Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Kiedy czasy wydają się trudne lub bolesne, dzieci, zawsze do Mnie wołajcie

niedziela, 22 kwietnia 2012 roku, godz. 10.00

Moje dziecko, Mój Syn jest tak szczęśliwy z powodu sposobu, w jaki Jego umiłowana Armia jest posłuszna Jego Świętemu pragnieniu odmawiania Jego Modlitw Krucjaty. Te modlitwy są na czasy współczesne, aby pomóc wszystkim dzieciom Bożym szukać ochrony, której potrzebują do radzenia sobie w tych trudnych czasach, których doświadcza tak wiele dusz. Kiedy czasy wydają się trudne lub bolesne, dzieci, zawsze wołajcie do Mnie, waszej umiłowanej Matki, abym w waszym imieniu wstawiała się u Mojego drogiego Syna. Zawsze pamiętajcie, że wasze osobiste wyrzeczenia, ofiarowane Bogu, pomagają ratować tak wiele dusz na ziemi.

Wasze modlitwy są zawsze wysłuchiwane. One nigdy nie są ignorowane, ale traktowane zgodnie z Wolą Mojego Ojca. A więc musicie być cierpliwi, dzieci. Zawsze pokładajcie w Moim Synu pełną ufność. Oddajcie Mu cały wasz lęk i cierpienie. Musicie wtedy zaufać, że On poradzi sobie ze wszystkim.

Dla tych spośród was, wierzących, którym trudno się modlić lub zachować żywą miłość do Mojego Syna, tutaj jest szczególna Modlitwa Krucjaty, aby pomóc ponownie rozpalić waszą miłość do Jezusa.

Modlitwa Krucjaty 47
Rozpalcie na nowo swoją miłość do Jezusa

O Matko Najświętsza, Matko Zbawienia dla całego świata, módl się, aby moja miłość do Jezusa mogła na nowo zapłonąć.

Pomóż mi odczuć Płomień Jego Miłości, tak aby wypełnił moją duszę.

Pomóż mi bardziej kochać Jezusa.

Módl się, żeby moja wiara, miłość i oddanie się Jemu stały się silniejsze.

Rozwiej wszelkie wątpliwości, które mnie dręczą, i pomóż mi widzieć wyraźnie Boskie Światło Prawdy, które emanuje od Twojego umiłowanego Syna, Zbawiciela całej ludzkości.

Amen.

Idźcie w pokoju, dzieci. Pamiętajcie, kiedy poprosicie Mnie z serca, abym się za was modliła, Ja, Matka Zbawienia, przedstawię waszą prośbę Mojemu umiłowanemu Synowi. Nigdy nie zlekceważę żadnej prośby, gdy jest ona zgodna z życzeniem Mojego Syna i jest według Świętej Woli Ojca.

Uczcie się bardziej ufać, dzieci. Kiedy ufacie Mojemu drogiemu Synowi, ukazujecie Mu swoją miłość. Jeśli wasza miłość jest słaba, to wasza ufność Jemu również będzie słaba. Tylko ci z was, którzy upokorzą się przed Moim Synem, zostaną pobłogosławieni Łaskami danymi dla wzmocnienia waszej wiary.

Nigdy się nie poddawajcie, kiedy odczuwacie rozpacz. Rozpacz jest wywoływana przez złego. Po prostu zwróćcie się do Mnie, a Ja będę się modlić, aby pokój powrócił do waszych dusz.

Gdy to uczynicie, będziecie w stanie odrzucić pokusę podstawianą przez złego, i staniecie się wolni.

Wasza Matka Najświętsza
Królowa Aniołów
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: When times seem difficult or painful, children, always call on me

Sunday, April 22nd, 2012 @ 10:00

My child, my Son is so happy at the way in which His beloved Army obey His Holy Wishes to recite His Crusade Prayers.

These prayers are for modern times, to help all of God’s children to seek the protection they need to deal with the difficult times, which so many souls are facing.

When times seem difficult or painful, children, always call on me, your beloved Mother, to intercede with my Precious Son on your behalf.

Always remember that your personal sacrifices, offered up to God, help to save so many souls on Earth.

Your prayers are always heard.

They are never ignored, but are dealt with according to the Will of my Father.

So you must be patient, children. Always place your full trust in my Son.

Hand Him over all your fears and suffering. Then, you must trust that all will be dealt with, by Him.

For those of you, believers, who find it hard to pray or to keep your love for my Son alive, here is a special Crusade Prayer (47)to help rekindle your love for Jesus.

Crusade Prayer (47)

Rekindle your love for Jesus

“O blessed Mother, Mother of Salvation, for the whole world, pray that my love for Jesus can be rekindled.

Help me to feel the Flame of His Love so that it fills my soul.

Help me to love Jesus more.

Pray that my faith, love and devotion for Him, becomes stronger.

Allay any doubts, which torment me and help me to see clearly the Divine Light of the Truth, which radiates from your beloved Son, the Saviour of all humanity.

Amen.”

Go in peace children. Remember when you ask me to pray for you, from the heart, I, the Mother of Salvation, will present your request to my beloved Son.

I will never ignore one request once it is in line with the wishes of my Son and according to the Holy Will of the Father.

Learn to trust more, children. When you trust my Precious Son you demonstrate your love for Him.

If your love is weak then your trust in Him will also be weak.

Only those of you, who humble themselves before my Son, will be blessed with the Graces given to strengthen your faith.

Never give up when you feel despair.

Despair is created by the evil one.

Just turn to me and I will pray for peace to return to your soul.

When you do this you will be able to reject temptation placed by the evil one and you will become free.

Your Blessed Mother
Queen of the Angels
Mother of Salvation