Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Idźcie i otwórzcie oczy, dzieci, i słuchajcie, pytajcie i rozmyślajcie nad wszystkim, co jest wam przedstawiane w Imię Boga

sobota, 12 maja 2012 roku, godz. 10.00

Moje dziecko, gdy ryk szatana i jego demonów staje się coraz głośniejszy, a spiętrzenie ich krzyków słychać w Niebiosach, muszę ostrzec dzieci Boże, aby otworzyły oczy.

Rozejrzycie się wokół siebie, i co widzicie?

Zamęt, spory, rozpacz i walki – wszystko to zostało wzniecone przez złe duchy, które otaczają ludzkość. Zostały uwolnione z piekła, ich liczba jest wielka. Ani na chwilę nie złagodzą udręk zadawanych z nienawiści, którą żywią do wszystkich dzieci Bożych. Te upadłe anioły były zazdrosne, kiedy Mój Ojciec, Bóg Najwyższy, stworzył rodzaj ludzki i wszechświat. Pycha i obrzydzenie doprowadziły ich do upadku i zostali wypędzeni do piekła. Prowadzeni przez szatana okazali swoją nienawiść, gdy dałam światu Syna Człowieczego, Zbawiciela ludzkości. Ich nienawiść do Mnie przewyższa wszystko, co jest znane ludzkości.

Ja jako Królowa wszystkich aniołów – to ich rozwścieczyło. Wiedzieli, że nie będzie powrotu do Boskiej Hierarchii.

By zranić Boga, Mojego umiłowanego Ojca, chcą zniszczyć to, co jest najbliższe Jego Sercu – Jego drogie i umiłowane dzieci. Uwodząc Jego dzieci, kusząc do grzechu, kradną dusze. Mój Ojciec nie będzie tolerował tej niegodziwości i czas jest bliski, by te upadłe anioły zostały ostatecznie wrzucone do pieca. One to wiedzą. Pod kierownictwem szatana rozszerzają teraz swoje plany i w każdej sekundzie dnia powodują na świecie spustoszenie. Dzieci Boże muszą wiedzieć, że ich planem jest pochwycić wszystko, co jest cenne dla Boga, Ojca Wszechmogącego. To dlatego najpierw namierzają Jego święte kościoły na ziemi. Kiedy przenikną do Bożych kościołów, przenikną też dzieci Boże. Obudźcie się, dzieci, na to, co się dzieje na waszych oczach.

Musicie przez cały czas być czujni.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście zostali pobłogosławieni Łaskami dla rozpoznania zła, kiedy jest wam przedstawiane jako część planów Bożych, ale nią nie jest. Potrzebna będzie silna wiara i przyjęcie prawdy zawartej w tych Orędziach z Nieba, aby pozostać na właściwej drodze do Życia Wiecznego. Należy przyjąć Życie Wieczne, dzieci, i nigdy nie może ono zostać odrzucone na rzecz fałszywych obietnic. Te fałszywe obietnice zostały w tych czasach przedstawione światu przez tych, którzy kierują waszymi narodami, a którzy mogą być pod wpływem króla kłamstw.

Idźcie i otwórzcie oczy, dzieci, i słuchajcie, pytajcie i rozmyślajcie nad wszystkim, co jest wam przedstawiane w Imię Boga.

Wasza umiłowana Królowa Pokoju
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Go and open your eyes, children, and listen, question and contemplate all that is presented to you, in the Name of God

Saturday, May 12th, 2012 @ 10:00

My child, as the roar of Satan and his demons get louder, and the pitch of their screams, heard in the Heavens, I must warn God’s children to open their eyes.

Look around you and what do you see?

Unrest, arguments, despair and fighting, all this has been ignited by the evil spirits, that surround humanity.

Released from Hell, their numbers are great. Not for one moment will they ease their torment, spewed out by the hatred they have for all of God’s children.

These fallen angels were jealous when my Father, God the Most High, Created mankind and the universe.

Their pride and disgust led to their downfall and they were cast out into Hell.

Led by Satan, their hatred was manifested when I brought the Son of man, the Saviour of mankind, into the world. Their hatred of me surpasses anything known to humanity.

As Queen of all the Angels, this drove them into turmoil. They knew there would be no return to the Divine Hierarchy.

To hurt God, my beloved Father, they want to destroy that which is closest to His Heart, His precious and beloved children.

By seducing His children, through the temptations of sin, they steal souls.

My Father will not tolerate this wickedness, and the time is close for these fallen angels to be finally cast into the furnace. They know this.

Under the direction of Satan they now increase their plans and every second of the day they cause havoc in the world.

God’s children must know that their plan is to snatch everything, which is precious to God, the Almighty Father.

This is why they target His Holy Churches on the Earth first.

When they infiltrate God’s Churches, they infiltrate God’s children.

Wake up, children, to what is happening before your eyes.

You must stay alert at all times.

Pray, pray, pray that you are blessed with the Graces to recognise evil when it is presented to you as being part of God’s plans, when it is not.

It will take strong faith and acceptance of the Truth, contained within these Messages from Heaven, to stay on the True Path to Eternal Life.

Eternal life is to be welcomed, children, and must never be rejected in favour of false promises.

These false promises are presented to the world in these times by those who lead your nations, and who may be influenced by the king of lies.

Go and open your eyes, children, and listen, question and contemplate all that is presented to you, in the Name of God.

Your beloved Queen of Peace
Mother of Salvation