Jezus Do Ludzkości

Nawet ci, którzy popełniają straszliwy grzech, są kochani przez Boga Ojca

piątek, 20 kwietnia 2012 roku, godz. 15.45

Moja najdroższa, umiłowana córko, należy powiedzieć Moim dzieciom o wielkiej Miłości, którą mam w Moim Najświętszym Sercu dla każdego dziecka urodzonego na tej ziemi.

Nawet ci, którzy popełniają straszliwy grzech, są kochani przez Boga Ojca. Każdy z was jest dzieckiem Boga. Dlatego jesteście znieważani, dręczeni i krzywdzeni przez szatana i jego demony.

Ci zatwardziali grzesznicy, członkowie armii szatana, którzy wiedzą, że Bóg istnieje, ale którzy decydują się ubóstwiać bestię, niech to wiedzą.

Bez względu na to, jak wielki hołd składacie szatanowi, pamiętajcie, on was nie kocha. On was nienawidzi i zniszczy was. Jego obietnice oferujące wam raj, zarówno na ziemi, jak i ponad nią, są pustymi kłamstwami.

Już wkrótce otrzymacie dowód Mojej Miłości do was. Nie będzie wątpliwości w waszych sercach, że Ja, wasz umiłowany Jezus, chcę was objąć, przebaczyć wam i przynieść wieczny pokój, miłość, radość i szczęście w Moim Nowym Królestwie, Nowym Raju.

Nigdy się nie lękajcie odwrócić od tego życia, które prowadzicie, a w którym ubóstwiacie wszystkie dostrzeżone dary bogactwa, seks i inne materialne wygody, oferowane wam przez szatana, którego panowanie na ziemi wkrótce dobiegnie końca.

Tylko Ja, wasz umiłowany Jezus, mogę was uratować. Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że przebaczę wam wszystko, kiedy odczujecie skruchę. Pośpieszcie się. Przyjdźcie teraz do Mnie.

Nie traćcie ani sekundy, bo wasze przyszłe szczęście jest zagrożone.

Obiecuję wam Życie Wieczne, pokój, miłość, radość i piękny Raj, w którym będziecie kochani, szanowani i nie będziecie niczego potrzebowali.

Jeśli nie możecie teraz przyjąć Mojej Ręki Miłosierdzia, to wtedy, kiedy przyjdzie czas w ostatnim dniu, otrzymacie jeszcze jedną szansę poproszenia Mnie o Miłosierdzie. Kiedy ten Dzień nadejdzie, to zrozumiecie, wielu z was, ten błąd, który popełniliście. Przyjmę was jeszcze, jak dawno zagubione i bardzo kochane dzieci Boga, bez względu na to, jak wiele cierpieliście z rąk złego.

Jedyne, co będziecie musieli uczynić, to wezwać Mnie i poprosić o Moje Miłosierdzie.

Jeśli jesteście w tym czasie uwikłani w sieć oszustwa i zła, z której nie potraficie się wydostać, to proszę was, abyście do Mnie zawołali, to odmawiając.

Modlitwa Krucjaty 46
Uwolnij mnie z więzów szatana

O Jezu, jestem zagubiony.

Jestem zdezorientowany i czuję się jak więzień złapany w sieć, z której nie potrafię się wydostać.

Ufam Tobie, Jezu, że przyjdziesz mi z pomocą i uwolnisz mnie z więzów szatana i jego demonów.

Pomóż mi, bo jestem zagubiony.

Potrzebuję Twojej Miłości, która da mi siłę do uwierzenia w Ciebie i zaufania Ci, tak abym mógł zostać ocalony od tego zła i ujrzał Światło – abym wreszcie mógł odnaleźć pokój, miłość i szczęście.

Amen.

Wasz umiłowany Jezus

Even those, who commit terrible sin, are loved by God the Father

Friday, April 20th, 2012 @ 15:45

My dearest beloved daughter, My children must be told of the intense Love that I hold in My Sacred Heart for every child born on this Earth.

Even those, who commit terrible sin, are loved by God the Father.

Each one of you is a child of God.

Because of this you are abused, tormented and hurt by Satan and his demons.

To those hardened sinners, members of Satan’s army, who know that God Exists, but who choose to idolise the beast, know this.

No matter how much homage you pay to Satan, remember, he does not love you.

He hates you and will destroy you.

His promises to offer you a paradise, both on Earth and beyond, are empty lies.

Very soon you will be given proof of My Love for you. There will be no doubt in your heart that I, your beloved Jesus, want to embrace you, forgive you and bring you eternal peace, love, joy and happiness in My New Kingdom, the New Paradise.

Never be afraid to turn your back on the life you lead where you idolise all the perceived gifts of wealth, sex and other material comforts offered to you by Satan, whose reign on this Earth comes to an end shortly.

Only I, your beloved Jesus, can save you.

My Mercy is so Great that I will forgive you anything when you feel remorse. Hurry. Come to Me now.

Do not waste one second, for your future happiness is at stake.

I promise you Eternal Life, peace, love, joy and a beautiful Paradise where you will be loved, cherished and where you will want for nothing.

If you cannot accept My Hand of Mercy now, then when the time comes on the last day, you will be given one more chance to ask Me for Mercy.

When this Day comes, you will, many of you, realise the mistake you have made.

Yet, I will still embrace you, like a long lost and much loved child of God, no matter how much you have suffered by the hand of evil.

All you have to do will be to call out to Me and ask for My Mercy.

If you are involved, at this time, in a web of deceit and evil, from which you cannot escape, then I ask you to call on Me by reciting this:

Crusade Prayer (46)

Free me from the chains of Satan

“O Jesus, I am lost.

I am confused and feel like a prisoner caught in a web I cannot escape from.

I trust You, Jesus, to come to my aid and free me from the chains of Satan and his demons.

Help me, for I am lost.

I need Your Love to give me the strength to believe in You and trust in You, so that I can be saved from this evil and be shown the Light so I can find peace, love and happiness at last.

Amen.”

Your beloved Jesus