Jezus Do Ludzkości

Moim wyświęconym sługom to mówię. Nie popełniajcie błędu waszych przodków, którzy Mnie odrzucili, kiedy przyszedłem po raz pierwszy

wtorek, 24 kwietnia 2012 roku, godz. 19.45

Moja szczerze umiłowana córko, wiedz, że kiedy misja taka jak właśnie ta, którą teraz obdarzam świat, jest tak ważna jak ta, to wiele osób będzie starało się ją powstrzymać. Będą próbowali cię atakować i lekceważyć tych, którzy rozpoznają Mój Głos, podczas gdy będę się starał przekazać całemu światu Moje Orędzia. Skala nienawiści okazywana tym Orędziom, przekazywanym poprzez ciebie, proroka końca czasów, będzie się wciąż powiększać. Usłyszcie Mnie teraz, wy wszyscy, którzy mówicie, że Mnie znacie. Przygotowuję ludzkość na Moje Powtórne Przyjście. Jeśli wierzycie we Mnie, Moje Nauczanie i mówicie, że Mnie znacie, to wiedzcie, że posyłam Mojego proroka końca czasów, razem z innymi prorokami, aby uczynić was godnymi wejścia do Mojego Królestwa.

Moim wyświęconym sługom to mówię. Nie popełnijcie błędu waszych przodków, którzy Mnie odrzucili, kiedy przyszedłem po raz pierwszy. Uważajcie i słuchajcie Mojego wezwania, bo potrzebuję was, abyście pomogli Mi przygotować dusze z Mojej owczarni, zanim nastąpi Wielki Cud.

Myśleliście, że nie posłałbym Moich proroków, aby was ostrzec? Myśleliście, że tak po prostu zapowiedziałbym Mój powrót bez przygotowania was i pozwolił zginąć duszom?

Wy, którzy wypowiadacie się przeciw Mojemu Powtórnemu Przyjściu, a pomimo to twierdzicie, że rozumiecie Moją obietnicę dla ludzkości, wstydźcie się. Wasz brak pokory sprawia, że nie możecie zostać oczyszczeni przez Ducha Świętego. Musicie wołać do Mnie o ten Dar rozeznania albo odejdźcie ode Mnie. Zawiedliście Mnie. Doprowadziliście Mnie do płaczu z frustracji, bo jesteście Moimi sługami, którzy otrzymali odpowiedzialność za zbawienie dusz, co jest waszą posługą. Teraz wołam do was z Niebios. Błagam, abyście odpowiedzieli na Moje wezwanie. Mam wiele wybranych dusz, które pracują ze Mną, aby przyprowadzić Mi te dusze, których pragnę. Jest waszym obowiązkiem przebudzić się z letargu i być czujnymi na Moje wezwanie. Tylko ci z was, którzy naprawdę Mnie kochają, rozpoznają Mój Głos.

Podobnie jak w przypadku matki, każde niemowlę rozpozna swoją własną, tak i wy, Moi umiłowani słudzy, musicie wołać do Mnie jak dziecko, szukać pewności, że to jestem Ja, wasz umiłowany Jezus, który zaprasza was do wzięcia Siebie za rękę. Poprowadzę was poprzez gąszcz ciernistych krzewów, który będziecie musieli przejść, by dotrzeć do Bram Mojego Nowego Raju. Czy nie powiedziałem wam, że przyjdę powtórnie sądzić żywych i umarłych?

Tak więc przyjdę niebawem i potrzebuję was, abyście pomogli Mi zebrać w jedno wszystkie dzieci Boże. Teraz rozpoznaje Mnie bardzo niewielu z powodu zasłony fałszu, która opadła na cały świat. Wielu nie wierzy w Boga Ojca. Niewielu uznaje, że Ja, Jezus Chrystus, Jego Syn Jedyny, umarłem, aby ich zbawić. Natomiast są skłonni wierzyć w fałszywych bogów, którzy nie istnieją, i ubóstwiać ich.

