Jezus Do Ludzkości

Duch Święty zstąpi w tę niedzielę. Drugie wylanie z Mocy Ducha Świętego

piątek, 4 maja 2012 roku, godz. 21.05

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy czujesz, że ta Misja, by przekonać wszystkie dzieci Boże do uznania Powtórnego Przyjścia, tak że będzie to uznane za dobrą wiadomość dla wszystkich dzieci Bożych, jest trudna, po prostu pamiętaj o tym.

Tak jak każdy człowiek jest uczyniony na obraz Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego, tak też Światło Mojego Ojca prześwieca w pewien sposób poprzez każdą duszę. Spójrzcie na twarz każdego, kogo spotkacie, a zobaczycie przebłysk Boga Ojca. To może być tylko spojrzenie, uśmiech, gest lub delikatność, ale jest. W każdym jest dobro, nawet w zatwardziałych grzesznikach. Niektórych ta dobroć obejmuje całkowicie i jak magnes przyciąga ludzi ku osobie pobłogosławionej tym Darem. U innych jest to tylko płomyk, ale mimo wszystko obecny.

Kiedy spojrzycie w oczy kogoś, kogo zachowanie wobec innych jest okrutne, wciąż możecie dostrzec promyk nadziei, ze względu na obecność Bożego Światła. Jest to Światło w duszach dzieci Bożych, które musi zostać ponownie rozpalone poprzez Moje Orędzia Miłości i Nadziei. Im silniejsze Światło, tym bardziej oczyszczona osoba. Im więcej będzie ludzi oczyszczonych przez Boże Światło, tym bardziej będzie oczyszczona ziemia.

Gdy Boże Światło staje się silniejsze w duszach wierzących, to działanie zła maleje, ponieważ ciemność nie może znieść Światła. To dlatego jeszcze kolejne wylanie Ducha Świętego udzielane jest teraz całemu światu. Jest to drugie wylanie z Mocy Ducha Świętego od 10 maja 2011 roku. Poprzedza ono Moje Wielkie Boże Miłosierdzie i zapewni, że Światło stworzy nowe zrozumienie w duszach wierzących.

Ten Duch Święty zstąpi na cały świat w tę niedzielę, 6 maja 2012 roku. Wielu odczuje pokój i miłość. Wzywam wszystkich, by modlili się o to, żeby ten Dar przeniknął ich dusze – tak aby odczuli Bożą Miłość i odpowiedzieli na Jego wezwanie.

Modlitwa Krucjaty 51
O Dar Ducha Świętego

O przyjdź, Duchu Święty, wylej Twoje Dary Miłości, mądrości i wiedzy na moją pokorną duszę.

Napełnij mnie Światłem Prawdy, abym mógł odróżnić Bożą Prawdę od kłamstw rozpowszechnianych przez szatana i jego aniołów.

Pomóż mi uchwycić pochodnię i nieść płomień zrozumienia tym wszystkim, których spotykam.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Idźcie w miłości, świetle i pokoju. Odpocznijcie i pozwólcie Mojemu Duchowi Świętemu zstąpić na was.

Kocham was.

Wasz drogi Jezus

Holy Spirit will descend this Sunday. The second outpouring by the Power of the Holy Spirit

Friday, May 4th, 2012 @ 21:05

My dearly beloved daughter, when you feel that this Mission is difficult, to convince all of God’s children to acknowledge the Second Coming and that it will be accepted as good news for all of God’s children, just remember this.

Just as every single person is made in the Image of God, My Eternal Father, so too does the Light of My Father shine, in some way, through every soul.

Look into the face of every one you meet and you will see a glimpse of God the Father.

It may be just a look, a smile, a gesture or tenderness, but it is there.

There is good in everyone, even hardened sinners. In some this goodness is wholly enveloping and draws people towards the person blessed with this Gift, like a magnet. In others it is but a glimmer, but present all the same.

When you look into the eyes of someone whose behaviour towards others is cruel you can still see a ray of hope, because of the presence of the Light of God. It is the Light in the souls of God’s children that needs to be rekindled through My Messages of Love and Hope. The stronger the Light, the more purified the person. The more people who are purified by the Light of God, the more purified will be the Earth.

As God’s Light becomes stronger in the souls of believers, then the work of evil will dwindle, because darkness cannot abide the Light.

This is why, yet another outpouring of the Holy Spirit, is being bestowed all over the world now.

This is the second outpouring by the Power of the Holy Spirit, since the 10th of May 2011.

It precedes My Great Divine Mercy and will ensure that the Light creates a new understanding in the souls of believers.

This Holy Spirit will descend upon the whole world this Sunday the 6th of May, 2012.

Many will feel peace and love. I urge all to pray for this Gift to drench their souls, so that they will feel God’s Love and respond to His call.

Prayer (51)

For the Gift of the Holy Spirit

“O come Holy Spirit. Pour Your Gift of Love, Wisdom and Knowledge over my humble soul.

Fill me with the Light of Truth, so that I can discern the Truth of God, from the lies spread by Satan and his angels.

Help me to grasp the Torch and spread the Flame of understanding to all those I meet,

through Christ, Our Lord.

Amen.”

Go in love, light and peace.

Rest and allow My Holy Spirit to descend upon you.

I love you,

Your Precious Jesus