Jezus Do Ludzkości

Coraz więcej krajów się łączy i więcej dzieci Bożych będzie rządzonych przez jedno ciało

poniedziałek, 23 kwietnia 2012 roku, godz. 20.00

Moja najdroższa, umiłowana córko, wkrótce nastąpi czas na zmiany w tym, jak rządy na całym świecie będą sprawować władzę nad swoimi krajami. Coraz więcej krajów się łączy i więcej dzieci Bożych będzie rządzonych przez jedno ciało.

Nadszedł czas, abyście mieli oczy szeroko otwarte i nasłuchiwali wszelkich zmian w prawie, które doprowadzą was do zubożenia. Zwalczajcie ustawy, które kontrolują zaopatrywanie się w żywność. Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, będzie karał te niegodziwe grupy, jeśli będą próbowały głodzić Jego dzieci.

Teraz jest czas, Moi wyznawcy, na ujawnienie Trzeciej Pieczęci. Choć przez pewien czas nie zostanie ona jeszcze otwarta, to mówię wam o tym, tak byście mogli spróbować przygotować dla siebie żywność, uprawiając swoją własną i przechowując produkty spożywcze, tak by się nie popsuły. Z czasem żywność będzie reglamentowana, tak samo dostęp do wody pitnej.

Ta grupa, chociaż słabnie z powodu siły waszych modlitw, zamierza zagłodzić i zatruć wielu niewinnych ludzi, starając się zmniejszyć populację świata. Będą walczyć zaciekle, aby do tego doprowadzić. Podczas gdy wciąż będą powodować trwogę w dzieciach Bożych, Mój Ojciec Przedwieczny ześle kary ekologiczne i zgładzi z powierzchni ziemi miliony tych złych ludzi. Warunki pogodowe będą się dalej zmieniały. Z czasem wpłynie to na możliwość handlu, tak że światowe potęgi będą powstrzymane w swoich nikczemnych planach.

Przez cały ten kryzys, wy, Moja Armio, musicie modlić się do Boga Ojca, aby chronił was przed tymi ludźmi i aby otworzyli swoje zatwardziałe serca na prawdę o Bożym Miłosierdziu. Mówię to wam, abyście mogli się przygotować. Te wydarzenia nie nastąpią natychmiast, a znaczna część tego planu może zostać oddalona i złagodzona poprzez wasze modlitwy i wyrzeczenia. Zło nie pochodzi od Boga. Powstaje z chciwości, miłości własnej i z pragnienia władzy i panowania. Wszystkie te słabości pochodzą od szatana i są podsuwane przywódcom światowym, by ich kusić, tak żeby mogli krzywdzić dzieci Boże. Nie pozwólcie szatańskim potęgom kontrolować waszych krajów.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście mieli siłę do sprzeciwienia się zabiegom zaprojektowanym, by uczynić was biednymi, zależnymi i na łasce tych, którzy panują nad waszymi krajami. Oni rządzą jako światowe potęgi, którymi są Wielka Brytania, USA, UE, Chiny i Rosja. Ja, wasz Jezus, pomogę wam uniknąć prześladowań, ale pamiętajcie, modlitwa będzie waszą główną bronią. Modlitwa może powstrzymać tych nikczemnych ludzi przed przejęciem władzy nad tym, co będziecie jeść, pić, w co się będziecie ubierać oraz czy będziecie uczęszczać do kościołów chrześcijańskich. Walczcie w Moje Imię, a Ja przez cały czas będę stał przy was.

Wasz umiłowany Jezus

More nations are joining together and more of God’s children will be governed by one body

Monday, April 23rd, 2012 @ 20:00

My dearest beloved daughter, the time for the changes in how governments, all over the world, rule their countries is about to take place.

More nations are joining together and more of God’s children will be governed by one body.

It is time for you to keep your eyes wide open and listen to any changes in laws, which will impoverish you.

Fight laws, which control your food supplies.

God, My Eternal Father, will punish those evil groups should they try to starve His children.

This, My followers, is the time for the third Seal to be revealed.

Although it will not be opened for some time, I tell you this, so that you can try to prepare your food by growing your own and keeping foodstuffs, so that they will not perish.

In time, your food will be restricted, as well as access to drinking water.

This group, while weakening because of the power of your prayers, means to starve and poison many innocent people in an attempt to deplete the world’s population.

They will fight hard to bring this about.

While they continue to inflict horror on God’s children, My Eternal Father will create ecological punishments and wipe out millions of these evil people from the face of the Earth.

Your weather patterns will continue to change. In time, this will affect the ability to trade, so that global powers will be halted in their wicked plans.

Through all of this crisis, you, My Army, must pray to God the Father to protect you from these people and so that they will open up their hardened hearts to the Truth of God’s Mercy.

I tell you this so that you can prepare.

These events will not take place immediately and much of this plan can be averted and mitigated through your prayers and sacrifices.

Evil does not come from God. It arises from greed, love of self and a thirst for power and control. All of these weaknesses are spawned by Satan and placed before world leaders to tempt them, so that they can hurt God’s children.

Don’t let Satan’s powers control your countries.

Pray, pray, pray that you have the strength to oppose measures designed to make you poor, dependent and at the mercy of those who control your countries. They rule under global powers, consisting of the UK, USA, EU, China and Russia.

I, your Jesus, will help you avoid persecution, but remember prayer will be your main weapon.

Prayer can stop these wicked people from taking over your ability to eat, drink, cloth yourselves and attend Christian churches.

Fight in My Name and I will be stand next to you at all times.

Your beloved Jesus