Jezus Do Ludzkości

Moi współcześni uczniowie otrzymują ogromną Misję

niedziela, 6 maja 2012 roku, godz. 10.00

Moja najdroższa córko, wiele dzieci Bożych uważa, że ci, którzy prowadzą święte życie, są tymi, których Mój Ojciec faworyzuje.

Prawda jest taka, że te dusze, święte i pobożne, a takimi są, muszą działać dla zbawienia innych dusz. Inne dusze to ci zwykli mężczyźni, kobiety i dzieci, którzy prowadzą zapracowane życie, niewiele czasu spędzając na modlitwie.

Wielu się nie modli ani nie rozmawia ze Mną. Niektórzy nie wierzą w Boga. Niektórzy wierzą. Wiele z tych dusz prowadzi dobre życie. Traktują innych ludzi z miłością i dobrocią serca. Przedkładają potrzeby innych ponad swoje. Składają ofiary na cele charytatywne. Kochają się wzajemnie. Ale nie chodzą do kościoła, nie przyjmują sakramentów ani nie uznają, że Ja, Jezus Chrystus, istnieję. Moglibyście więc pomyśleć, że oni są straconymi duszami. Ale naprawdę nie są. Oni są dziećmi Bożymi, a Jego Światło świeci poprzez nich. Nie są skazani na zagładę. Są kochani. Gdy ostatecznie zostanie im ukazany dowód Mojego Istnienia, natychmiast Mnie przyjmą.

To tylko te dusze, które są świadome swoich pretensji wobec Mojego Ojca i które delektują się rozkoszą złośliwych i złych grzechów, są stracone. Ci, którzy nie mogą żyć bez popełnienia grzechu śmiertelnego i których dusze są tak sczerniałe, bo są opętani przez szatana, którzy potrzebują uciec od tej straszliwej ciemności, nie będą wystarczająco silni, aby to uczynić. Będzie dla nich prawie niemożliwe, aby szukać Mojej pomocy. Mogą być zbawieni tylko dzięki modlitwom Moich świętych i pobożnych wyznawców.

Moi współcześni uczniowie otrzymują ogromną Misję, równą tej, ale bardziej naglącą, którą otrzymali Moi apostołowie, kiedy wstępowałem do Nieba. Waszą rolą, Moi wyznawcy, jest przygotowanie tych dusz do Mojego Nowego Raju poprzez modlitwy. Modlitwy mogą ich nawrócić. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przebaczę tak wielkim grzesznikom dzięki hojności Moich innych wiernych sług, poprzez ich cierpienia i modlitwy. Nigdy nie zapominajcie o mocy waszych modlitw. Ta moc jest Darem dla was, abyście mogli ratować dusze waszych braci i sióstr.

Zapamiętajcie, Mój Ojciec Przedwieczny kocha wszystkich grzeszników. Powstaje jednak wielka radość i płyną Łzy radości z powodu każdego sczerniałego i zagubionego grzesznika, który zostaje uratowany przed ogniem piekielnym.

Wasz umiłowany Jezus

My modern day disciples are being given an enormous Mission

Sunday, May 6th, 2012 @ 10:00

My dearest daughter, many of God’s children believe that those who lead holy lives are those favoured by My Father.

The Truth is that these souls, holy and devout as they are, must work towards the salvation of other souls.

The other souls are those ordinary men, women and children who lead busy lives with little time spent in prayer.

Many do not pray or communicate with Me. Some do not believe in God. Some do. Many of these souls lead good lives.

They treat other people with love and kindness of heart. They put others’ needs before their own. They give to charity. They love one another. But they do not go to church, receive the Sacraments or accept that I, Jesus Christ, Exist.

You would think, therefore, that they are lost souls. In Truth they are not.

They are God’s children and His Light shines through them. They are not doomed. They are loved.

In time, when they are shown the proof of My Existence, they will immediately embrace Me.

It is only those souls who are aware of their grievances, against My Father and who savour the delights of wicked and evil sins, who are lost.

Those who cannot live without committing mortal sin and whose souls are so blackened because they are possessed by Satan, who need to escape from this terrible darkness, they will not be strong enough to do this.

They will find it almost impossible to seek My help. They can only be saved through the prayers of holy and devout followers of Mine.

My modern day disciples are being given an enormous mission equal to that, but more urgent than that given to My apostles, when I ascended into Heaven.

Your role, My followers, is to prepare these souls for My New Paradise, through your prayers. Prayers can convert them.

My Mercy is so Great that I will forgive such sinners, through the generousity of My other loyal servants, through their suffering and prayers.

Never forget the power of your prayers. This power is a Gift to you so that you can save the souls of your brothers and sisters.

Remember, My Eternal Father loves all sinners. But great rejoicing takes place and tears of joy wept, for every blackened and lost sinner, who is saved from the fires of Hell.

Your beloved Jesus