Jezus Do Ludzkości

Ci, którzy są Mi wierni, w mgnieniu oka zostaną zabrani bez cierpienia do Nowego Nieba i Ziemi

czwartek, 26 kwietnia 2012 roku, godz. 20.30

Moja szczerze umiłowana córko, raz jeszcze muszę powiedzieć wszystkim dzieciom Bożym, aby nie czuli się zaniepokojeni lub przerażeni wydarzeniami, które mają nastąpić. Cała ludzkość wkrótce doświadczy Mojego Miłosierdzia i wielu, gdy będą pełni skruchy za swoje grzechy, nie będzie się Mnie bać. Przeciwnie, ich dusze zostaną napełnione Moją Boską Miłością. Moje Światło będzie promieniować poprzez ich ciała i będą się radować.

Czas na Nową Erę Pokoju przynosi ogromną radość i zachwyt tym, którzy przyjmują Moją Rękę Miłosierdzia. Każdy grzesznik jest zaproszony do życia Życiem Wiecznym i nie wolno mu odejść z tego powodu, że jest zdezorientowany. Moja Era Pokoju będzie Nową Ziemią, gdzie dwanaście narodów będzie rządzić pod Moim Przewodnictwem. Będziecie żyć w pokoju, miłości i harmonii. Naturalne otoczenie, które widzicie dzisiaj na ziemi, jest niczym w porównaniu z tym światem, który jest przed wami.

Wy, którzy się martwicie lub lękacie o swoje rodziny albo o swoich bliskich – przyprowadźcie ich ze sobą do Mojego wspaniałego Nowego Raju. Módlcie się za nich, a dam im szczególne Łaski, tak aby otrzymali Dar rozpoznania Mojej Miłości. Jest to największe pragnienie Mojego Ojca, aby zobaczył, jak zdumienie, radość i miłość jaśnieją poprzez każde z Jego drogich dzieci, kiedy ukaże On Nowy Raj. Będziecie na nowo zjednoczeni z waszymi bliskimi, którzy zmarli w stanie Łaski i którzy zmartwychwstaną.

Dlaczego nie wierzycie w taki Dar? Gdy zaufacie Mojej Obietnicy powtórnego przyjścia, to odczujecie pokój. O jedno tylko was proszę, abyście przygotowali się przez modlitwę. Kiedy się modlicie o Łaskę i za innych, wszystko będzie dobrze. Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że niewielu nie zdoła rozpoznać Mojej Boskiej Obietnicy zgromadzenia wszystkich dzieci Bożych i zabrania ich do domu i z daleka od uścisku szatana i jego aniołów demonów.

Prawda o Moim Królestwie będzie dostrzeżona nawet przez ateistów, którzy będą zszokowani, a jednak ich niewiara w większości przypadków przemieni się w pokorną miłość i akceptację. Choć jest przed wami wiele trudnych chwil, żadna z nich nie będzie tak ciężka, żebyście nie mogli przez nią przejść zwycięsko dzięki waszej miłości i pobożności wobec Mnie, waszego Jezusa.

Proszę, nie pozwólcie, aby lęk stanął na drodze do przyjęcia z radością tego Daru Mojego Nowego Raju. Ci, którzy są Mi wierni, w mgnieniu oka zostaną zabrani bez cierpienia do Nowego Nieba i Ziemi. Powinniście się martwić jednak o tych zatwardziałych grzeszników, którzy nie poproszą Mnie, abym im przebaczył, którzy odrzucą Moją Dłoń, a zamiast tego będą się trzymać swoich nikczemnych dróg. Oni potrzebują waszych modlitw. Módlcie się usilnie o zbawienie ich dusz.

Wasz umiłowany Jezus

Those who are loyal to Me will be taken, in the blink of an eye, without suffering, into the New Heaven and Earth

Thursday, April 26th, 2012 @ 20:30

My dearly beloved daughter, again, I must tell all of God’s children not to feel worried or frightened of events to come.

All of humanity will witness My Mercy soon and many, while remorseful for their sins, will not fear Me.

Instead, their souls will be flooded with My Divine Love. My Light will radiate through their bodies and they will rejoice.

The time for the New Era of Peace brings tremendous joy and excitement for those who acknowledge My Hand of Mercy.

Every single sinner is invited to live Eternal Life and must not walk away because they are confused. My Era of Peace will be a new Earth, where twelve nations will rule, under My Guidance.

You will live in peace, love and harmony. The natural surroundings you see on the Earth today will pale into insignificance when compared with the world, which lies ahead.

For those worried or frightened for your family or loved ones – bring them with you to My wonderful, New Paradise.

Pray for them and I will give them special Graces so that they will be given the Gift of recognising My Love.

This is My Father’s greatest wish, to see the wonder, joy and love, shine through each of His precious children when He unveils the New Paradise.

You will be reunited with your loved ones who died in a state of Grace and who will be resurrected from the dead.

Why would you not believe in such a Gift? When you trust in My Promise to come again, then you will feel peace.

All I ask is that you prepare through prayer. When you pray for Grace and for others, all will be well.

My Mercy is so great that few will fail to recognise My Divine Promise to gather all of God’s children and take them home and away from the vice-grip of Satan and his demon angels.

The Truth of My Kingdom will be seen even by atheists who will be shocked, yet, their disbelief will in most cases turn into humble love and acceptance. While many difficult times lie ahead none will be so hard that you cannot overcome them, through your love and devotion to Me, your Jesus.

Please do not allow fear to get in the way of accepting, with joy, the Gift of My New Paradise.

Those who are loyal to Me will be taken, in the blink of an eye, without suffering, into the New Heaven and Earth.

What should concern you, are those hardened sinners who will not ask Me to forgive them, who will refuse My Hand and who will, instead, hold onto their wicked ways.

They need your prayers.

Pray hard for the salvation of their souls.

Your beloved Jesus