podejmę każdą próbę, aby ocalić ich od bestii, ponieważ tak łatwo nie zrezygnuję z Moich dzieci. Poprzez różne zatwierdzone przeze Mnie Boskie Interwencje spróbuję wziąć je w Moje Miłosierne Ramiona, aby je zbawić. Ufność i wiara we Mnie są drogą do Życia Wiecznego.

Tylko poprzez Mojego Syna, Zbawiciela świata, możecie przyjść do Mnie, Ojca wszechświata. Ale by przyjść do Mnie, musicie zostać zachowani od grzechu. Ale by być zachowanym od grzechu, musicie odkupić się w Oczach Mojego Syna. Tak jak posłałem Mojego Syna po raz pierwszy, aby udzielić wam zbawienia, tak też posyłam Go raz jeszcze, aby ratować was po raz ostatni, zanim Nowe Niebo i Nowa Ziemia połączą się, aby stać się jedno.

Ci, którzy odmówią przyjęcia wielkiego Miłosierdzia Mojego Syna, po tej ostatniej Krucjacie dla doprowadzenia wszystkich Moich dzieci do Raju, ich prawowitego Dziedzictwa, zostaną straceni na zawsze.

Potem nie może być powrotu.

Nigdy nie zapominajcie, Kim Ja Jestem. Ja Jestem Bogiem Ojcem i Ja was stworzyłem.

Kocham was. Pragnę przyprowadzić was wszystkich do domu, ale jak mocno płyną Moje Łzy. To dlatego, że będzie tak wielu, których nie będę w stanie uratować, jeśli nie zwrócą się do Mnie i nie poproszą, abym im pomógł. To wezwanie z Niebios zostało przepowiedziane. Tylko Baranek Boży, Mój Syn, ma władzę ujawnić wam wydarzenia, które są przed wami. Tylko On może otworzyć Pieczęcie. Czyni to teraz z pomocą siódmego anioła, siódmego posłańca. Otwórzcie oczy i uznajcie w końcu, że przepowiedziana Księga Prawdy jest teraz otwierana na waszych oczach rozdział po rozdziale. Przyjmijcie to jako Dar, bo to przyniesie wam Życie Wieczne.

Wasz umiłowany Ojciec w Niebie
Bóg Najwyższy

God the Father: Fear not My Hand but the hand of those who are your enemies

Friday, May 18th, 2012 @ 15:20

I speak with you today My dearest daughter to bring comfort to those who fear for the future.

The future, dear children, lies in My Holy Hands.

The time has come for the new Kingdom, the Kingdom over which My Beloved Son will reign, to come to pass.

This is the final stage when earth is being prepared to bring forth the multitudes who love My Son and, in time, who love Me.

Much must happen for My Divine Will to be done and prayer, patience and courage are needed.

Fear not My Hand but the hand of those who are your enemies.

Much wickedness is rampant in the world and the time has come for Me to punish those nations who torment My children on earth.

As the battle begins, the Houses that honour Me, God the Father, will be renewed.

Soon they will realise how they rejected the one True Messiah I sent to earth, in My Son Jesus Christ, to give the world salvation.

Then those who believe in My Son and Me, God the Most High, will rise in unison to prepare the ground so that the Second Coming of My Son can take place.

Only when the purification is complete will My Son return.

The purification I speak of is when the good will be separated from those who are evil. Those who live their lives filled with the lies planted in their souls by Satan still have time to repent.

Every attempt will be made by Me to salvage them from the beast for I do not give up on My children that easily.

I will, through the various Divine Interventions, sanctioned by Me, try to take them into My Merciful Arms to save them.

Trust and belief in Me is the pathway to Eternal Life.

Only through My Son, The Saviour of the World, can you come to Me, The Father of the Universe.

For to come to Me, you must be saved from Sin.

To be saved from sin you must redeem yourselves in the Eyes of My Son.

Just as I sent My Son the first time to grant you salvation, so too, do I send Him once more to save you one last time before the New Heaven and the New Earth merge to become one.

Those who refuse to accept My Son’s Great Mercy, after this last Crusade to bring all of My Children into Paradise, their rightful inheritance, will be lost forever.

There can be no going back after this.

Never forget who I Am.

I Am God the Father and I created you.

I love you.

I desire to bring all of you home but how My Tears flow so.

This is because there will be so many that I will not be able to save unless they turn and ask Me to help them.

This call from the Heavens has been foretold.

Only The Lamb of God, My Son, has the authority to reveal to you the events which lie ahead.

Only He can open the Seals.

He does this now with the help of the Seventh Angel, the Seventh Messenger.

Open your eyes and accept that, at last, the Book of Truth prophesised is now being opened chapter by chapter before your eyes.

Accept it as a Gift, because it will bring you eternal life.

Your Beloved Father in Heaven
God the Most High