Jezus Do Ludzkości

Ja, wasz umiłowany Jezus, nigdy nie mógłbym podkopywać Mojego własnego Kościoła

poniedziałek, 16 kwietnia 2012 roku, godz. 18.00

Moja szczerze umiłowana córko, wołam do wszystkich dzieci Bożych i zapewniam was, że Ja, wasz umiłowany Jezus, nigdy nie mógłbym podkopywać Mojego własnego Kościoła.

Jednak nie będę stał z boku i patrzył, jak Mój Kościół się rozpada za sprawą szczególnej sekty, która nie ma prawa do odgrywania jakiejkolwiek roli w Stolicy Apostolskiej. Ponieważ jest to dokładnie to, co próbują uczynić fałszywy prorok i oszuści, którzy ubóstwiają szatana. Chcą obalić Kościół katolicki i rozbić go na małe kawałki.

To w ten sposób, Moje dzieci, szatan powstanie w ostatnim buncie przeciw Bogu, Stworzycielowi wszystkich rzeczy. Ten nikczemny plan zniszczenia Mojego Kościoła jest wprowadzany od stu lat, ale nasiliło się to od 1967 roku. Wielu oszustów, którzy są członkami tej złej sekty, oddającej cześć szatanowi, wstąpiło do seminariów, by zdobyć przyczółek w Watykanie. Ich moce, choć dopuszczone przez Boga Ojca, były do dziś ograniczane. Ponieważ zbliża się koniec czasów, to się zmieni.

Ta zła sekta będzie teraz uwalniać każdą moc, aby mieć pewność, że wybiorą nową osobę dla zastąpienia Mojego świętego Wikariusza, papieża Benedykta XVI.

Wszyscy ci, którzy znają Moje Nauczanie, dostrzegą zmiany w odprawianiu Mszy Świętej. Zostaną wprowadzone nowe świeckie prawa, które będą obrazą dla Mojej Śmierci na Krzyżu. Wielu Moich pobożnych wyznawców to zobaczy i odczuje ból. Ich poglądy zostaną odrzucone i wiele sakramentów przestanie być dostępnych. To dlatego potrzeba wielu przygotowań.

Katolicy, którzy będziecie zranieni i przerażeni, proszę, pamiętajcie, że Ja tu jestem.

Wzywajcie Mnie, waszego umiłowanego Jezusa, i wiedzcie, że nie możecie się lękać głoszenia prawdy Mojego Nauczania. Nie wolno wam się obawiać odwrócenia od herezji.

Będę was prowadził i chronił w waszej podróży, a będziecie prowadzeni Mocą Ducha Świętego.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

I, your beloved Jesus, could never undermine My Own Church

Monday, April 16th, 2012 @ 18:00

My dearly beloved daughter, I call out to all of God’s children and assure you that I, your beloved Jesus, could never undermine My Own Church.

However, I will not stand back and watch My Church, by the hand of one particular sect, who has no right to play a role in the Holy See, to disintegrate.

For that is precisely what the false prophet and the imposters who idolise Satan, are trying to do. They want to topple the Catholic Church and break it into little pieces.

This, My children, is how Satan will stand in final rebellion against God, the Creator of all things.

This wicked plan to destroy My Church has been underway for 100 years, but, since 1967, it has intensified.

Many imposters, who are members of this evil sect, who worship Satan, entered the seminaries to gain a foothold in the Vatican.

Their powers, while allowed by God the Father, were restricted up to now. As the end times draw nearer that will change.

This evil sect will now unleash every power to ensure that they will elect a new replacement for My Holy Vicar, Pope Benedict XVI.

All those who know My Teachings will see changes in the recital of the Holy Mass.

New secular laws will be introduced which will be an affront to My death on the Cross.

Many devout followers of Mine will see this and will feel hurt. Their views will be dismissed and many Sacraments will cease to be offered.

This is why much preparation is needed.

For those Catholic, who will be hurt and dismayed, please, remember that I Am here.

Call out to Me, your beloved Jesus, and know that you must not be afraid to proclaim the Truth of My Teachings.

You must not be afraid to turn your back on heresy.

I will guide and protect you on your journey and you will be guided by the Power of the Holy Spirit.

Your beloved Saviour
Jesus Christ