Jezus Do Ludzkości

Ból i prześladowania zadawane mi przez sekty pracujące w ukryciu nad upadkiem Stolicy Apostolskiej są ciężkie

niedziela, 6 maja 2012 roku, godz. 19.30

Moja szczerze umiłowana córko, przychodzę błagać Moich wyznawców, aby złagodzili Moje cierpienie. Ból i prześladowania zadawane mi przez sekty pracujące w ukryciu nad upadkiem Stolicy Apostolskiej, są ciężkie. Jakże bardzo Mnie ranią. Oszustwo i okrucieństwo ich spisku przeciwko Mnie jest trudne do zniesienia. Drżę, gdy widzę bezwzględną nienawiść do Mnie, którą mają w sercach.

Szatan ukradł ich dusze, umysły, ducha i ich ciała. Nadal są dziećmi Bożymi, ale nie chcą mieć nic wspólnego z Moim Ojcem. Ich plany realizują się teraz na waszych oczach, w tym na oczach Moich wyświęconych sług, a jednak oni tego nie dostrzegają. Te nikczemne sposoby, dzięki którym się ukrywają i jeszcze udaje się im kontrolować Mój Kościół, rozdzierają Moje Serce. Uczynię wszystko, aby ich powstrzymać, ale ich dusze są tak czarne.

Twoje cierpienie, Moja córko, posłuży, by pomóc uratować dusze tych, którzy mogą mieć jeszcze w sobie iskrę miłości i którzy odpowiedzą na Moje wezwanie. Przynaglam was, działających jako zaangażowana Armia, abyście modlili się za te dusze z niewielką miłością do Boga w sercach. Światło, Boskie Światło Mojego Ojca, jest jeszcze obecne w ich duszach. Tylko modlitwa i cierpienie mogą im pomóc. Nie pokonają i nie mogą pokonać Mojego Kościoła, bo Ja Jestem Kościołem.

Wy, Moi wyznawcy, jesteście Kościołem. Oni nie mogą walczyć z tymi, którzy są w Świetle, bo to by ich oślepiło. W odpowiednim czasie zdadzą sobie sprawę, że zostały im tylko chwile, by dokonać ostatecznego wyboru. Módlcie się, aby przyjęli Rękę Mojego Miłosierdzia, zamiast pozwolić im, żeby sami zostali wciągnięci do jeziora ognia na wieczność. To z powodu tych dusz, które bezczeszczą Mój Kościół, przeżywam na nowo Biczowanie przy Słupie w każdej sekundzie dnia. Nigdy nie spocznę, dopóki nie zdołam ich zbawić.

Pomóżcie Mi. Wzywam wszystkich Moich wyznawców do modlitwy za takich grzeszników.

Wasz umiłowany Jezus

Pain and persecution inflicted upon Me by those sects who work in secret to topple the Holy See is severe

Sunday, May 6th, 2012 @ 19:30

My dearly beloved daughter, I come to beg My followers to ease My suffering.

The pain and persecution inflicted upon Me, by those sects who work in secret to topple the Holy See, is severe.

How they hurt Me so.

The deceit and cruelty, of their plot against Me, is hard to bear.

I tremble when I see the absolute hatred that they hold in their hearts for Me.

Satan has stolen their souls, their minds, their spirits and their bodies. They are still God’s children, but they do not want anything to do with My Father.

Their plans are now taking place before your eyes, including the eyes of My sacred servants, yet they cannot see this.

The wicked ways, in which they hide and yet manage to control My Church, breaks My Heart.

I will do anything to get them to stop, but their souls are so black.

Your suffering, My daughter, will be used to help salvage the souls of those who may still have a spark of love within and who will respond to My Call.

I urge you to pray for those souls, working as a dedicated Army, with little love in their hearts for God.

There is still a Light, the Divine Light of My Father, present in their souls. Only prayer and suffering can help them.

They will not and cannot, defeat My Church, for I Am the Church.

You, My followers, are the Church. They cannot fight those in the Light, for it would blind them.

In time they will realise they have but seconds to make the final choice.

Pray that they will accept the Hand of My Mercy, instead of allowing themselves to be sucked into the lake of fire for eternity.

It is because of these souls who defile My Church, that I relive the Scourging at the Pillar, every second of the day.

I will never rest unless I can save them.

Help Me. I urge all of My followers to pray for such sinners.

Your beloved Jesus