Jezus Do Ludzkości

Reszta Mojego Kościoła, Dwaj Świadkowie, o których mowa w Księdze Apokalipsy

niedziela, 15 kwietnia 2012 roku, godz. 19.16

Moja szczerze umiłowana córko, zdaję sobie sprawę, że niektóre z tych Orędzi nie mają według ciebie sensu, ale musisz Mi zaufać i wiedzieć, że muszę ujawnić treść Księgi Apokalipsy, tak aby dusze wiedziały, czego się spodziewać w tych czasach.

Wy, małej wiary, ale którzy przyjmujecie Moje Słowo dane wam przez tego proroka, wiedzcie, że wasza pokora i pragnienie, zrodzone z czystej miłości do Mnie, przybliżyły was do Mojego Najświętszego Serca.

Jesteście Resztą Mojego Kościoła. Jesteście Kościołem, o którym mowa w Księdze Apokalipsy. Jesteście potomstwem kobiety, która urodziła mężczyznę i która została wygnana na pustynię, gdzie i wy zostaniecie oddzieleni, pomimo to połączeni jako jedno, aby głosić Moje święte Słowo i nauczać prawdziwych Ewangelii. Kobieta rodzi Mój prawdziwy Kościół, Moją wierną trzodę, która nie zostanie zwiedziona przez fałszywego proroka.

Ty, Mój Kościele, zostaniesz na 1260 dni odrzucony na pustynię, gdzie będziesz mieć schronienie. Ale dzięki Darowi Ducha Świętego będziesz karmiony Owocami Mojej Miłości.

Będą to wierni członkowie Moich kościołów chrześcijańskich, włączając w to Moje wyświęcone sługi i tych z Moich wyznawców, którzy odrzucą fałszywego proroka, a którzy będą musieli gromadzić Mój Kościół.

Będziecie musieli oddawać Mi cześć w tajemnicy, ponieważ pod rządami fałszywego proroka Msza zostanie zmieniona nie do poznania.

Jesteście Moimi prawdziwymi wyznawcami, a na wasze drogocenne dusze są wylewane z Nieba wszystkie Łaski. Jak bardzo was kocham, dzieci, i jak bardzo łagodzicie Moje cierpienie. Ale jakże wiele bólu jest w Moim Sercu z powodu tych Moich wyznawców, którzy nie zechcą Mnie słuchać. Będą oni wciągnięci w sieć przez fałszywego proroka, w ciemność, i nie będę mógł ich uratować.

Ze swojej własnej woli uderzą Mnie w Twarz.

Reszta Mojego Kościoła będzie musiała szerzyć Słowo innym Moim dzieciom, włączając w to tych, którzy w ogóle Mnie nie znają.

Wy, Reszto Mojego Kościoła, będziecie musieli głosić Moje Proroctwa i Moje święte Słowo tym, którzy nie są chrześcijanami lub którzy nie znają dziesięciu przykazań.

Waszym zadaniem będzie się upewnić, że święta Biblia jest czytana i rozumiana.

Do was będzie należało powiadomienie świata o pełnym znaczeniu Pieczęci zawartych w Księdze Apokalipsy, które ujawnię Marii od Bożego Miłosierdzia.

Dwaj Świadkowie z Księgi Apokalipsy.

Wy, Moi wyznawcy, jesteście jednym z Dwóch Świadków, o których mowa w Księdze Apokalipsy i którzy będą chronieni z Niebios. Moje Słowo dane wam, Reszto Mojego Kościoła, może zostać porzucone jak zwłoki, ale Moje Słowo nigdy nie umrze.

Żydzi będą drugim z tych Dwóch Świadków.

Dwie lampy to Moje kościoły chrześcijańskie – tradycyjny prawdziwy Kościół i ci Moi wyznawcy, którzy zostaną odrzuceni przez fałszywego proroka.

Dwa drzewa oliwne to Izrael starej Jerozolimy i Nowy Izrael.

Oni, Żydzi, poznają w końcu, że Ja Jestem Mesjaszem, i głoszenie przez nich Prawdy zostanie przez fałszywego proroka i antychrysta również odrzucone i wyrzucone, by zgniło jak zwłoki. Mimo to ten wybrany naród nie wyginie.

Oba będą się czuły pokonane, ale w rzeczywistości tak nie będzie, ponieważ utworzycie razem ze wszystkimi innymi religiami jeden prawdziwy Kościół – Nowe Jeruzalem, które powstanie z popiołów.

Przetrwacie straszliwą, diabelską monarchię, która powstanie pod podwójnym przywództwem, fałszywego proroka i antychrysta; obaj zostaną wrzuceni do jeziora ognia, którym jest piekło. To prześladowanie nie potrwa długo i otrzymacie wielką siłę i ochronę. Otrzymacie pomoc i powstanie pośród was wielu przywódców, aby was prowadzić przez ten okres.

