Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Ta Pieczęć została przepowiedziana w Księdze Jana

czwartek, 17 maja 2012 roku, godz. 8.50

Moje dziecko, dzieci Boże będą w stanie chronić swoją wiarę, swoją odwagę i swoje bezpieczeństwo podczas każdej wojny, jeśli nadal będą się modlić tą Modlitwą Krucjaty – Pieczęcią Boga Żywego. Jest to jedna z ostatnich i największych Pieczęci Ochrony, zesłana z Niebios, spośród wszystkich modlitw danych ludzkości. Ma ona pomóc podtrzymać wszystkich podczas wszelkich przyszłych prześladowań, szczególnie w czasach dominacji i wojny. Ta Pieczęć została przepowiedziana w Księdze Jana i jest z nią związanych wiele Boskich Mocy. Szanujcie ją i używajcie do ochrony, nie tylko siebie, ale i waszych rodzin. To przypomnienie w tym czasie jest potrzebne. Idźcie w pokoju.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary: This Seal was foretold in the Book of John

Thursday, May 17th, 2012 @ 08:50

My child, God’s children will be able to protect their faith, their courage and their safety during any war if they continue to pray the Seal of the Living God Crusade Prayer.

This is one of the last, and the greatest Seal of Protection, sent from the Heavens of all prayers given to humanity.

It is to help sustain all during any future persecution, especially at times of domination and war.

This Seal was foretold in the Book of John and has many divine powers associated with it.

Cherish it and use it to protect, not only yourselves, but your families.

This reminder is needed at this time.

Go in peace.

Your Beloved Mother
Mother of Salvation