Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Płaczę Łzami smutku nad księżmi z Kościoła katolickiego, którzy w tym czasie strasznie cierpią

czwartek, 10 maja 2012 roku, godz. 15.45

Moje dziecko, Mój Syn, Jezus Chrystus, przygotowuje się teraz do ratowania przed Ostrzeżeniem tak wiele dzieci Bożych, jak to możliwe. Ponieważ po Ostrzeżeniu nie pozostanie wiele czasu do chwalebnego Powrotu Mojego Syna.

Płaczę Łzami smutku nad księżmi z Kościoła katolickiego, którzy w tym czasie strasznie cierpią. Ci czyści, zagubieni i błądzący słudzy są uwięzieni w środku zamętu, z czym nie potrafią sobie poradzić.

Z powodu grzechów innych cierpią udrękę, widząc, jak wierność wobec Mojego umiłowanego Syna jest odrzucana na bok.

Te nikczemne podziały, spowodowane przez grupy masońskie, są zamierzone. Grzechy tych, którzy są winni przestępstw wyrządzonych niewinnym duszom, są wykorzystywane jako pretekst do zmiany prawa, które obowiązuje w Kościele. Wielu jest wprowadzanych w błąd poprzez fałszywe poczucie wierności wobec dzieci Bożych.

Jakże cierpię, kiedy widzę, jak mury Kościoła katolickiego są rozbierane cegła po cegle, by zrobić miejsce nowemu kościołowi. Ten nowy kościół, który wkrótce powstanie, nie będzie akceptowalny przez Mojego Syna. Przeciwnie, zostanie w nim zniesiona Obecność Najświętszej Eucharystii i Mój Syn raz jeszcze będzie cierpiał ból Swojego Ukrzyżowania. Ofiara, którą złożył, aby obdarować świat tym Darem, zostanie wkrótce zignorowana i odrzucona.

A oni, ten nowy kościół, nie powiedzą dzieciom Bożym, że Eucharystia jest prawdziwą Obecnością Jezusa, Mojego Syna. Stworzą nową interpretację Najświętszej Eucharystii i nie zechcą przywołać Obecności Mojego Syna. Pokarm Życia umrze. Dzieci Boże nie będą karmione prawdziwym Ciałem i Krwią Mojego Syna. Ich dusze staną się jałowe, pozbawione Obecności Mojego Syna i Łask, których udziela On tym, co Go przyjmują.

Na kapłanach spoczywa obowiązek obrony Najświętszej Eucharystii. Muszą być silni i nigdy nie mogą osłabiać tego Drogocennego i Świętego Daru.

Mój Syn kocha Kościół katolicki i wie, jak on właśnie teraz cierpi. On odczuwa jego ból. Moje Niepokalane Serce jest rozdarte w bólu na pół, gdy doświadcza, jak ta Święta Świątynia jest rozmyślnie niszczona.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się do Ojca w Imię Jego Syna umiłowanego, aby okazał Miłosierdzie tym w Stolicy Apostolskiej, którzy chcą podzielić Kościół i rozproszyć dzieci Boże w otchłani spustoszenia.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby modlić się za Kościół katolicki.

Modlitwa Krucjaty 53
Modlitwa za Kościół katolicki

O Boże Ojcze, w Imię Twojego Syna umiłowanego, błagam Cię, daj siłę i Łaski, potrzebne, by pomóc kapłanom wytrzymać prześladowania, których doświadczają.

Pomóż im trzymać się Prawdy Nauczania Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i aby nigdy nie zrezygnowali, nie osłabli ani nie poddali się nieprawdom dotyczącym Istnienia Najświętszej Eucharystii.

Amen.

Wasza kochająca Matka
Królowa ziemi
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: I weep tears of sadness for priests, within the Catholic Church, who suffer terribly at this time

Thursday, May 10th, 2012 @ 15:45

My child, My Son Jesus Christ prepares now to save as many of God’s children as possible before The Warning. For, after The Warning, not much time will remain before the Glorious Return of my Son.

I weep tears of sadness for priests, within the Catholic Church, who suffer terribly at this time.

These pure, lost and wandering servants, are caught in the middle of disruption, from which they cannot untangle.

Because of the sins of others, they suffer the torment of seeing allegiance to my beloved Son being thrown to one side.

Those wicked divisions, caused by Masonic groups, are deliberate. The sins of those guilty of offenses inflicted on innocent souls are being used, as an excuse, to change laws governing the Church.

Many are being misled out of a false sense of loyalty to God’s children.

How I suffer when I see the walls of the Catholic Church being taken apart, brick by brick, to make way for a new church.

The new church, which will emerge soon, will not be acceptable to my Son.

Instead it will abolish the Presence of the Holy Eucharist and my Son will suffer the pain of His Crucifixion once again.

The Sacrifice He made, to present the world with this Gift, will be ignored and rejected soon.

Instead, they, the new church, will not tell God’s children that The Eucharist is the True Presence of Jesus, my Son.

They will create a new interpretation of the Holy Eucharist and will fail to call down the Presence of my Son. The Food of Life will die. God’s children will not be nourished with the Real Body and Blood of my Son.

Their souls will become barren, empty of the Presence of my Son, and the Graces He bestows on those who receive Him.

There is a duty on the part of priests to defend the Holy Eucharist. They must be strong and never dilute this Precious and Holy Gift.

My Son loves the Catholic Church and knows how it suffers right now. He feels its pain. My Immaculate Heart is torn in two, in pain, to witness this Sacred Temple being deliberately destroyed.

Pray, pray, pray to The Father in the Name of His beloved Son to show Mercy on those within the Holy See who want to divide the Church, and scatter God’s children into an abyss of desolation.

Please recite this Crusade Prayer (53) to pray for the Catholic Church

Crusade Prayer (53)

Prayer for the Catholic Church

“O God, the Father, in the Name of Your beloved Son, I beg You, to give strength and the Graces needed to help priests withstand the persecution they endure.

Help them to adhere to the Truth of the Teachings of Your Son, Jesus Christ, and to never waiver, weaken or submit to untruths about the Existence of The Holy Eucharist.

Amen.”

Your loving Mother

Queen of the Earth
Mother of Salvation