Jezus Do Ludzkości

Tak wiele kłamstw, które zaprzeczają istnieniu piekła, spowoduje upadek chrześcijan

sobota, 14 kwietnia 2012 roku, godz. 15.27

Moja najdroższa, umiłowana córko, bez względu na to, jak trudne jest twoje cierpienie fizyczne, musisz rozpoznać, że kiedy się ono nasila, to jest to tak, jak Ja czuję. Twoje cierpienie odzwierciedla tylko ułamek Mojego własnego cierpienia. W jedności ze Mną będziesz wiedziała, że każdy ból i wewnętrzna ciemność duszy, których doświadczasz, dadzą ci poznać udrękę, jaką Ja znoszę z powodu grzechów ludzkości.

Wielu ludzi błędnie sądzi, że Moje cierpienie rozpoczęło się i skończyło na Krzyżu. Moje cierpienie się nie skończy, aż wszystkie dzieci Boże zjednoczą się w miłości i zgodzie tam, gdzie nie będzie istniał żaden grzech – w Nowym Raju Mojego Ojca.

Nie ma znaczenia, jak wielkiej części ludzkości powiedziano o Moim Istnieniu, wciąż się Mnie nienawidzi.

Choć jestem przyjmowany wśród wierzących, to Moje Nauczanie jest przez nich tolerowane tylko na ich własnych warunkach. Wielu będzie traktowało innych z miłością i dobrocią, ale tylko wtedy, gdy ci, którym ofiarują ten dar, przyjmą ich ideologie. Na przykład wielu potępi grzeszników, podczas gdy powinni okazać dobroć i modlić się za nich. Zamiast tego muszą dawać przykład. Niektórzy pogardzą innymi zamiast okazać miłość, której się od nich oczekuje jako od chrześcijan.

Nigdy nie potępiajcie innych, nawet jeśli nie zgadzacie się z nimi, ponieważ nie macie do tego prawa. Nikt, tylko Bóg, ma władzę, by sądzić innych.

Choć wielu wierzących nadal składa Mi hołd, będą to czynić na swoich warunkach. Niektórzy będą czuć potrzebę wyróżnienia się spośród swoich braci i sióstr, aby pokazać światu, jak bardzo są biegli w sprawach duchowych. Będą wtedy posługiwać się swoimi własnymi interpretacjami tego, czym naprawdę jest Moje Miłosierdzie.

Ile razy słyszeliście, że Bóg jest zawsze miłosierny – On jest tak bardzo miłosierny, że ponieważ kocha wszystkich, nigdy by ich nie potępił? Że nigdy nie posłałby duszy do piekła?

Otóż to jest kłamstwo. Tak wiele kłamstw, zaprzeczających istnieniu piekła, spowoduje upadek chrześcijan.

Ludzie skazują siebie na piekło. Ja ich tam nie umieszczam. Wybierają je, odmawiając odwrócenia się od grzechu śmiertelnego. Ani nie będą prosić o przebaczenie, ani nie okażą skruchy. To jest niebezpieczne myślenie, a jest obowiązkiem wszystkich chrześcijan ostrzegać innych przed niebezpieczeństwem piekła.

Tak wielu, łącznie z tymi, którzy pozbawiają swoje dzieci sakramentu chrztu, mówią tak, jakby grzech nie miał już więcej znaczenia. Uważają, że każdy grzech „zostanie” przebaczony. Nie jest to prawdziwe. Każdy grzech „może” być przebaczony, nieważne jak czarny jest ten grzech, ale tylko wtedy, gdy grzesznik prosi o przebaczenie.

Mówię teraz do was z Niebios, aby przygotować wszystkie dzieci Boże na Moje Powtórne Przyjście, i co widzę? Mówię do was zza murów więziennych i z celi, do której Mnie wrzuciliście, ponieważ nie chcecie uwierzyć, że mógłbym mówić do was w ten sposób. O, jak bardzo Mnie obrażacie!

Tym, którzy poświęcili swoje życie, oddając się Mi, i którzy znają się na Moim Piśmie Świętym, ale teraz Mnie odrzucają, to mówię.

Wasze obecne odrzucenie Mnie pozostawi was udręczonymi i w wielkim smutku, kiedy Prawda zostanie wam ukazana. Ponieważ zdacie sobie wtedy sprawę z dusz, które odrzuciliście, podczas gdy Ja potrzebowałem waszej pomocy, aby je ocalić. Jak bardzo doprowadzacie Mnie do łez z frustracji nad waszą ślepotą spowodowaną brakiem pokory. Wątpicie w Moje święte Słowo, podczas gdy powinniście Je objąć, uchwycić, ponieważ jesteście tonącymi duszami i brakuje wam wielkoduszności serca.

Błagam was, byście odpowiedzieli na Moje wezwanie.

Wasz umiłowany Jezus
Odkupiciel ludzkości

So many lies, where the existence of Hell is denied, will be the downfall of Christians

Saturday, April 14th, 2012 @ 15:27

My dearest beloved daughter, no matter how difficult your physical suffering is, you must recognise that as it continues to intensify, that it is as I feel. Your suffering reflects just a fraction of My own suffering. In union with Me, you will know that for every pain and interior darkness of the soul you experience, you will know the torment I endure because of the sins of mankind.

Many people mistakenly believe that My suffering, began and ended, on the Cross.

My suffering will not end until all of God’s children are united in love and harmony, where no sin will exist in My Father’s New Paradise.

No matter how much humanity has been told about My Existence, I Am still hated.

Amongst believers, although I Am accepted, My Teachings are only tolerated by them, based on their own terms.

Many will treat others with love and kindness, but only if those to whom they offer this gift come up to their own ideologies.

For example, many will condemn sinners when they should show kindness and pray for them. They must, instead, lead by example.

Some will pour scorn on others instead of showing the love that is expected of them as Christians.

Never condemn others, even if you do not agree with them for that is not your right. No one, only God, has the Authority to Judge another.

While many believers continue to pay homage to Me, it will be on their own terms.

Some will feel the need to set themselves apart from their brothers and sisters to show the world how learned they are in spiritual matters. They then use their own interpretations of what My Mercy really means.

How many times have you heard that God is ever-Merciful, He is so Merciful that because He loves everyone He would never condemn them?

That He would never send a soul to Hell?

Well this is a lie. So many lies, where the existence of Hell is denied, will be the downfall of Christians.

People condemn themselves to Hell. I do not put them there. They choose it by refusing to turn their backs on mortal sin.

Nor will they seek forgiveness or show remorse. This is dangerous thinking and it is the duty of all Christians to warn others of the dangers of Hell.

So many, including those who refuse their children the Sacrament of Baptism, speak as if sin no longer matters.

They believe that all sin ‘will’ be forgiven. This is not correct.

All sin ‘can’ be forgiven, no matter how black the sin, but only if the sinner seeks forgiveness.

Now I speak to you from the Heavens, to prepare all of God’s children, for My Second Coming and what do I find?

I speak to you from behind prison walls and in a cell into which you have cast Me because you refuse to believe that I could speak to you in this way.

Oh how you offend Me!

To those who have spent your lives devoted to Me, and who are knowledgeable about My Holy Scripture, but who now reject Me I say this.

Your rejections of Me now, will leave you tormented and in great sorrow when the Truth is revealed to you.

Because, then you will realise the souls which you cast aside, when I needed your help to salvage them.

How you make Me weep with frustration at your blindness caused because of your lack of humility.

You doubt My Holy Word, when you should embrace it, grasp it, because you are a drowning soul and lack generosity of heart.

I beg you to respond to My Call.

Your beloved Jesus
Redeemer of Mankind