Wielu z was stanie się świętymi w Moim Nowym Raju i po tym, jak pomogą zbudować Resztę Mojego Kościoła na ziemi, będą panować ze Mną w Nowym Niebie i Ziemi, które ukażą się przy Moim Powtórnym Przyjściu.

Ci z was, którzy nie są ze Mną, otrzymają bardzo krótki czas na dokonanie wyboru. Albo będziecie za fałszywym prorokiem i przeciwko Mnie, albo będziecie za Mną.

Wybierzcie to pierwsze, a wasze dusze zostaną skradzione przez zwodziciela. Brzmi to srogo, ale jest to prawda.

Dowód Mojej Obecności zostanie dany wszystkim dzieciom Bożym podczas Ostrzeżenia.

Módlcie się, abyście wtedy przyjęli prawdę, że to jestem Ja, wasz umiłowany Jezus, który woła do was z Nieba, byście otworzyli oczy, tak byście mogli zobaczyć i abyście słuchali, tak byście mogli usłyszeć, zanim będzie za późno.

Wasz umiłowany Jezus

My Remnant Church, the Two Witnesses, referred to in the Book of Revelation

Sunday, April 15th, 2012 @ 19:16

My dearly beloved daughter, I realise that some of these Messages do not make sense to you, but you must trust in Me and know that I must reveal the contents of the Book of Revelation, so that souls know what to expect in these times.

To those of little faith, but who accept My Word, given to you through this prophet, know that your humility and desire, born of a pure love for Me, has brought you closer to My Sacred Heart.

You are My Remnant Church. You are the Church, referred to in the Book of Revelation.

You are the product of the woman who gave birth to a male and who was cast out into the desert, where you will be isolated, yet united as one, to proclaim My Holy Word and preach the True Gospels.

The woman gives birth to My True Church, My loyal flock, who will not be misled by the false prophet.

You, My Church, will be cast aside into the desert for 1,260 days, where you will take refuge. But with the Gift of the Holy Spirit, you will be fed with the Fruits of My Love.

It will be the loyal members of My Christian churches, including My sacred servants and those of My followers who reject the false prophet, who will have to keep My Church together.

You will have to honour Me in secret, because the Mass will change beyond recognition, under the rule of the false prophet.

You are My true followers and all the Graces of Heaven are being poured over your precious souls.

How I love you children and how you ease My suffering. But how much pain is in My Heart because of those of My followers who will refuse to listen to Me. They will be drawn in a web by the false prophet, into the darkness and I cannot save them.

By their own will they will slap Me on the Face.

My Remnant Church will need to spread the Word to My other children, including those who do not know Me at all.

You, My Remnant Church, will need to proclaim My Prophecies and My Holy Word to those, who are not Christian or who do not know the Ten Commandments.

Your job will be to ensure that the Holy Bible is read and understood.

It will be up to you, to inform the world of the full meaning of the Seals contained in the Book of Revelation, which I will reveal to Maria Divine Mercy.

The Two Witnesses in the Book of Revelation:

You, My followers, are one of the two Witnesses referred to in the Book of Revelation and who will be protected from the Heavens.

My Word, given to you, My Remnant Church, may be cast aside as a corpse, but My Word will never die.

The Jews will be the second of the two witnesses.

The two lamps are My Christian churches, the traditional True Church, and those followers of Mine who will be cast aside by the false prophet.

The two olive trees are the Old Jerusalem Israel and the New Israel.

They, the Jews, will know that I Am the Messiah at last and their preaching of the Truth will also be cast aside and thrown out by the false prophet and the antichrist, to rot like a corpse. Again, this chosen race will not die.

Both will feel defeated, but this will not be the case, for you will form, along with all other religions, the One True Church – the New Jerusalem which will rise from the ashes.

You will survive the terrible evil monarchy, which will arise under the dual leadership of the false prophet and the antichrist, both of whom will be cast into the lake of fire that is Hell.

This persecution will not last long and you will be given great strength and protection.

Help will be given to you and many leaders will arise amongst you to guide you through this period.

Many of you will become saints in My New Paradise and, having helped build My Remnant Church on Earth, will reign with Me in the New Heaven and Earth, which will emerge at My Second Coming.

Those of you who are not with Me, will be given a very short time to choose.

You will either be for the false prophet and against Me or you will be for Me.

Choose the first and your soul will be stolen by the deceiver. Harsh as this sounds, it is the Truth.

Proof of My Presence will be given to all of God’s children during The Warning.

Pray that you will accept the Truth then, that it is I, your beloved Jesus, who calls to you from Heaven to open your eyes so that you can see and so that you will listen, so that you can hear before it is too late.

Your beloved Jesus