Jezus Do Ludzkości

Pomóżcie Mi i przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście

niedziela, 22 kwietnia 2012 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, ludzkość musi wiedzieć, że czas, abym ukazał się niewierzącemu światu, nie jest daleki. Wszystkie dzieci Boże, które są pobożnymi wyznawcami, muszą teraz z powodu swojej wierności wobec Mnie, ich umiłowanego Jezusa, pomóc Mi przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście.

Tak wiele czasu zostało już przyznane, aby nakłonić dusze do powrotu do Mojego Najświętszego Serca. Było to ważne, bo bez tego czasu bardzo niewiele dusz byłoby w stanie wejść do Mojego Nowego Raju.

Wzywam was wszystkich w Moje Święte Imię, abyście pozwolili Mi was prowadzić, abym wam pomógł głosić prawdę Mojego Nauczania w każdym zakątku świata.

Najpierw głoście Moje proste Nauczanie. Od tych wszystkich, którzy mówią, że są Moimi wyznawcami, oczekuję miłości do waszych bliźnich. Mówcie tylko o Moim Powtórnym Przyjściu. Każdemu, kto was potępi, przypomnijcie, że Moja obietnica, że przyjdę powtórnie w Chwale, aby sądzić żywych i umarłych, ma się spełnić podczas życia tego pokolenia. Mój Duch Święty napełni dusze tych, którym przekazujecie Moje święte Słowo.

Ale najpierw musicie poprosić Mnie o tę szczególną Łaskę. Zanim zezwolę wam na wykonywanie tego najświętszego Dzieła, wzywam was, byście prosili Mnie o tę Łaskę poprzez odmawianie Modlitwy Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 48
Modlitwa o Łaskę głoszenia Powtórnego Przyjścia Chrystusa

O mój Jezu, udziel mi Łaski głoszenia Twojego świętego Słowa do całej ludzkości, aby dusze mogły zostać ocalone.

Wylej Swojego Ducha Świętego na mnie, Twojego pokornego sługę, aby Twoje święte Słowo mogły usłyszeć i przyjąć zwłaszcza te dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Pomóż mi w każdym czasie szanować Twoją Świętą Wolę i nigdy nie obrażać ani nie potępiać tych, którzy odrzucają Rękę Twojego Miłosierdzia.

Amen.

Idź teraz, Moja Armio, bo otrzymaliście zbroję, której potrzebujecie, aby nawracać ludzkość.

Będą się z was wyśmiewać w waszej misji, będziecie znieważani i będą wam zaprzeczać. Wiedzcie, że kiedy to nastąpi, to wtedy naprawdę będziecie dziećmi Boga. Nie lękajcie się, ponieważ dam wam siłę do przezwyciężenia tych przeszkód. Będę was prowadził przez całą drogę. Idźcie w pokoju i miłości.

Wasz umiłowany Jezus

Help Me prepare the world for My Second Coming

Sunday, April 22nd, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter, humanity must know that the time for Me to present Myself to a disbelieving world is not far away.

All of God’s children who are devout believers must now, out of their loyalty to Me, their beloved Jesus, help Me prepare the world for My Second Coming.

So much time has already been accorded to entice souls back into My Sacred Heart.

This was important, for, without this time, very few souls would be able to enter My New Paradise.

I urge all those, in My Holy Name, to allow Me to guide you, to help you proclaim the Truth of My Teachings in every corner of the world.

Preach My simple Teachings first.

Love of one’s neighbour is expected of all those who say they are followers of Mine.

Speak only of My Second Coming.

Anyone who denounces you, remind them that, My Promise to come again in Glory to Judge the living and the dead, is to be fulfilled during the lifetime of this generation.

My Holy Spirit will flood the souls of those to whom you impart My Holy Word.

But first, you must ask Me for this special Grace. Before I sanction you to do this most Sacred Work, I call on you to ask Me for this Grace through the recital of Crusade Prayer (48)

Crusade Prayer (48)

Prayer for the Grace to proclaim the Second Coming of Christ

“O my Jesus, grant me the Grace to proclaim Your Holy Word to all of humanity so that souls can be saved.

Pour Your Holy Spirit over me, your humble servant, so that Your Holy Word can be heard and accepted, especially by those souls who need Your Mercy the most.

Help me to honour Your Holy Will at all times and never to insult or condemn those who refuse the Hand of Your Mercy.

Amen.”

Go now, My Army, for you have been given the armour you need to convert mankind.

You will be ridiculed in your mission, insulted and challenged.

Know that when this happens, that you will truly be a child of God.

Fear not, for I will give you the strength to overcome such obstacles.

I will lead you the whole way. Go in peace and love.

Your beloved Jesus