Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Moje dziecko, nie będzie śmierci dla tych, którzy kochają Mojego Syna

niedziela, 29 kwietnia 2012 roku, godz. 10.00

Moje dziecko, nigdy nie możesz myśleć, że nawrócenie nie postępuje z powodu osamotnienia w tym szczególnym powołaniu. Twoją Misją, zatwierdzoną przez Mojego Ojca Przedwiecznego, jest szerzenie prawdy o Powtórnym Przyjściu Mojego Syna wszystkim dzieciom Bożym. Ważne jest, aby tym dzieciom, które nie poświęcają czasu na oddawanie czci i na modlitwy do Mojego Syna, zostało powiedziane, co ma nadejść. Wszystkie dzieci Boże mają zostać objęte wszystkimi waszymi modlitwami, ponieważ On, Mój Ojciec, kocha każdego. Nawet ci, którzy uczynili swoje serca zatwardziałymi wobec Mojego Ojca i nie chcą uznać Mojego Syna, muszą otrzymać Życie Wieczne.

Kiedy wypełni się Dar Ostrzeżenia, wielu grzeszników zostanie oświeconych i zwrócą się do Mojego Syna, błagając o Jego Miłosierdzie. Dopiero wtedy ludzkość będzie chciała słuchać tych ważnych Orędzi, danych przez Mojego Syna poprzez ciebie. Gdy uświadomią sobie prawdę o tym, że ma się rozpocząć czas Jego Nowego Panowania, będą pochłaniać Jego święte Słowo.

Wiele dzieci Bożych jest zdezorientowanych w sprawach istnienia Nieba i ziemi. Wiele jest zbyt przestraszonych, aby myśleć o życiu po śmierci. Moje dziecko, nie będzie śmierci dla tych, którzy kochają Mojego Syna. Zostaną zamiast tego zabrani do Nowej Ery Pokoju i Raju obiecanego przez Mojego Ojca wszystkim Jego dzieciom.

Musicie się modlić, żeby wszystkie te błądzące i zagubione dusze znalazły drogę powrotną ku Kochającym Ramionom Mojego drogiego Syna, albo nie będą one w stanie przejść przez Bramy Nowego Raju.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: My child there will be no death for those who love My Son

Sunday, April 29th, 2012 @ 10:00

My child, you must never think that because of the loneliness of this special calling that conversion is not taking place.

Your Mission, sanctioned by my Eternal Father, is to spread the Truth of my Son’s Second Coming, to all of God’s children.

It is important that those children, who do not spend time in honour of and devotion to my Son, are told what is to come.

All of God’s children are to be included in all of your prayers, for He, my Father, loves everyone.

Even those who have hardened their hearts towards my Father, and do not want to acknowledge My Son, must be given Eternal Life.

When the Gift of The Warning takes place, many sinners will be enlightened and will turn to My Son, begging for His Mercy.

Only then will humanity want to listen to the important Messages, given by my Son, through you.

When they realise the Truth, that the time for His New Reign is to commence, they will devour His Holy Word.

Many of God’s children are confused about the Existence of Heaven and Earth. Many are too frightened to think of life after death.

My child, there will be no death for those who love my Son.

Instead, they will be taken into the New Era of Peace and the Paradise promised by my Father for all of His children.

You must pray that all of those wandering and lost souls find their way back into the Loving Arms of my precious Son or they will not be fit to enter the Gates of the New Paradise

Your beloved Mother
Mother of Salvation