Jak bardzo płaczę ze straszliwego smutku, gdy widzę, jak młodzi ludzie się śmieją, kiedy wspomina się Moje Imię i kiedy szydzą z innych, którzy publicznie przyznają, że Ja Istnieję. Jak bardzo cierpię ból Mojego Ukrzyżowania, kiedy widzę, jak ci, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, odrzucają publiczne głoszenie Mojego Nauczania z obawy przed wyśmianiem. Świat został oszukany przez króla kłamstw. Tylko Ja mogę teraz przynieść nadzieję i ocalić dzieci Boże od straszliwego losu, który jest przygotowywany, aby wprowadzić terror w każdym kraju, przy pomocy armii potężnych światowych grup, łącznie z tymi, którzy są pod panowaniem fałszywego proroka i antychrysta.

Wszystkie Moje ostrzeżenia dane Mojemu prorokowi końca czasów, Marii od Bożego Miłosierdzia, wypełnią się. Zanim to nastąpi, nigdy nie zapominajcie, że wasza wierność należy się Mnie, waszemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Bez Mojej Miłości i prowadzenia będzie to dla was niemożliwe, aby sterować okrętem, którym jest Mój święty Kościół na ziemi.

Obudzicie się. Nie odrzucajcie Bożych proroków. Wielu teraz twierdzi, że przychodzi w Moim imieniu, jak zostało to przepowiedziane w Piśmie, ale nie dają pokarmu duchowego, który może pochodzić tylko ode Mnie.

Wielu teraz powstaje, tak aby Mój główny publiczny Głos do świata na koniec czasów, zawarty w tych Orędziach, został odrzucony.

Modlitwa jest waszą drogą powrotną w Moje Ramiona.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się o Łaski dla otwarcia oczu, tak byście mogli Mnie rozpoznać, zanim będzie za późno. Potrzebuję waszej pomocy, waszej miłości i waszej wierności. Pamiętajcie, że to z powodu Mnie podjęliście swoje święte śluby. Teraz, gdy wołam do was, nie odrzucajcie Mnie. Obejmijcie Mnie i pozwólcie Mi pokierować wami, abyście mogli prowadzić Resztę Mojego Kościoła i ratować dusze.

Daję wam Moje szczególne błogosławieństwo i czekam na was, że odpowiecie na Moje wezwanie według tej Modlitwy Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 49
Przysięga wierności dla duchowieństwa chrześcijańskiego.

O Jezu, jestem Twoim pokornym sługą i przysięgam Ci swoją miłość i wierność.

Błagam Cię, daj mi znak Twojego wezwania.

Pomóż mi otworzyć oczy i świadczyć o Twojej obietnicy.

Pobłogosław mnie Łaską Ducha Świętego, abym nie został oszukany przez tych, którzy twierdzą, że przychodzą w Twoje Imię, lecz nie głoszą Prawdy.

Ukaż mi prawdę.

Pozwól mi odczuć Twoją Miłość, abym mógł wypełniać Twoją Najświętszą Wolę.

Z pokornym sercem proszę Cię, abyś pokazał mi, w jaki sposób mogę Ci pomóc ratować dusze ludzkie.

Amen.

Nie lekceważcie Mojego wezwania. Nie odrzucajcie Mnie, kiedy przychodzę raz jeszcze. W tym czasie przychodzę nie tylko po to, by jeszcze raz ratować ludzkość, lecz także aby Boską Wolę Mojego umiłowanego Ojca, Boga Najwyższego.

Idźcie w pokoju.

Wasz umiłowany Jezus

To My sacred servants I say this. Do not make the mistake of your forebears who rejected Me when I came the first time

Tuesday, April 24th, 2012 @ 19:45

My dearly beloved daughter, know that when a Mission like the one I now bequeath to the world, is as important as this, that many people, will try to stop it.

They will try to attack you and belittle those who recognise My Voice as I try to impart My Messages to the whole world.

The scale of the hatred shown towards these Messages, delivered through you the end time prophet, will continue to escalate.

