Jezus Do Ludzkości

Usłyszcie Moje wezwanie i przygotujcie się na wylanie Mojego Ducha Świętego

wtorek, 1 maja 2012 roku, godz. 20.00

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Miłość do was wszystkich sprawia, że teraz raz jeszcze wylewam Ducha Świętego na ludzi, aby zachęcić ich do otwarcia serc. Wiele dusz już wkrótce odczuje, jak Moc Ducha Świętego wylewa się na nich w ich umysłach, ciałach i duszach. Jest to niezbędne do obudzenia wszystkich dzieci Bożych na prawdę. Niektórzy ludzie będą teraz postrzegać świat w inny sposób. Następnie zaczną o wszystko pytać. Nie będą dłużej skłonni pozostawać niewolnikami panów, których jedynym celem jest panowanie nad nimi dla własnych korzyści.

Nikt nie będzie w stanie ignorować tego działania Ducha Świętego. Całe Niebo czeka, aby ten moment oświecenia przyniósł Nowy Świt, Nowy Początek. Te kłamstwa, z którymi macie do czynienia, ukrywają mistrzowski plan zrodzony przez światowy sojusz, mający na celu nadzorowanie wszystkich waszych krajów. Sprawiając, że w wyżywieniu waszych rodzin wasz kraj uzależnia się od wielkich organizacji, czynią was niewolnikami. Już teraz zabierają wam wszystko, co posiadacie, ale wy jesteście na to ślepi. Dzięki Darowi Ducha Świętego miliony spojrzą teraz za tę maskę kłamstwa i przeciwstawią się tym niegodziwym grupom kontrolowanym przez masonerię. Ten Dar da wam zbroję, której potrzebujecie do zastopowania tej armii w jej działaniu, mającym na celu zniszczenie was.

Usłyszcie Moje wezwanie i przygotujcie się na wylanie Mojego Ducha Świętego.

Wasz umiłowany Jezus

Hear My Call and prepare for the pouring out of My Holy Spirit

Tuesday, May 1st, 2012 @ 20:00

My dearly beloved daughter, My Love for all of you means that I now pour the Holy Spirit, once again, over humanity, to entice them to open their hearts.

Many souls will feel the Power of the Holy Spirit pour over them in mind, body and soul, very soon.

This is essential in order to wake up all of God’s children to the Truth.

Some people will now see the world in a different way.

Then they will begin to question everything. No longer will they be willing to remain slaves to masters, whose only goal is to control them, for personal gain.

No one will be able to ignore this pull of the Holy Spirit.

All of Heaven awaits, so that the moment of enlightenment will create a new dawn, a new beginning.

The lies you are being confronted with hide a master plan, born out of a world alliance, designed to control all of your countries.

By making your country rely on giants to feed their families you will become slaves. Already they are taking away everything you own, but you are blind to this.

Now, with the Gift of the Holy Spirit, millions will see through this mask of deceit and oppose these wicked, Masonic controlled groups.

This Gift will give you the armour you need to throw this army off the trail of your destruction.

Hear My Call and prepare for the pouring out of My Holy Spirit.

Your beloved Jesus