Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Moi wizjonerzy na świecie zostaną pouczeni, aby się modlić w celu oddalenia niebezpieczeństw związanych z wojną światową

środa, 16 maja 2012 roku, godz. 9.00

Moje dziecko, proszę, postaraj się być silna w tym Dziele dla Mojego Syna. Ważne jest, aby ci wszyscy, którzy wierzą w Prawdę świętego Słowa, które jest teraz przekazywane światu, zachowali spokój. Waszym obowiązkiem jest odpowiadać na polecenia Mojego ukochanego Syna. Modlitwa i zaufanie Mojemu Synowi przyniosą wam zbawienie.

Dar Pieczęci Boga Żywego będzie waszą największą ochroną w czasie wojny albo konfliktu. Ślubując wierność Bogu Ojcu, dzięki przyjęciu tego wolnego Daru, pozostaniecie wolni. Nigdy nie zapominajcie o mocy modlitwy i o tym, jak może ona zmniejszyć wpływ takich wydarzeń. Niestety, wiele z tych wydarzeń musi nastąpić, bo zostały one przepowiedziane.

Dzieci, wzywam tych wszystkich, którzy Mnie czczą, waszą Matkę Najświętszą, aby zrozumieli, że jest to wezwanie z Nieba. Wszyscy Moi wizjonerzy na świecie zostaną pouczeni, by się modlić w celu oddalenia niebezpieczeństw związanych z wojną światową. Musicie wytrwać w cierpieniu i ofiarować je Bogu Ojcu jako dar. W tym czasie ważny jest Mój codzienny Różaniec, bez względu na to, do którego Kościoła chrześcijańskiego należycie. Musicie go odmawiać, bo ofiaruje on ochronę tym narodom, które codziennie go odmawiają. Módlcie się, módlcie się, módlcie się teraz za Europę i zwróćcie się do Mojego Syna, i proście Go o siłę, odwagę i wytrwałość, niezbędne do zachowania ufności Bogu.

Wasza umiłowana Matka
Królowa Nieba i ziemi
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: My visionaries in the world will be instructed to pray in order to avert the dangers associated with a World War

Wednesday, May 16th, 2012 @ 09:00

My child, please try to remain strong in this Work for my Son.

It is important that all those who believe in the Truth of the Holy Word, being given to the world at this time, remain calm.

Your duty is to respond to my beloved Son’s instructions. Prayer, and trust in my Son, will bring about your salvation.

The Gift of the Seal of the Living God will be your biggest protection at a time of war or strife.

By pledging allegiance to God the Father, through the acceptance of this free Gift, you will remain free.

Never forget the power of prayer and how it can dilute the impact of such events.

Sadly, many of these events must come to pass for they have been prophesised.

Children, I call on all those who revere me, your Blessed Mother, to understand that this is a calling from Heaven.

All my visionaries in the world will be instructed to pray, in order to avert the dangers associated with a World War.

You must persevere in your suffering and offer it as a gift to God the Father.

My daily Rosary is important at this time no matter what Christian Church you belong to.

You must recite it, because it offers protection to those nations who say it daily, and in great numbers.

Pray, pray, pray for Europe at this time and turn to my Son and ask Him for the strength, courage and perseverance required to retain your trust in God.

Your beloved Mother
Queen of Heaven and Earth
Mother of Salvation