Jezus Do Ludzkości

Pierwsza Tajemnica w Księdze Prawdy ujawnia spisek grup masońskich przeciw Kościołowi

niedziela, 29 kwietnia 2012 roku, godz. 15.33

Moja szczerze umiłowana córko, otrzymałaś Dar, który wielu odrzuciłoby z lęku. Z powodu przyznanych ci Łask, danej siły i ognia Ducha Świętego, jesteś w pełni uzbrojona, aby głosić proroctwa obiecane światu tak dawno temu. Proroctwo dane Danielowi, kiedy powiedziano mu, aby zapieczętował Księgę Prawdy do końca czasów, kiedy jej treść zostanie ujawniona, ma się teraz wypełnić. Objawienia przekazane także Janowi Ewangeliście zostały mu dane tylko w części, ale niektóre tajemnice zostały mu ukazane w Zwoju Siedmiu Pieczęci. Nie dano mu prawa ujawnienia zawartości. Zamiast tego polecono mu zapisać Zwój i spożyć go, aby Pieczęcie nie zostały złamane ani aby jego zawartość nie została ujawniona aż do tej epoki. Poprzez połknięcie Zwoju ludzkości została dana wskazówka.

Prawda, gorzka, gdy się ją spożywa, powoduje lęk. Może też obrazić tych, którzy twierdzą, że znają cały Boski plan względem ludzkości. Pomimo to Prawda, potężna Miłość, którą Bóg ma dla każdego człowieka na tej ziemi, jest słodka dla tych, którzy uznają prawdę. Tą prawdą jest to, że tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę ujawnić tajemnice przekazane Janowi Ewangeliście. Słodka Prawda zostanie przyjęta z miłością przez tych, którzy podążają za Bożym Nauczaniem. Może powodować lęk, ale Moc Boga przezwycięży wszelkie zło i wszystkie prześladowania, ponieważ On może wszystko.

Pierwszą tajemnicą jest fakt, że grupy masońskie założone w średniowieczu spiskują przeciwko Bogu i wszystkim Jego dziełom. Oni są wierni złemu duchowi. On, szatan, jest ich bogiem, a oni są dumni, że mogą mu składać hołd podczas czarnych mszy.

Ponadto Stolica Apostolska od 1967 roku znajduje się pod zaciekłym atakiem tej grupy. Oni powoli przeniknęli do Mojego Kościoła, nie tylko w Watykanie, ale również do jego dalszych szeregów w każdym kraju. Świadome skażenie Mojego Kościoła przez nich skutkuje diabelskimi okrucieństwami zadawanymi niewinnym ofiarom. Ich miłość do pieniędzy i władzy jest niczym w porównaniu z obrzydliwym oddaniem, które okazują królowi kłamstw, samemu szatanowi. W tych grupach jest on czczony otwarcie, a także w tajemnicy. Kapłani i inni święci słudzy, włączając w to biskupów i kardynałów, w pewnych kręgach wspierają tę grupę. Diabelskie czyny, w których uczestniczą, są zbyt poważne, aby je wam ujawnić, ale wiedzcie, że w kościołach ustanawianych do ofiarowania Najświętszej Eucharystii we Mszy Świętej składają złemu duchowi ofiary z ludzi.

Ta grupa, tak starannie ukrywająca swoje prawdziwe działania przed szczerymi i świętymi kapłanami, świętymi biskupami, świętymi kardynałami i innymi wyświęconymi sługami, popełnia niegodziwe czyny. Oni nienawidzą Boga z zaciekłością, która by was zaszokowała. Moce dane im przez szatana sprawiają, że ich nikczemność, chciwość, żądza i dewiacje seksualne są przyjmowane przez ich naśladowców we wszystkich krajach. Pozdrawiają się tajnymi znakami mającymi na celu ukazanie ich wierności wobec siebie nawzajem.

Jedna rzecz jest pewna. Ich nikczemne czyny dobiegną końca i, jeśli nie zwrócą się do Mnie podczas Ostrzeżenia, zostanie im niewiele czasu przed tym, jak zostaną wrzuceni do jeziora ognia, gdzie będą cierpieć straszliwe dręczenie na wieczność.

Stwarzają i rozniecają odstępstwo, które istnieje na całym świecie. Osiągnęli to dzięki przeniknięciu do Mojego Kościoła.

Wasz umiłowany Jezus
Baranek Boży

First Secret in Book of Truth reveals plot against the Church by Masonic Groups

Sunday, April 29th, 2012 @ 15:33

My dearly beloved daughter you have been given a gift which many would reject out of fear.

Because of the graces afforded you, the strength given and the fire of the Holy Spirit , you are fully armed to proclaim the prophecies promised to the world so long ago.

The prophecy given to Daniel when he was told to seal up the Book of Truth until the end times, when the contents would be revealed, has now come to be.

Revelations given also to John the Evangelist were given only in part but some secrets were shown to him in The Scroll of the Seven Seals.

He was not granted the authority to disclose the contents. Instead he was instructed to put the scroll down and eat it so that the seals could not be broken nor the contents revealed until this era. By swallowing the scrolls a clue was given to humanity.

Bitter to eat, the Truth causes fear. It can also offend those who profess to know all God’s plan for humanity. Yet the Truth, the powerful love that God has for every single person on this earth, is sweet for those who acknowledge the Truth.

The Truth is that only I, Jesus Christ, can reveal the secrets given to John the Evangelist. The sweet truth will be welcomed with love by those who follow God’s teachings.

It may cause fear, but God’s power will overcome all evil and all persecution for He can do anything.

The first secret lies in the fact that God and all His works have been plotted against by Masonic groups established in the Middle Ages.

Their allegiance is to the evil one. He, Satan, is their God and they are proud to pay homage to him through black masses.

Then there is the Holy See, which has been under fierce attack by this group since 1967. Slowly they have infiltrated My Church, not just within the Vatican, but within the ranks beyond in every country.

Their deliberate contamination of My Church has resulted in evil atrocities inflicted on innocent victims. Their love of money and power is nothing compared with the sickening devotion they show to the king of lies, Satan himself.

He is openly worshipped in groups and in secret. Priests and other holy servants including bishops, cardinals have aligned themselves in certain quarters with this group.

The evil acts they participate in are too serious to reveal to you but know that they offer human sacrifices to the evil one in churches set up to offer the Holy Eucharist of the Holy Mass.

This group, so careful to hide their true activities from those genuine and holy priests, holy bishops, holy cardinals and other sacred servants commit vile acts.

They hate God with a ferocity that would shock you. The powers given to them by Satan has meant that their wickedness, greed, lust and sexual deviations are welcomed by their followers in all countries.

They greet each other with private signals designed to show allegiance to each other.

One thing is certain. Their wicked acts will come to an end and, unless they turn to Me during The Warning, they will have little time left before they are cast into the lakes of fire where they will suffer a terrible persecution for eternity.

They have created and stirred up the apostasy that exists all over the world.

They achieved this by infiltrating My Church.

Your beloved Jesus
Lamb of God