Hear Me now, all those who say they know Me. I Am preparing mankind for My Second Coming.

If you believe in Me, My Teachings and say that you know Me, then know that I Am sending My end time prophet, along with other prophets, to make you worthy to enter My Kingdom.

To My sacred servants, I say this. Do not make the mistake of your forebears, who rejected Me when I came the first time.

Take heed and listen to My Calling, for I need you to help Me prepare the souls of My flock, before the Great Miracle takes place.

Did you think that I would not send My prophets to warn you?

Did you think I would just herald My return without preparing you and allow souls to perish?

For those of you who denounce My Second Coming and yet claim to understand My Promise to humanity, shame on you.

Your lack of humility means you cannot be cleansed with the Holy Spirit.

You must call on Me for this Gift of discernment or walk away from Me.

You have let Me down. You make Me weep with frustration, for you are My servants, given the responsibility for the salvation of souls, which is your ministry.

Now that I call to you from the Heavens. I beg you to respond to My Call.

I have many chosen souls who work with Me, to bring Me the souls, for whom I thirst.

It is your duty to rise from your slumber and be alert to My Call.

Only those of you who truly love Me will recognise My Voice.

Like a mother, an infant will recognise his own and so you, My beloved servants, must call out to Me as an infant, to seek reassurance that it is I, your beloved Jesus, who beckons you to take My Hand.

I will lead you through a jungle of thorns over which you will have to step in order to reach the Gates of My New Paradise.

Did I not tell you that I would come again to Judge the living and the dead?

Well, I will come soon and I need you to help Me bring all of God’s children together as one.

Very few now recognise Me because of the veil of deceit, which has fallen over the whole world. Many do not believe in God the Father.

Few accept that I, Jesus Christ, His only Son died to save them. Yet they are willing to believe in and idolise, false gods, which do not exist.

How I weep with a terrible sadness when I witness young people laugh when My Name is mentioned and when they sneer at others who publicly admit that I Exist.

How I suffer the Pain of My Crucifixion when I see those, who claim to be Christians, refuse to proclaim My Teachings publicly for fear of ridicule.

The world has been deceived, by the king of lies. Only I can now bring hope and save God’s children from the terrible destiny, which is being planned to inflict terror across every nation, by those armies of global, powerful groups, including those under the control of the false prophet and the antichrist.

All My warnings, given to My end time prophet Maria Divine Mercy, will come to pass.

Until this happens, never forget that your allegiance is to Me, your Saviour, Jesus Christ.

Without My Love and direction, you will find it impossible to steer the ship, that is My Holy Church on Earth.

Wake up. Do not reject God’s prophets. Many now claim to come in My Name, as the Scriptures foretold, but do not offer the spiritual food, which can only come from Me.

Many are coming forth now so that My main public Voice to the world contained in these Messages, in these the end times, will be dismissed.

Prayer is your route back into My Arms.

Pray, pray, pray for the Graces to open your eyes, so that you can recognise Me before it is too late.

I need your help, your love and your loyalty.

Remember, it was because of Me that you took your sacred vows. Now that I call out to you, do not reject Me.

Embrace Me and allow Me to guide you, so that you can lead My Remnant Church and salvage souls.

I give you My special blessing and await you to respond to My Call as follows in this

Crusade Prayer (49)

Pledge of loyalty for Christian Clergy

“O Jesus, I am Your humble servant. I pledge my love and loyalty to You.

I beg You to give me a sign of Your calling.

Help me to open my eyes and witness Your promise.

Bless me with the Grace of the Holy Spirit, so that, I will not be deceived by those who claim to come in Your Name, but who do not speak the Truth.

Show me the Truth.

Allow me to feel Your Love so that I can fulfil Your Most Holy Will.

I ask You, with a humble heart, to show me the way, in which I can help you to save the souls of humanity.

Amen.”

Do not ignore My Call. Do not reject Me when I come once more.

This time I come not only to save mankind once more, but to fulfil the Divine Will of My beloved Father, God the Most High.

Go in peace.

Your beloved Jesus