Jezus Do Ludzkości

Prośba modlitewna – idź teraz i tak nazwij tę prośbę – „Moje wołanie do Jezusa”

poniedziałek, 14 maja 2012 roku, godz. 18.00

Moja najdroższa, umiłowana córko, twój dar dla Mnie został przyjęty i w rezultacie uratuje kolejne pięć milionów dusz*.

Jest Moim wielkim pragnieniem, aby doprowadzić do zakończenia twojego cierpienia, ale ten cenny dar, który Mi przynosisz, sprawia, że mogę zbawić więcej dzieci Bożych.

Nigdy nie zapominaj, że ta Misja ma uratować ludzkość przed piekłem. Potrzebuję twojej pomocy i pomocy innych, aby to uczynić. Nigdy nie czuj się osamotniona, bo cię kocham i cały czas jestem z tobą. Tak wiele więcej dzieci Bożych zaczyna w końcu słuchać Mojego Głosu.

Dzieło Ducha Świętego przyniesie owoc i już wkrótce Miłość Boga będzie odczuwana w sercach tych nawet najbardziej jałowych.

Te zagubione, puste i jałowe dusze odczują Płomień Miłości i doświadczą głębokiego pragnienia, by być częścią Mojego Nowego Królestwa na ziemi. Wielu nie będzie rozumiało dlaczego, ale nie będą w stanie zaprzeczyć swoim uczuciom ciepła, miłości i pokoju.

Tak wielu będzie zaskoczonych i będą chcieli rozmawiać ze Mną. Musisz teraz wszędzie zjednoczyć ludzi, by prosili o Dar Mojej Miłości. Muszą poprosić, aby zostały im udzielone szczególne Łaski. Ty, Moja córko, musisz przeznaczyć na to jeden dzień w tygodniu. Każda zagubiona dusza musi prosić Mnie, abym jej pomógł. Jeśli jej prośba będzie zgodna z Moją Świętą Wolą, to odpowiem na jej modlitwy. Zaszczepi to w niej mocniejszą więź z Moim Najświętszym Sercem i Moim wielkim Miłosierdziem.

Idź teraz i tak nazwij tę prośbę – „Moje wołanie do Jezusa”.

Moja córko, uczyń to tak szybko, jak możesz, bo pragnę mieć pewność, że dusze, szczególnie te, które nie uznają, że Ja teraz mówię, w końcu uświadomią sobie, jak blisko jestem każdej duszy. Powiedz im, że kocham każdego i nie odrzucam ani jednego grzesznika, bez względu na to, jak ciężkie są jego grzechy.

Jedyne, o co ich proszę, to aby przyszli do Mnie i prosili Mnie, abym im pomógł.

Wasz Jezus

*Dusze, o których mowa w pierwszym zdaniu, mają związek z osobistymi cierpieniami ofiarowanymi przez Marię od Bożego Miłosierdzia, i nie odnosi się to do świata jako całości, ponieważ dzięki modlitwie ratowane są obecnie miliardy.

Prayer Requests: Go now and call this request: My Call to Jesus

Monday, May 14th, 2012 @ 18:00

My dearest beloved daughter, your gift to Me is accepted and as a result will save a further 5 million souls. *

It is My dearest wish to bring an end to your suffering, but, this precious gift you bring Me will now mean I can save more of God’s children.

Never forget that this Mission is to save mankind from Hell. I need your help and the help of others to do this.

Never feel alone, for I love you and am with you the entire time. So many more of God’s children are beginning to hear My Voice at last.

The Work of the Holy Spirit will bear fruit and very soon the Love of God will be felt in the hearts of even the most barren.

Those lost, empty and barren souls will feel a Flame of Love and witness a familiar yearning to be part of My New Kingdom on Earth. Many will not understand why, but they will be unable to deny their feelings of warmth, love and peace.

So many will be surprised and will want to speak with Me. You must now unite people everywhere to request the Gift of My Love. They must ask for special favours to be granted. You, My daughter, must designate one day a week to this. Each lost soul must ask Me to help them. If their request is according to My Holy Will, then I will answer their prayers. This will instil in them a stronger link to My Sacred Heart and My Great Mercy.

Go now and call this request “My Call to Jesus.”

My daughter, do this as soon as you can as I wish to ensure that those souls, especially those who do not accept that I speak now, they will finally realise how close I Am to each single soul. Tell them that I love everyone and don’t exclude one single sinner no matter how grievous their sin.

All I ask is for them to come to Me and ask Me to help them.

Your Jesus

*the souls referred to on the first line are to do with personal suffering offered by Maria Divine Mercy and do not refer to the world as a whole because billions are currently being saved through prayer.