Jezus Do Ludzkości

Jedna Reszta Kościoła będzie trwać niezwyciężona aż do powstania Nowego Jeruzalem

piątek, 18 maja 2012 roku, godz. 10.48

Moja szczerze umiłowana córko, wiedz teraz, że wkrótce Mój Duch Święty ma niepohamowanie rozlać się na świecie. Płomień Prawdy rozraduje świat i napełni wiele dusz prostym zachwytem wobec Mojego wielkiego Miłosierdzia. Nastąpi wiele nawróceń i to wtedy Moja Armia Reszty wzrośnie, by stać się potężną siłą w walce z antychrystem. Reszta Mojego Kościoła chrześcijańskiego będzie szerzyć świętą Ewangelię w każdym zakątku ziemi. Ogień spadnie na tych, którzy będą próbowali zaszkodzić Reszcie Mojego Kościoła.

Bo niewielu będzie w stanie wytrzymać Prawdę Mojego świętego Słowa, kiedy zostanie im ona pokazana. Będzie ich tylu, że ich liczba sięgnie dwudziestu milionów. Powstaną wśród was przywódcy, a w niektórych kręgach będziecie musieli praktykować swoją wiarę w ukryciu. Poprowadzicie Krucjatę Mojego Nauczania, a Moje Modlitwy Krucjaty będą waszą bronią do zwyciężenia wroga. Obcy staną się sobie bliscy, ludzie z różnych krajów połączą się razem, a religie rozdzielone w przeszłości z powodu różnic wszystkie połączą się w jedno. Jedna Reszta Kościoła będzie trwać niezwyciężona aż do powstania Nowego Jeruzalem.

To wtedy nastąpi Moje Powtórne Przyjście. Kiedy Moje Nowe Jeruzalem powstanie z popiołów, na które, jak myśleli wszyscy ci, którzy się Mi sprzeciwiali, Mój Kościół na ziemi został doszczętnie spalony. A wtedy nastąpi to. Nowy Początek. Nowa Era. Nowe Niebo i Nowa Ziemia. Czas na ostateczne wypełnienie się Boskiej Woli Mojego Ojca.

Powstań teraz, Moja Armio. Rozszerzaj się i rozwijaj skrzydła. Nigdy nie odbiegajcie od prawdy zawartej w świętej Biblii. Nigdy nie wątpcie w słowa zawarte w Piśmie Świętym.

Wy, w tym członkowie Mojego Kościoła na ziemi, którzy wątpicie, musicie otworzyć swoje serce na Prawdę. Biblia zawiera święte Słowo Boga. Biblia zawiera całą Prawdę. Ona nie kłamie. Jeśli zaprzeczacie prawdzie w niej zawartej, zaprzeczacie Słowu Bożemu.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

The One Remnant Church which will stand, undefeated, until the rise of the New Jerusalem.

Friday, May 18th, 2012 @ 10:48

My dearly beloved daughter know now that the spread of My Holy Spirit is about to become rampant in the world.

The Flame of Truth will enrapture the world and fill the souls of many with the simple wonder of My Great Mercy.

Much conversion will take place and it will be then that My Remnant Army will rise to become a powerful force in the battle against the antichrist.

My Remnant Christian Church will spread the Holy Gospel into every corner of the earth.

Fires will pour forth upon those who try to harm My Remnant Church.

For few will be able to withstand the Truth of My Holy Word when it is shown to them.

So many will there be that it will amount to over 20 million.

Leaders will spring up among you and you will have to practice your faith hidden in certain quarters.

You will lead a Crusade of My Teachings and My Crusade Prayers will be your weapon to defeat the enemy.

Strangers will become close, people from different countries will join together and religions torn apart in the past through their differences will all join as one.

The One Remnant Church which will stand, undefeated until the rise of the New Jerusalem.

This is when My Second Coming will take place.

When My New Jerusalem rises from the ashes from where all those who opposed Me thought that My Church on earth had been burnt to the ground.

And then that will be it.

The New Beginning.

The New Era.

The New Heaven and the New Earth.

The time for the Divine Will of My Father to be realised finally.

Rise now My Army. Diversify and spread your wings. Never deviate from the Truth contained in the Holy Bible.

Never doubt the words contained in Holy Scripture.

For those among you, including members of My Church on earth, who do then you must open your heart to the Truth.

The Bible contains the Holy Word of God. The Bible contains the whole Truth.

It does not lie.

If you deny the Truth contained therein you deny the Word of God.

Your Saviour
Jesus Christ