Jezus Do Ludzkości

Druga Pieczęć – III wojna światowa

środa, 16 maja 2012 roku, godz. 3.10

Moja najdroższa, umiłowana córko, muszę cię poinformować, że wkrótce na świecie nastąpi III wojna światowa.

Dziś rano płyną Moje Łzy, jak widzisz*. Druga Pieczęć ma się wkrótce wypełnić, co zostało przepowiedziane Janowi Ewangeliście w Księdze Apokalipsy.

Rozpocznie się to w Europie.

Przyczyną będzie wasz system bankowy, a Niemcy po raz kolejny będą zaangażowane w tę tragedię, jak to było w ostatnich dwóch przypadkach. Kiedy się to rozpocznie, wiele będzie już uczynione dla ocalenia gospodarki, a katastrofa dotknie Grecję z wielkimi negatywnymi konsekwencjami dla Francji. Bliski Wschód z Izraelem i Iranem również będzie zaangażowany w wojnę, a Syria odegra poważną rolę w upadku Egiptu.

Moja córko, budzę cię, by ci to powiedzieć, nie żeby cię straszyć, ale aby przynaglić w tym czasie do wielkiej modlitwy za Europę. Z powodu wojny i braku pieniędzy wiele zbiorów zostanie utraconych i doprowadzi to do otwarcia Trzeciej Pieczęci, która oznacza głód. To dlatego przynaglam teraz wszystkie dzieci Boże, aby próbowały magazynować suszoną i niepsującą się żywność do wyżywienia swoich rodzin. Ważne jest, aby posiadać swoje własne uprawy, jeśli to możliwe. Pamiętajcie jednak, że modlitwa może złagodzić wiele z tego cierpienia. Skutek tej wojny będzie taki, że Mój Kościół na ziemi zostanie w imię zjednoczenia wciągnięty do jednego światowego kościoła.

To zjednoczenie, czy też fałszywy pokój, staną się rzeczywistością po tym, jak antychryst się ujawni, by wprowadzić fałszywy pokój i tak zwane zakończenie wojny. Ten pokojowy pakt obejmie świat zachodni, dopóki Chiny i Rosja nie zaangażują się w sprawy świata. Staną się one zagrożeniem dla Bestii z dziesięcioma rogami – Europy, i przejmą nad nią kontrolę, aby wprowadzić komunizm. Czerwony Smok – Chiny, zdobyły już silną pozycję na świecie dzięki temu, że kontrolują światowe finanse. Czerwony Smok i Niedźwiedź, którym jest Rosja, nie kochają Boga. One są kierowane przez antychrysta, który jest ze Wschodu i ukrywa się za zamkniętymi drzwiami. Kiedy te proroctwa będą się wypełniać, cały świat uwierzy w te Orędzia. Nie będzie wtedy żadnych wątpliwości.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, bo pomoże ona osłabić siłę tych wydarzeń.

Modlitwa Krucjaty 54
Modlitwa do Ojca o osłabienie wpływu trzeciej wojny światowej

O Ojcze Niebieski, w Imię Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Który ogromnie cierpiał za grzechy ludzkości, prosimy, pomóż nam w tych trudnych czasach, które mamy przed sobą.

Pomóż nam przetrzymać prześladowania planowane obecnie przez chciwych rządzących i tych, którzy chcą zniszczyć Twoje kościoły i Twoje dzieci.

Drogi Ojcze, błagamy Cię, abyś pomógł wyżywić nasze rodziny i uratować życie tych, którzy będą zmuszeni do wojny wbrew ich woli.

Kochamy Cię, drogi Ojcze.

Błagamy Cię, abyś pomógł nam w potrzebie.

Ocal nas od uścisku antychrysta.

Pomóż nam przetrwać jego znamię – znamię bestii, odmawiając jego przyjęcia.

Pomóż tym, którzy Cię miłują, pozostać wiernymi Twojemu świętemu Słowu w każdym czasie, tak abyś mógł udzielić nam Łask, byśmy przetrwali w ciele i duszy.

Amen.

