Jezus Do Ludzkości

Moje Orędzia są dla wszystkich religii i wyznań, w tym dla tych, którzy nie wierzą

wtorek, 17 kwietnia 2012 roku, godz. 18.30

Moja najdroższa, umiłowana córko, wiedz, że Moje Orędzia dawane tobie są dla całego świata.

Dawane są wszystkim religiom i wyznaniom, włączając w to tych, którzy nie wierzą w Istnienie Boga Ojca Przedwiecznego, Stworzyciela całego świata.

Dzieci, musicie wiedzieć, że ponieważ otrzymaliście prawdę o Bogu Trójjedynym – Trójcy Świętej, którą tworzą Ojciec, Syn i Duch Święty – macie obowiązek głoszenia Mojego świętego Słowa całemu światu.

Czy wierzycie, że mówię do was poprzez te Orędzia, czy nie, musicie pomóc tym biednym duszom, które potrzebują Mojej Ochrony, aby mogły zostać zbawione.

Wielu pyta, dlaczego te Orędzia tak wiele razy odnoszą się do szatana. Moja odpowiedź jest taka.

Szatan i jego upadłe anioły błąkają się po ziemi, poszukując istot ludzkich, by je opanować. Atakują ich za pośrednictwem zmysłów, głównie zachęcając ich do popełnienia grzechów ciała. Wprowadzają do ich umysłów myśli, aby popełniali okrucieństwa, które obrażają Mojego Ojca.

W przypadku dusz, które już są w grzechu, mogą posiąść ciało. Kiedy to się stanie, te biedne opętane dusze sieją wokół siebie spustoszenie. Jeśli są na stanowiskach władzy, mogą one postępować ze straszną niesprawiedliwością wśród tych, którymi rządzą. Wprowadzą prawa, które przeciwstawią się dziesięciu przykazaniom, ustanowionym przez Boga Ojca. W innych przypadkach spowodują wielkie cierpienie w życiu ludzi.

Negatywizm jest spowodowany przez szatana i jego aniołów. Nie pochodzi to od Boga. Tylko pokój i miłość mogą pochodzić od Boga.

Wszyscy, którzy chcecie uwolnić swoje życie z negatywnych myśli i uczuć – jedyne, co jest konieczne, to oddanie się Mnie, waszemu umiłowanemu, Jezusowi Chrystusowi.

Modlitwa, prosta rozmowa, wystarczy. Swoimi własnymi słowami proście Mnie, abym wam pomógł. Gdy będzie wypowiadana z serca, to natychmiast odpowiem i pomogę wam przybliżyć się do Mojego Najświętszego Serca.

Proszę, dzieci, pozwólcie Mi mieć was blisko i dać wam pocieszenie, jakiego pragniecie w świecie pełnym nieszczęścia, niesprawiedliwości, okrucieństwa i nienawiści.

Jestem dla was ostatnią deską ratunku. Tylko Ja mogę wam pomóc. Proszę, wzywajcie Mnie tą Modlitwą Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 45
Modlitwa o pokonanie złych myśli

O Jezu, wiem o Tobie bardzo mało, ale proszę, pomóż mi otworzyć moje serce, bym pozwolił Ci przyjść do mojej duszy, abyś mógł mnie uzdrowić, pocieszyć i napełnić Twoim Pokojem.

Pomóż mi odczuć radość, pokonać wszystkie złe myśli i uczyć się rozumieć, jak Cię pocieszać, żebym mógł wejść do Twojego Nowego Raju, gdzie będę mógł żyć z Tobą życiem miłości, radości i zachwytu na wieki wieków.

Amen.

Kocham was wszystkich, drogie dzieci, bez względu na to, jakiego jesteście wyznania, bez względu na to, jak bardzo zgrzeszyliście, jak wiele spowodowaliście bólu albo jak mocno skrzywdziliście innych. Tylko Ja mogę zmienić wasze podejście do życia. Jedyny sposób, abyście uwolnili się od trudnego życia, które prowadzicie, to wzywać Mnie, abym mógł wam pomóc.

Wasz umiłowany Jezus

My Messages are for all religions and creeds including those who do not believe

Tuesday, April 17th, 2012 @ 18:30

My dearest beloved daughter, know that My Messages given to you, are for the whole world.

They are being given to all religions and creeds, including those who do not believe in the Existence of God, the Eternal Father, Creator of the whole world.

Children, you must know that because you have been given the Truth of the Triune God, the Holy Trinity that is made of the Father, the Son and of the Holy Spirit, that you have a responsibility to proclaim My Holy Word to the whole world.

Whether you believe that I speak to you through these Messages or not, you must help those poor souls who need My protection, so that they can be saved.

Many question why these Messages refer to Satan so many times. My answer is this.

Satan and his fallen angels roam the Earth looking to infest human beings.

They attack them through the senses, mainly to encourage them to commit sins of the flesh.

They put thoughts into their minds so that they commit atrocities, which offend My Father.

In the case of souls, already in sin, they can possess the body. When this happens these poor, possessed souls create havoc around them.

If they are in positions of power they can inflict terrible injustice among those over whom they rule.

They will introduce laws, which defy the Ten Commandments, laid down by God the Father.

In other cases they will cause great anguish in people’s lives.

Negativity is caused by Satan and his demon angels. This does not come from God.

Only peace and love can come from God.

For all those who want to rid their lives of negative thoughts and feelings, all that is required, is devotion to Me, their beloved, Jesus Christ.

Prayer, simple conversation, is enough. In your own words ask Me to help you.

Said from the heart, I will respond immediately and help you to come closer to My Sacred Heart.

Please, children, let Me hold you close and give you the comfort you crave in a world full of unhappiness, injustice, cruelty and hatred.

I Am your lifeline. Only I can help you. Please call out to Me in this Crusade Prayer (45)

“O Jesus, I know very little about You. But, please help me to open my heart to allow You to come into my soul, so that You can heal me, comfort me and fill me with Your peace.

Help me to feel joy, conquer all negative thoughts and learn the way to make me understand how to please You, so that I can enter Your New Paradise, where I can live a life of love, joy and wonder with You, forever and ever.

Amen.”

I love all of you, dear children, no matter what creed you are, no matter how much you have sinned, caused hurt or harm to others.

Only I can change the way you live.

The only way to free yourself from the difficult life you lead, is to call Me, so I can help you.

Your beloved Jesus