Jezus Do Ludzkości

Cała ludzkość będzie miała wolną wolę, dopóki jej wola nie zjednoczy się z Boską Wolą Ojca

środa, 25 kwietnia 2012 roku, godz. 15.50

Moja szczerze umiłowana córko, wiele dusz nie uznaje Mnie, ponieważ po prostu nie chcą. Wiedzą, Kim Ja Jestem. Wiedzą, że zostali stworzeni z niczego przez Boga Ojca, a pomimo to decydują się ignorować Boga. Wiele, wiele razy posługują się Moim Imieniem w najbardziej swobodny sposób i Moje Imię jest włączane w przekleństwa, bluzgane przez tych, którzy są opętani przez demony.

Dopiero wtedy, kiedy ludzie zostają dotknięci tragedią, zatrzymują się, myślą o śmierci i o przyszłym życiu, które, jak wierzą, może być przed nimi. To dlatego czasami karzę te dusze z Mojego Miłosierdzia, żeby przywieść je z powrotem do zmysłów, bym mógł je zbawić. Poprzez cierpienie wszystkie te materialne atrakcje, wybierane przez zmysły, staną się bez znaczenia i będą postrzegane jako to, czym są naprawdę – ulotne nowości, które zanikną w krótkim czasie.

Wiele dusz rodzi się na tym świecie jako posłane z Niebios. Wybierają cierpienie jako sposób wypraszania zbawienia grzeszników, a dotyczy to też tych dzieci, na których dokonuje się aborcji. Trudno jest ludzkiemu umysłowi zrozumieć Boskie Królestwo, ponieważ żaden człowiek nie został pobłogosławiony tym Darem. Kiedy upadłe anioły zbuntowały się przeciwko Mojemu Ojcu, On – Mój Ojciec – nigdy nie pozbawił Swoich dzieci prawa do ich wolnej woli, bo On nigdy nie odbierze Daru, który dał ludzkości. Cała ludzkość będzie miała wolną wolę, dopóki jej wola nie zjednoczy się z Boską Wolą Ojca. Szatan czerpie korzyść z wolnej woli. Z czym nie potrafi walczyć – kiedy te wybrane dusze zrzekają się swojej wolnej woli i ofiarują ją Bogu dla zbawienia grzeszników. Dokonując tej ofiary, poprzez przyjęcie cierpienia, osłabia się wpływ szatana. Grzesznicy mogą być zbawieni nawet wtedy, kiedy nie pokutowali. To jest ten cud, którym jest cierpienie.

Wasz umiłowany Jezus

All mankind will have free will until their will unites with the Divine Will of the Father

Wednesday, April 25th, 2012 @ 15:50

My dearly beloved daughter, many souls do not acknowledge Me, simply because they don’t want to.

They know Who I Am.

They know that they have been created out of nothing, by God the Father, yet they choose to ignore God.

They use My Name in the most casual way, many, many, times and My Name is included in the curses spewed by those possessed by demons.

It is only when people are afflicted by tragedy that they stop and think of death and any future life they believe may be ahead.

This is why I sometimes punish those souls, out of My Mercy, to bring them to their senses, so I can save them.

Through suffering, all those material attractions, sought out by the senses, will become meaningless and be seen for what they are – fleeting novelties, which will vanish within a short period of time.

Many souls are born into this world sent from Heaven. They choose suffering, including those aborted children, as a means of seeking salvation for sinners.

It is difficult for the human mind to understand the Divine Kingdom, for no man has been blessed with this Gift.

When the fallen angels rebelled against My Father, He – My Father – never forfeited the right of His children to their free will, for He will never take away the Gift he gave to humanity.

All mankind will have free will, until their will unites with the Divine Will of the Father.

Satan takes advantage of free will. What he cannot fight is when those chosen souls forfeit their own free will and offer it to God to save sinners.

By making this sacrifice, through the acceptance of suffering, Satan’s influence is weakened.

Then sinners can be saved even when they have not repented. This is the miracle that is suffering.

Your beloved Jesus