Moja córko, zdaję sobie sprawę, że ta wiadomość może być szokiem, ale pamiętaj, że modlitwa i Modlitwa Krucjaty numer 33, Pieczęć Boga Żywego, będą chronić Moich wyznawców, Resztę Mojego Kościoła. Wy, Moje dzieci, przetrwacie, choć nie będzie to łatwe. Będziecie prześladowani z powodu waszego chrześcijaństwa, ale nigdy Mnie nie potępicie ani nie odrzucicie.

Dlatego otrzymacie Dary. Mój Dar Pieczęci Boga Żywego uczyni was niewidzialnymi dla waszych wrogów. Odmawiajcie ją od teraz każdego dnia. Trzymajcie ją przed sobą w waszych domach i niech będzie poświęcona przez kapłana. Szybko rozpocznijcie przygotowania, bo dzień negatywnych konsekwencji w Europie nie jest odległy.

Wasz Jezus

*Kiedy Maria zapisywała to Orędzie, Łza spłynęła po wizerunku Jezusa przed nią.

Second Seal: World War 3

Wednesday, May 16th, 2012 @ 03:10

My dearest beloved, I must inform you that a Third World War is about to unfold in the world.

My tears flow this morning, as you can see.*

The Second Seal is about to unfold as foretold to John the Evangelist in the Book of Revelation.

It will start in Europe.

Your banking system will be the cause and Germany, once again, will be involved in this tragedy as it was on the last two occasions.

When it commences, much will be over saving the economy, and catastrophe will affect Greece, with much fallout in France.

The Middle East will also be involved with Israel and Iran at war and Syria will play a serious part in the downfall of Egypt.

My daughter, I wake you to tell you this, not to frighten you, but to urge much prayer for Europe at this time.

Because of war and lack of money, much of the harvest will be lost and this will lead to the opening of the Third Seal, which means famine.

This is why I now urge all of God’s children to try to stockpile dried and non-perishable food to feed your families. It is important to grow your own harvest if possible.

Remember, however, that prayer can mitigate much of this suffering.

The effect of this war will be that My Catholic Church on Earth will be sucked into a one world church, in the name of unification.

This unification, or false peace, will become a reality after the antichrist appears to create a false peace and a so-called end to the war.

This peaceful pact will involve the Western world, until China and Russia become involved with world matters.

They will pose a threat to the ‘Beast with the Ten Horns’, Europe, and will overcome them to introduce communism.

The ‘Red Dragon’, China, already gains a strong foothold in the world because of their control of the world’s finances.

The Red Dragon and “The Bear” which is Russia do not love God.

They are being led by the antichrist, who is from the East, and who hides behind closed doors.

When these prophesies unfold the whole world will believe in these Messages. There will be no doubts then.

Please recite this Crusade Prayer, as it will help dilute the impact of these events.

Crusade Prayer (54)

Prayer to the Father to dilute impact of World War 3

“O Heavenly Father, in the Name of Your beloved Son, Jesus Christ, Who suffered greatly for the sins of mankind, please help us in these difficult times we face.

Help us to survive the persecution being planned by greedy rulers and those who want to destroy Your Churches and Your children.

We implore You, dear Father, to help feed our families and save the lives of those who will be forced into a war, against their will.

We love You, dear Father.

We beg You to help us in our time of need.

Save us from the grip of the antichrist.

Help us to survive his mark, the mark of the beast, by refusing to accept it.

Help those who love You to remain true to Your Holy Word at all times so that You can bestow on us the Graces to survive in body and soul.

Amen.”

My daughter, I realise that this news may come as a shock, but, remember that prayer and the Seal of the Living God Crusade Prayer number (33) will protect My followers, My Remnant Church. You, My children, will survive although it will not be easy.

You will be bullied because of your Christianity, but you will never denounce Me or reject Me.

For this you will be given Gifts. My Gift of the Seal of the Living God will render you invisible to your enemies.

Recite it every day from now on. Keep it before you in your homes and have it blessed by a priest.

Begin your preparation soon for the day of the fallout in Europe is not far away.

Your Jesus

*Note: When Maria was taking down this Message a wet tear rolled down the photo of Jesus in front of her.