Jezus Do Ludzkości

Wzywam was wszystkich, którzy Mnie nie znacie

poniedziałek, 30 kwietnia 2012 roku, godz. 17.45

Moja najdroższa, umiłowana córko, muszę to wyjaśnić tym ludziom, którzy wierzą w Boga, ale którzy nie chodzą do kościoła albo się nie modlą. Wielu nie wie, jak się modlić. To trochę podobnie jak z tobą, Moja córko, gdy trudno ci się modlić.

Modlitwa jest prośbą. Modlitwa jest nawiązywaniem kontaktu. Modlitwa jest okazywaniem miłości i dziękowaniem. Dzisiaj wielu ludzi z dobrymi chęciami i z hojnym sercem nie wie, jak się modlić. Dla niektórych będzie to odstręczające i będą czuć się nieswojo. Innym będzie się wydawać, że ich modlitwy nie będą miały znaczenia. O, jak Ja kocham te szczególne dusze. Są tak bardzo oddalone, ale jak bardzo pragnę im okazać Moją głęboką Miłość.

Wzywam was wszystkich, którzy Mnie nie znacie. Nie trzeba się Mnie obawiać. Jedyne, co musicie uczynić, to Mnie poprosić, abym was przygarnął i dał wam pocieszenie. Pozwólcie Mi udowodnić Moją Miłość. Mówcie do Mnie własnymi prostymi słowami. Nic Mnie nie będzie szokować. Powierzcie Mi swoje zmartwienia, a Ja uspokoję wasze serca. Pozwólcie Mi pomóc wam odczuć prawdziwy pokój. Proście Mnie, abym rozproszył wasze troski. Ukażę wam prawdę, tak że wasze zmartwienia nie będą już wydawały się takie złe.

Skąd będziecie wiedzieć, że was wysłuchuję? Jak będziecie pewni, że wam odpowiem? Po prostu na spokojnie usiądźcie i proście Mnie tą modlitwą, bym wam pomógł; bym pomógł wam otworzyć dla Mnie wasze serca i prosić Mnie o pomoc.

Modlitwa Krucjaty 50
Jezu, pomóż mi poznać, Kim jesteś

O drogi Jezu, pomóż mi poznać, Kim jesteś.

Przebacz mi, że dotąd nie rozmawiałem z Tobą.

Pomóż mi odnaleźć pokój w tym życiu i ujrzeć prawdę o Życiu Wiecznym.

Uspokój moje serce.

Złagodź moje zmartwienia.

Obdarz mnie pokojem.

Otwórz teraz moje serce, tak abyś mógł napełnić moją duszę Twoją Miłością.

Amen.

Wielu z was nie przyjdzie do Mnie w tym czasie. Ale niech tak będzie. Przyjdziecie w czasie nędzy, zamętu i lęku.

Stoję przy was każdego dnia, chociaż jeszcze nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale już wkrótce ujrzycie Mnie i poznacie prawdę o Mojej obietnicy udzielenia wam Życia Wiecznego w ciele, umyśle i duchu. Czekam na wasze wołanie. Wtedy będę mógł was zabrać, kiedy nadejdzie odpowiedni czas, do Bram Nowej Ery Pokoju i Mojego Nowego Raju na ziemi.

Wasz przyjaciel
Wasz umiłowany Jezus

I call on all of you, who don’t know Me

Monday, April 30th, 2012 @ 17:45

My dearest beloved daughter, I must explain to those people, who believe in God, but who do not go to church or pray. Many do not know how to pray. A little like the way in which you, My daughter, find it difficult.

Prayer means to ask.

Prayer means to communicate.

Prayer means to show love and give thanks.

Many people today, well-meaning and of generous heart do not know how to pray. Some will find it distasteful and will feel awkward.

Others will feel that their prayers won’t count.

Oh how I love these special souls. So far removed and yet how I yearn to show them My deep Love.

I call on all of you who don’t know Me. There is no need to fear Me. All you have to do is to ask Me to take you and give you comfort.

Let Me prove My Love. Speak to Me in your own simple words. Nothing will shock Me.

Confide in Me your worries, as I will soothe your heart. Let Me help you to feel true peace.

Ask Me to sort out your concerns. I will show you the Truth so that your worries will no longer seem as bad.

How will you know I hear you? How will you be sure that I will respond to you?

Just sit down quietly and ask Me to help you with this prayer, to help you open your heart to Me and to ask for My help.

Crusade Prayer (50)

Jesus help me to know Who You are

“O dear Jesus, help me to know Who You are.

Forgive me for not speaking with You before now.

Help me to find peace in this life and be shown the Truth of Eternal Life.

Soothe my heart.

Ease my worries.

Give me peace.

Open my heart now, so that You can fill my soul with Your Love.

Amen.”

Many of you will not come to Me at this time. But that is okay.

In times of hardship, confusion and fear, you will.

I stand with you every day, although you do not realise this yet, but very soon you will see Me and know the Truth of My Promise to grant you Eternal Life in body, mind and spirit.

I await your call. Then I can take you, when the time is right, to the Gates of the New Era of Peace and My New Paradise on Earth.

Your friend
Your beloved Jesus