Jezus Do Ludzkości

Zakładajcie grupy modlitewne pod wezwaniem „Jezus do ludzkości”

środa, 16 maja 2012 roku, godz. 17.38

Moja szczerze umiłowana córko, muszę podkreślić, wobec wszystkich tych, którzy wierzą we Mnie, że ważne jest, aby modlić się za każdy z waszych narodów.

Aby to czynić skutecznie, musicie zakładać grupy modlitewne pod wezwaniem „Jezus do ludzkości”.

Módlcie się w tych grupach, odmawiając wszystkie dane wam Modlitwy Krucjaty.

Moja córka, Maria, zorganizuje przygotowanie ich w sposób, który pozwoli wam wydrukować je, gdziekolwiek jesteście na świecie.

Proszę, rozpowszechniajcie Moje święte Słowo do wszystkich duchownych. Niektórzy odrzucą Moje Orędzia. Inni przyjmą je z miłością w sercach.

Jednak najczęściej będziecie wyśmiewani i odrzucani w Moje Święte Imię. Będziecie cierpieć, tak jak cierpieli Moi apostołowie, i w niektórych kręgach Mojego Kościoła na ziemi staniecie się pośmiewiskiem. Te obelżywe słowne zniewagi będą dotkliwe i będziecie zranieni. Ale to mówię. Pamiętajcie, okazywana wam nienawiść przekona was, że to rzeczywiście Ja, wasz Jezus, mówię do was z Nieba. Z powodu tego cierpienia podniosę was za każdym razem, ilekroć powalą was na ziemię. Podniosę was i sprawię, że będziecie silniejsi niż wcześniej.

Dlaczego to czynię? Czynię to, abyście byli sprawniejsi i silniejsi w rozpowszechnianiu Mojego świętego Słowa. Bo tylko wtedy otrzymacie większe Dary, które wam zapewnię przez Mojego Ducha Świętego. A więc podnieście się i idźcie przygotować swój naród do otrzymania zbroi, której potrzebuje, aby uniknąć znamienia bestii.

Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Pieczęci Boga Żywego. Zapewni ochronę wam i waszym rodzinom, nie tylko duchową, ale także ochronę fizyczną. Jesteście błogosławieni, otrzymując tę Pieczęć, a waszym obowiązkiem jest zapewnienie, by wszędzie jak najwięcej dzieci Bożych ją otrzymało.

Pamiętajcie, w każdej minucie stoję przy wszystkich Moich wyznawcach, a kiedy będą wykonywać Moje Dzieło, będą otrzymywać szczególne Łaski, aby stali się odważnymi, silnymi i zdecydowanymi, by ratować dusze każdego mężczyzny, kobiety i dziecka na świecie.

Wasz umiłowany Zbawiciel

Set up Prayer Groups devoted to Jesus to Mankind

Wednesday, May 16th, 2012 @ 17:38

My dearly beloved daughter, I must emphasise, to all those who believe in Me, that is important to pray for each of your nations.

To do this effectively you must set up Prayer Groups, devoted to “Jesus to Mankind”.

Use this group to recite all the Crusade Prayers given to you.

My daughter, Maria, will arrange to have those put up in a way which will allow you to print them off anywhere you are in the world.

Please spread My Holy Word to all members of the clergy.

Some will reject My Messages.

Others will embrace them with love in their hearts.

However, for the most part, you will be ridiculed and rejected in My Holy Name.

You will suffer as My apostles suffered and will be made a laughing stock in some quarters of My Church on Earth.

These verbal and abusive insults will be intense and you will be hurt. But, I say this.

Remember the hatred shown to you will prove that it is, indeed I, Your Jesus, speaking to you from Heaven.

For this suffering I will make you rise again and again every time you are kicked to the ground.

I will raise you up and make you stronger than before.

Why do I do this? I do it so that you will become fit and stronger to spread My Holy Word.

For only then will you receive greater Gifts, which I will provide you with through My Holy Spirit.

So rise and move to prepare your nation, so that it will receive the armour it needs to avoid the mark of the beast.

Never forget the importance of the Seal of the Living God.

It will offer you and your family protection, not just in spirit, but a physical protection also.

You are blessed to receive the Seal and it is your duty to ensure that as many of God’s children everywhere receive it.

Remember I stand by all of My followers, every minute and when they carry out My Work, they will receive special Graces to make them brave, strong and determined to save the souls of every man, woman and child in the world.

Your beloved Saviour