Jezus Do Ludzkości

Nawrócą się miliardy dusz, nie miliony

sobota, 21 kwietnia 2012 roku, godz. 16.00

Moja szczerze umiłowana córko, muszę pocieszyć wszystkich, którzy mogą się lękać tych Orędzi.

Pozwólcie Mi uspokoić was wszystkich, Moi szczerze umiłowani wyznawcy, zapewniając was o Moim wielkim Miłosierdziu dla całej ludzkości. Dzięki modlitwom Moich umiłowanych wyznawców, z których wszystkie są wysłuchiwane i na które jest udzielana odpowiedź zgodnie z Boskim Czasem Wydarzeń Mojego Ojca Przedwiecznego, zaczyna rozkwitać wiele nawróceń.

Nigdy nie traćcie nadziei. Jesteście fundamentem Mojej Misji na ziemi, aby pomóc Mi ratować całą ludzkość. Jako tacy będziecie cierpieć ból grzechów innych. Nigdy nie zakładajcie, że grzechy innych mogą w takim stopniu stłumić Światło Boga Najwyższego, że wszystko zostanie stracone. Już wkrótce wszyscy będą świadkami Chwały Boga dzięki Mojemu Bożemu Miłosierdziu, które zostanie ujawnione podczas Ostrzeżenia. Nawrócą się miliardy dusz, nie miliony. To spowoduje, że moc szatana będzie się zmniejszać, podczas gdy Boża Armia będzie rosnąć w siłę, by pokonać bestię.

Cała ludzkość pozna wkrótce prawdę o swoim istnieniu. To będzie punkt zwrotny dla Bożych dzieci, które zjednoczą się w przygotowaniach na Nową Erę Pokoju, gdzie nie będzie istniał żaden grzech.

Modlitwa jest ważna, ponieważ Bóg Ojciec dał każdej osobie na ziemi, w momencie jej narodzin, Dar wolnej woli. Z tego powodu, pomimo że ma Moc, aby uczynić cokolwiek zapragnie, to chce On, aby Jego dzieci przychodziły do Niego ze swojej własnej woli.

Bóg Ojciec nie chce zmuszać Swoich dzieci, aby Go kochały. To musi stać się naturalnie. Ale jak możecie kochać kogoś, kogo nie znacie?

To jest problem dzisiejszego świata. Bardzo niewielu zna Boga Ojca. Bardzo niewielu zna Mnie, Jego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa.

Wy, Moi wyznawcy, musicie wykorzystać modlitwę, aby Mój Ojciec mógł udzielić szczególnych Darów tym duszom, które są w ciemności. Zostanie im wtedy ukazane Jego chwalebne Światło i będą zbawieni.

Poprzez wasz dar modlitwy Bóg Ojciec posłuży się Boską Interwencją, by przybliżyć do Swojego Serca tych, którzy Go nie znają lub nie wiedzą, że Istnieje.

Jednak wiele dusz, które naprawdę znają Mojego Ojca, a które świadomie się odwracają, doświadczy strasznych kar. Otrzymają wszelką szansę, ale odrzucą Boga.

Dla tych dusz, które popełniają nikczemne czyny, powszechne w pewnych częściach świata, kary przyjdą w postaci trzęsień ziemi. Te globalne grupy, które wciąż będą niszczyć kraje, nad którymi sprawują kontrolę, zostaną powstrzymane i surowo ukarane z Ręki Mojego Ojca. Co więcej, wasze modlitwy są potrzebne, aby złagodzić taki grzech i dalsze kary.

Potrzeba nieco więcej czasu na przygotowania, aby Moje Boże Miłosierdzie pozwoliło, żeby więcej dusz było przygotowanych na to Wielkie Wydarzenie. Ważne jest, żeby większość ludzkości mogła być zbawiona i by wszystkie dusze, włączając w to zatwardziałych grzeszników, otrzymały szansę ponownego złączenia się w jedno z Bogiem.

Jest Moim największym życzeniem, abym panował nad większością ludzkości w Nowym Raju. Wasze modlitwy pomogą Mi spełnić Moje wielkie pragnienie, tak abyśmy mogli wszyscy stać się jedną rodziną w miłości i jedności na wieki wieków.

Wasz umiłowany Jezus

Billions of souls, not millions, will convert

Saturday, April 21st, 2012 @ 16:00

My dearly beloved daughter, I must bring comfort to all those who may fear these Messages.

Let Me calm you all, My dearly beloved followers, by assuring you of My Great Mercy for the whole of mankind.

Because of the prayers of My cherished followers, all of which are heard and answered according to the Divine Timing of My Eternal Father, much conversion is beginning to flourish.

Never give up hope. You are the backbone of My Mission on Earth, to help Me save the whole of humanity. As such, you will suffer the pain of the sins of others.

Never assume that the sins of others can blacken the Light of God the Most High, to such an extent that all is lost.

Very soon all will witness the Glory of God, through My Divine Mercy, which will be revealed during The Warning.

Billions of souls, not millions, will convert. This will mean that Satan’s power will dwindle when God’s Army will rise in strength to defeat the beast.

All of humanity will know the Truth of their existence soon. This will be the turning point for God’s children, who will unite in preparation for the New Era of Peace, where no sin will exist.

Prayer is important because God the Father gave each person on this Earth, at the time of their birth, the Gift of free will. Because of this, although He has the Power to do anything He wishes, He wants His children to come to Him, of their own free will.

God the Father does not want to force His children to love Him.

This must come naturally. But how can you love someone you don’t know?

This is the problem in the world today. Very few know God the Father. Very few know Me, His beloved Son, Jesus Christ.

You, My followers, must use prayer so that My Father can bestow special Gifts on those souls who are in darkness.

Then they will be shown His Glorious Light and they will be saved.

Through your gift of prayer, God the Father will use Divine Intervention to bring those who do not know Him or who do not know He Exists, closer to His Heart.

Many souls, however, who do know My Father, and who deliberately turn their back, will face terrible chastisements.

They will be given every opportunity, but will reject God.

For these souls who conduct despicable acts, common in certain parts of the world, the chastisements will come in the form of earthquakes.

For those global groups who will continue to destroy the countries over which they control, they will be stopped and punished harshly, by the Hand of My Father.

Again, your prayers are needed to mitigate such sin and subsequent chastisements.

A little more time is needed in preparation for My Divine Mercy to allow for more souls to be prepared for this Great Event.

It is important that most of humanity can be saved and that all souls, including hardened sinners, are given a chance to reunite as one with God.

It is My greatest wish that I will Reign over most of humanity in the New Paradise.

Your prayers will help Me fulfil My great desire so that we can all become one family in love and unity forever and ever.

Your beloved Jesus