Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Przyjmijcie Mojego Ducha Świętego z zadziwieniem i z podziękowaniem

sobota, 5 maja 2012 roku, godz. 12.00

Moja córko, jak wielki jest ten dzień, w którym Duch Święty, Światło Mojej Miłości, wyleje się na ziemię. Jest to bardzo szczególny Dar. Otworzy on serca wielu i przygotuje wiele dusz na Ostrzeżenie.

Moja Miłość nie zna granic. Nie ma ani jednego mężczyzny, kobiety czy dziecka, których bym wykluczył z Mojego pragnienia trzymania każdego mocno w Moich Ramionach. Ani jeden grzesznik nie jest wykluczony. Moje Dary dla ludzkości są hojne i nadal będę wylewał Moje Dary w odpowiedzi tym, którzy odmawiają Modlitwy Krucjaty dawane tobie, Moja córko.

Te modlitwy są z Nieba i nie pochodzą spod pióra człowieka. Są na te czasy i są potężną bronią w walce przeciwko prześladowaniom. Te modlitwy są słyszane za każdym razem, gdy wychodzą z waszych ust, Moje dzieci. Przyniosą wam wielkie nagrody.

Przyjmijcie Mojego Ducha Świętego z zadziwieniem i z podziękowaniem. Jest to cud i jest on zsyłany każdemu z was z Moją Miłością dla wszystkich.

Idźcie teraz w pokoju i miłości.

Wasz Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: Accept My Holy Spirit with wonder and with thanks

Saturday, May 5th, 2012 @ 12:00

My daughter, how great is the day that the Holy Spirit, the Light of My Love, will spill over the Earth.

This is a very special Gift. It will open the hearts of many and prepare many souls for The Warning.

My Love has no boundaries.

There is not one man, woman or child, whom I exclude in My longing to hold each tightly in My Arms. Not one sinner is excluded.

My Gifts to mankind are generous and I will continue to pour out My Gifts, in response to those who recite the Crusade Prayers given to you, My daughter.

These Prayers are from Heaven and have not come from the pen of man.

They are for these times and are a powerful weapon against persecution.

These prayers are heard every time they come from your lips, My children.

They will bring you great rewards.

Accept My Holy Spirit with wonder and with thanks.

It is a miracle and it is being sent to each of you with My Love for all.

Go now in peace and love.

Your Father
God the Most High