Jezus Do Ludzkości

Przygotowania na Moje Powtórne Przyjście są już bardzo zaawansowane

piątek, 11 maja 2012 roku, godz. 20.38

Moja szczerze umiłowana córko, przygotowania na Moje Powtórne Przyjście są już bardzo zaawansowane. Wiele osób na świecie może być i będzie teraz zbawionych dzięki modlitwom Moich umiłowanych wyznawców i wybranych dusz. O wiele więcej, niż byłoby wtedy, kiedy nie byłoby wyrzeczeń tych, którzy są blisko Mnie.

Pragnę zabrać was wszystkich do Nowej Ery Pokoju, Nowego Raju na ziemi. Gdyby tylko te uparte dusze, które odrzucają Moje wezwanie Miłosierdzia i które muszą odkupić się w Moich Oczach, zechciały słuchać.

Wielu wierzących jest letnich i nie są w stanie wejść do Mojego Nowego Królestwa. Ich zamknięte i zatwardziałe serca odrzucają Mnie teraz, gdy mówię. Wypowiadają w kościołach słowa bez pokrycia, ale twierdzą, że idą za Mną. Teraz, kiedy wychodzę im naprzeciw i wyciągam Moją Rękę Miłosierdzia, by wziąć ich ręce w Moje, odpychają Mnie.

Są tak podejrzliwi, tak bardzo brakuje im prawdziwego zrozumienia sposobu, w jaki nawiązuję z Nieba kontakt ze światem, a twierdzą, że wierzą w Moją Boskość. Ale oni nie przyjmują, że Ja mam władzę mówienia do świata poprzez Boskie objawienia. Tracą szansę pochwycenia dodatkowych Łask, które pragnę im dać w celu przyprowadzenia ich do Mojego Najświętszego Serca.

Jest to trochę tak jak ze wsią cierpiącą głód, niemającą nic do jedzenia, gdy powoli się zagładza. Ja jednak stoję obok nich i mogę dać im pokarm i żywność, aby zachować ich na Życie Wieczne. Ale oni Mnie nie widzą. Wielu nie chce Mnie widzieć, bo wątpią, że Ja mógłbym z nimi teraz rozmawiać. Tych na świecie, którzy nie mają wiary ani zainteresowania światem poza tym jednym, wy, Moi wyznawcy, musicie Mi pomóc uratować i okryć. Wkrótce zrozumieją, że mają dusze. To wtedy poproszę was wszystkich, byście głosili Moje Słowo, tak aby cała ludzkość mogła żyć w Moim Nowym Raju.

Proszę, szerzcie Moje Słowo, Moje Modlitwy, Moje Orędzia i Moje ostrzeżenia wszystkim duszom, a zwłaszcza tym, którzy nie mają wiary, ani takich przekonań, ani wiedzy o Mojej obietnicy powrotu, by sądzić żywych i umarłych. Oni nie mają wiele czasu, a więc wzywam was, abyście modlili się za ich dusze.

Wasz Jezus

Preparations are very much underway for My Second Coming

Friday, May 11th, 2012 @ 20:38

My dearly beloved daughter, preparations are very much underway for My Second Coming.

Many people in the world can and will be saved now because of the prayers of My beloved followers and chosen souls.

So many more than would have been, were it not for the sacrifices of those close to Me.

I yearn to take all of you into the New Era of Peace, the New Paradise on Earth.

If only those stubborn souls, who refuse My Call of Mercy and who need to redeem themselves in My Eyes, would listen.

Many believers are lukewarm and are not fit to enter My New Kingdom. Their closed and hardened hearts reject Me now, as I speak.

They pay lip service to Me, in the churches, yet claim to follow Me.

Now that I reach out and stretch My Hand of Mercy, to take their hand in Mine, they push Me away.

So suspicious, so lacking in true understanding as to how I communicate to the world from Heaven, they claim to believe in My Divinity.

Yet they fail to accept that I have the Power to speak to the world through Divine Revelations.

They are missing the chance to grasp the extra Graces I desire to give them, in order to bring them to My Sacred Heart.

It is a little like a village suffering in a famine with nothing to eat while they slowly starve.

Yet I stand next to them and can offer them all the nourishment and food to sustain them for Eternal Life. But, they cannot see Me.

Many do not want to see Me, for they doubt that I could be speaking with them now.

For those in the world who have no belief or interest in a world outside of this one you, My followers, must help Me to save them, to cover them.

Soon they will understand that they have a soul. It will be then that I ask all of you to proclaim My Word, so that all of humanity can live in My New Paradise.

Please spread My Word, My Prayers, My Messages and My Warnings, to all souls, especially those who have no faith, belief or knowledge, about My Promise to return to Judge the living and the dead.

They don’t have much time so I urge you to pray for their souls.

Your Jesus