Jezus Do Ludzkości

Nigdy nie czerpcie nieuczciwych korzyści kosztem innych, nawet w biznesie, polityce lub zajmując jakąkolwiek inną pozycję społeczną

czwartek, 19 kwietnia 2012 roku, godz. 20.00

Moja najdroższa córko, chcę, abyś powiedziała wszystkim Moim wyznawcom, że ich modlitwy są wysłuchiwane i w konsekwencji łagodzonych jest wiele złych wydarzeń.

Pragnę także, aby wiedziano, że w wyniku twojego cierpienia, Moja córko, byłem w stanie uratować cztery miliony dusz. Moje Miłosierdzie wylewa się na te dzieci Boga, które nadal żyją na tym świecie.

Inne ofiary, podejmowane przez Moich wyznawców, poprzez ich modlitwę i post, pomagają Mi ratować ludzi od strasznego losu. Wasza siła, miłość, wierność i wytrwałość sprawiają, że słabnie moc szatana.

Sprawiają również, że słabnie siła globalnej jednej światowej grupy. Musicie wiedzieć, że modlitwa osłabia zło na świecie; im więcej modlitwy, tym szatan ma mniejszą moc. Nigdy nie lekceważcie modlitwy i cierpienia choćby jednej osoby, bo przynoszą one wielką ulgę tym, którzy w przeciwnym wypadku zaznaliby ognia piekielnego.

Miłość, którą czujecie, dzieci, dana wam przy urodzeniu jako naturalny Dar, jest czysta. Nienawiść rzadko wkracza do waszego życia, dopóki nie osiągniecie wieku używania rozumu.

Dzieci poniżej tego wieku są w Moich Oczach niewinne, czyste i pokorne, i widzą rzeczy w sposób prosty, nieskomplikowany. To jest prawdziwa miłość, którą musicie próbować odzyskać w swoim życiu.

Kiedy patrzycie na życie w prosty sposób, czcicie Boga Ojca, Stworzyciela wszystkich rzeczy, i przestrzegacie Jego przykazań, to stajecie się ponownie jak dzieci. Stajecie się czyści, kochający, prości sercem i pozbawieni złośliwości. Otrzymacie wtedy siłę Ducha Świętego, tak że wasza wiara będzie niewzruszona. Staniecie się jak dzieci, ale otrzymacie zbroję wojownika, prawdziwego i z honorem, członka Bożej Armii.

Po czasie będziecie panowali ze Mną w Nowym Raju ramię w ramię.

Sprawcie, by wasza miłość do innych wciąż była prosta. Nigdy nie obdarzajcie miłością pod warunkiem, że otrzymujecie przez to coś w zamian. Zamiast tego obdarzajcie miłością, nie stawiając żadnych warunków. Dawajcie innych miłość jako dar dla Boga.

Na każdego, kogo spotykacie w swoim życiu, patrzcie Oczami Boga. Każdy człowiek został stworzony przez Boga. Każdy przyszedł na świat dzięki Miłości Boga. Choć pewne dusze rodzą się z ciężkim krzyżem do uniesienia, to pojawiają się one na świecie przez Miłość Boga. Miłujcie się wzajemnie na cześć Mojego Ojca, pomimo wad, jakie widzicie u siebie nawzajem.

Odszukajcie każdą twarz i spójrzcie na nią tak, jak byście patrzyli na tę osobę Oczami Boga. Tylko wtedy będzie wam łatwiej powstrzymać się od osądzania innych.

Postarajcie się znaleźć u każdego to, co najlepsze, i to, co jest dobrem. Okazujcie sobie nawzajem miłość i dobroć. Nigdy nie czerpcie nieuczciwych zysków kosztem innych, nawet w biznesie, polityce lub zajmując jakąkolwiek inną pozycję społeczną. Kiedy natkniecie się na zło obecne w innych, módlcie się usilnie za ich dusze i ofiarujcie Mi, waszemu Jezusowi, małe, symboliczne wyrzeczenie na przebłaganie za ich grzechy. Podejmowanie niewielkiego cierpienia, czynienie małych wyrzeczeń za dusze innych i modlitwa mogą złagodzić intensywność przyszłych przepowiedzianych prześladowań. Gdy to uczynicie, Miłosierdzie Mojego Ojca może zostać wylane na cały świat w strumieniach Łask.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wasze modlitwy pomogły odpowiednio przygotować ludzkość, zanim nastąpi Ostrzeżenie, tak aby jedynie niewielu zginęło przed tym, jak otrzymają szansę zobaczenia Mnie, udzielającego im Mojego wielkiego Daru Miłości, Miłosierdzia i Pojednania.

Wasz kochający Jezus
Zbawiciel ludzkości

Never take unfair advantage of others, even in business, politics or any walk of life

Thursday, April 19th, 2012 @ 20:00

My dearest daughter, I want you to tell all of My followers that their prayers are being heard and that many evil events are being mitigated as a result.

I also wish it to be known, that as a result of your suffering, My daughter, that I have been able to save four million souls. My Mercy has been poured over these children of God, who are still alive in the world today.

Other sacrifices, offered by those followers of Mine who, through prayer and fasting, are helping Me to save people from a terrible destiny.

Your strength, love, loyalty and perseverance means that Satan’s power is being diluted.

It also means that the power of the global, One World Group, is weakening.

You must know that prayer weakens evil in the world, the more prayer the less power that Satan holds.

Never underestimate, even one person’s prayer and suffering, for it wields great reprieve, for those who would otherwise, face the fires of Hell.

The love you feel, children, given to you as a natural gift at birth, is a pure thing.

Rarely does hatred enter your life, until you reach the age of reason.

Children under this age are innocent, pure and humble in My Eyes, and see things in a simple uncomplicated way. This is the true love you must try to recapture in your lives.

When you look at life in a simple way, honour God the Father, Creator of all things and obey His Commandments, then you become like a child again.

You become pure, loving, simple of heart and empty of malice. Then you will be given the strength of the Holy Spirit, so that your faith will be unshakeable.

You will become like a child, but will be given the armour of a warrior, a true and honourable member of God’s Army.

In time, you will reign with Me, side by side, in the New Paradise.

Keep your love for others simple. Never offer love on condition it offers you something in return.

Instead, offer love with no strings attached. Offer love to others as a gift to God.

See everyone you meet in your life, through the Eyes of God.

Each person was created by God. Each brought into the world through the Love of God.

Even though certain souls are born with a severe cross to bear, they are presented into the world by God with Love.

Love each other, despite the faults of each other, in honour of My Father.

Search out each face and look upon it as if you are seeing this person in the Eyes of God.

Only then will you find it easier to refrain from judging others.

Try to find the best and the good in everyone. Show love and kindness to each other.

Never take unfair advantage of others, even in business, politics or any walk of life.

When you come across evil present in others, pray hard for their soul and offer a small token sacrifice to Me, your Jesus, in atonement for their sins.

Suffering a little, making small sacrifices for the souls of others and prayer, can mitigate the intensity of future prophesised persecution.

When you do this, the Mercy of My Father can be poured out over the world in a deluge of Graces.

Pray, pray, pray that your prayers will help prepare mankind, adequately, before The Warning takes place so that few are lost before they are given the chance to see Me present to them My Great Gift of Love, Mercy and Reconciliation.

Your loving Jesus
Saviour of Mankind