Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Jako Ojciec całej ludzkości jestem gotowy posłać Mojego Syna, aby odzyskał Swój prawowity Tron

sobota, 28 kwietnia 2012 roku, godz. 15.40

Moja córko, te miesiące były trudnym czasem, nie tylko dla Ciebie, ale dla wszystkich Moich umiłowanych dzieci.

Ja Jestem Ojcem stworzenia i Miłości, mam głębokie uczucie wobec każdego Mojego dziecka, bez względu na to, jak Mnie obraża. Potrzeba jeszcze tak wiele starań, aby pomóc przygotować dusze na Przyjście Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa. W obecnym czasie znaczna część ludzkości cierpi z powodu prześladowań. Te prześladowania to nie tylko bieda i brak pieniędzy, ale i głód ducha.

Jako Ojciec całej ludzkości jestem gotowy posłać z powrotem Mojego Syna, aby odzyskał Swój prawowity Tron. Tylko Ja znam ten czas. Nawet Mój Syn nie jest powiadomiony o tej dacie. Mogę wam powiedzieć, że stanie się to wkrótce i że większość z tego pokolenia, żyjącego dzisiaj na świecie, dożyje Dnia powrotu Mojego Syna w wielkiej Chwale.

Przygotowuję się teraz do zgromadzenia wszystkich Moich dzieci, gdy zabieram je z tej straszliwej otchłani cierpienia, którą muszą znosić na tym pustkowiu. To pustkowie zostało stworzone ręką Lucyfera i wszystkich jego upadłych aniołów, które błąkają się po ziemi od upadku Adama i Ewy.

Dzisiaj dla wielu z Moich dzieci wydaje się niemożliwym uwierzyć we Mnie, Boga, ich Stwórcę i Ojca. Pobłogosławiłem Moje dzieci inteligencją i niezależną wolną wolą, dzięki której mogą wybrać dowolny sposób, w jaki się zdecydują przeżyć swoje życie. Aby prowadzić ich ku Mojemu Królestwu, dałem im dziesięć przykazań, które są wykute w kamieniu. One się nigdy nie zmieniły, ale pomimo to Moje dzieci myślą, że są mądrzejsze niż są, i tworzą nowe sensy, które są w Moich Oczach nie do przyjęcia. Ten czas na koniec panowania wszystkich wypędzonych demonów, a które zapełniły ziemię, jest już prawie zakończony.

Wołam do wszystkich Moich dzieci, aby słuchały. Wasz czas na ziemi, takiej, jaką znacie, dobiega końca. Jednak czeka was Nowa Ziemia, Nowy Raj. Przekroczy on wszystko, co kiedykolwiek moglibyście sobie wyobrazić i jest przygotowywany od pewnego czasu z miłości do każdego mężczyzny, kobiety i dziecka. Zjednoczę wreszcie całą Moją najdroższą rodzinę i wszyscy będziemy żyć w harmonii, pokoju, miłości i radości przez całą wieczność.

Wobec was, którzy wzbraniacie się przed wejściem do Nowego Raju, uczynię wszystko, co jest w Mojej Mocy, aby powstrzymać was od odwrócenia się od tego Dziedzictwa, które słusznie należy do was. Z powodu Daru waszej wolnej woli, którego nigdy wam nie odbiorę, wybór należy do was. Wystarczy jedynie odwrócić głowę i otworzyć serce. Następnie musicie pobiec w Moje Ramiona, abym mógł was zabrać do domu. Jest to Moje najdroższe i najbardziej upragnione życzenie, aby zabrać wszystkie Moje kochane dzieci do domu, do prawowitego miejsca, do którego należą.

Wasz kochający Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: As the Father of all humanity I Am ready to send My Son to reclaim His Rightful Throne

Saturday, April 28th, 2012 @ 15:40

My daughter, these months have been a difficult time, not only for you, but for all of My beloved children.

I Am the Father of Creation and Love, with a deep passion for each child of Mine, no matter how they offend Me.

There is so much preparation required to help prepare souls for the Coming of My beloved Son, Jesus Christ.

Much of humanity is suffering at this time because of persecution. This persecution not only consists of poverty and lack of money, but hunger of spirit.

As the Father of all humanity, I Am ready to send My Son back to reclaim His Rightful Throne.

Only I know of this time. Not even My Son is aware of the date.

I can tell you it will be soon and that most of this generation, alive in the world today, will live for the Day of My Son’s Return in Great Glory.

I now prepare to gather all of My children as I take them away from the terrible abyss of suffering they have had to endure in the wilderness.

This wilderness was created by the hand of Lucifer and all his fallen angels who have roamed the Earth since the fall of Adam and Eve.

Today, many of My children find it impossible to believe in Me, God their Creator and Father.

I have blessed My children with intelligence and an independent free will where they can choose whatever way they decide to live their lives.

To guide them towards My Kingdom I gave them the Ten Commandments, which are cast in stone.

They have never changed, yet My children feel they were smarter than they are and created new meanings, which are unacceptable to Me.

This time for the end of the reign of all of the demons cast out and who flood the Earth, is almost at an end.

I call out to all My children to listen. Your time on Earth, as you know it, is drawing to an end.

Yet there is a new Earth, a New Paradise waiting for you.

It will surpass anything you could ever imagine and it has been prepared for some time, with love for every single man, woman and child.

At last I will unite all of My precious family and we will all live in harmony, peace, love and joy for eternity.

For those who refuse to enter the New Paradise I will do everything in My Power to stop you from turning your back on the inheritance, which is rightfully yours.

Because of the Gift of your free will, which I will never take away from you, the choice is yours.

All it takes is a turn of your head and the opening of your heart.

Then you must run into My Arms, so I can take you home.

This is My dearest and most treasured wish, to take all of My cherished children home to the rightful place to which they belong.

Your Loving Father
God the Most High