Jezus Do Ludzkości

Następny papież może zostać wybrany przez członków Kościoła katolickiego, ale będzie on fałszywym prorokiem

czwartek, 12 kwietnia 2012 roku, godz. 11.27

Moja najdroższa córko, wielu ludzi na świecie wciąż Mnie odrzuca i wiąże się to z opinią publiczną. Tak wielka ciemność zstąpiła na wszystkie dzieci Boże, że bardzo niewielu ma odwagę publicznie głosić Moje Słowo.

Wierzący obawiają się słownego znieważenia i złośliwych drwin, które musieliby znieść, gdyby otwarcie mówili o Moim świętym Słowie.

Nawet pobożnym wyznawcom brak odwagi, aby powstać do walki z wprowadzanymi w ich krajach złymi ustawami, które przeciwstawiają się Słowu Mojego Ojca. Kapłani są zakłopotani, kiedy mają jawnie stanąć w obronie prawdy Mojego Nauczania, z powodu lęku, że zostaną wykluczeni ze społeczności. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, poprzez wstyd, który muszą znosić z powodu nikczemnych grzechów niektórych osób z ich własnych zakonów, przekonują się, iż jest to niemożliwe, aby ich głosy zostały wysłuchane.

Kiedy dzielny wyświęcony sługa decyduje się stanąć w obronie prawdy Mojego Nauczania, to strasznie cierpi. Jest on oskarżany o brak tolerancji, brak współczucia, brak miłości i brak poszanowania praw człowieka.

Widzicie, dzieci, że prawda Mojego Nauczania, głoszona przez Moje wyświęcone sługi, jest traktowana jak kłamstwo. Kłamstwa, te przeinaczone wersje prawdy zawartej w Piśmie Świętym, są natomiast przedstawiane jako prawda. Szatan zdobył już tak wiele dusz, w tym przywódców Mojego własnego Kościoła, co oznacza, że wielu niewinnym ludziom trudno jest przysięgać wierność Mojej Świętej Woli.

Zostałem tak bardzo opuszczony i zepchnięty na bok, aby umożliwić, żeby te kłamstwa, zasiane w umysłach Moich wyświęconych sług, zostały zaakceptowane przez większość. Te nikczemne kłamstwa zwiększają swój zakres.

Prawda Mojego Pisma, zawarta w Księdze Apokalipsy, została zinterpretowana przez wiele Moich kościołów do tak wielu różnych wersji, z których wszystkie są oparte na ludzkiej interpretacji.

Mój umiłowany papież Benedykt XVI jest ostatnim prawdziwym papieżem na tej ziemi.

Piotr Rzymianin jest Moim Piotrem, pierwszym apostołem, który będzie rządził Moim Kościołem z Niebios pod rozkazami Mojego Ojca Przedwiecznego. Następnie, gdy przyjdę panować przy Powtórnym Przyjściu, on będzie panował nad wszystkimi dziećmi Bożymi, gdy wszystkie religie staną się jednym świętym, powszechnym i apostolskim Kościołem.

Ja mówię tylko Prawdę, Moja córko.

Muszę cię ostrzec, że pojawi się teraz wielu nowych samozwańczych proroków, którzy będą zaprzeczać Mojemu świętemu Słowu danemu tobie, prawdziwemu prorokowi końca czasów. Na początku będą przekonywali wierzących, że ich słowa pochodzą ode Mnie. Ich słowa będą starannie dobrane, a ich znaczenie będzie niejasne i nieco dezorientujące. Ale wielu odrzuci tę słabość i przyjmie ich orędzia, ponieważ będą robiły wrażenie zgodnych z Pismem Świętym. Kiedy wiele dusz zostanie zwiedzionych, rozpocznie się atak.

Oni, Moja córko, zostali posłani, aby przygotować dzieci Boże na przyjęcie następnego papieża, który nadejdzie po Moim umiłowanym Wikariuszu, papieżu Benedykcie XVI. Ten papież może zostać wybrany przez członków Kościoła katolickiego, ale będzie on fałszywym prorokiem. Popierający go elektorzy są wilkami w owczej skórze i są członkami tajnej masońskiej i niegodziwej grupy kierowanej przez szatana. To tak szatan będzie próbował zniszczyć Mój Kościół. Niestety on, ten fałszywy prorok, przyciągnie wielu zwolenników. Ci, którzy się mu sprzeciwią, będą prześladowani.

Działajcie, dzieci, dopóki możecie. Potępiajcie kłamstwa, które zostaną zaprezentowane przez tych, którzy próbują przekonać was o tym, że fałszywy prorok jest prawdziwy. Bądźcie silni. Pozostańcie wierni Mnie, waszemu Jezusowi. Nigdy nie wątpcie w Moje święte Słowo.

Księga Apokalipsy jest prawdziwym Słowem Bożym. Ona nie kłamie. Nie wszystkie tajemnice w niej zawarte są wam już znane. Ujawnię je wszystkie przez Marię od Bożego Miłosierdzia, choć prawda będzie mocno atakowana i zostanie uznana za herezję.

Pamiętajcie o jednej ważnej lekcji. Moje Słowo, kiedy byłem na ziemi, było uznawane za herezję, gdy przyszedłem pierwszy raz. Moje Słowo dane wam teraz przy Moim Powtórnym Przyjściu również zostanie przez wierzących uznane za takie, w tym przez Moich wyświeconych sług, którzy reprezentują Mój Kościół na ziemi. Szatan poświęci wiele dusz, żeby zaspokoić swoje ostatnie pragnienia spowodowania największego cierpienia.

Bądźcie pewni, że to Kościół katolicki, założony przeze Mnie i powierzony przewodnictwu Mojego umiłowanego apostoła Piotra, będzie w czasach końca cierpiał najwięcej.

Zachowajcie czujność przez cały czas.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 44
O siłę do obrony mojej wiary przed fałszywym prorokiem

Drogi Jezu, daj mi siłę, bym skupił się na Twoim Nauczaniu i cały czas głosił Twoje święte Słowo.

Nigdy nie pozwól mi ulegać pokusom ubóstwiania fałszywego proroka, który będzie próbował przedstawiać siebie na wzór Ciebie.

Podtrzymuj moją miłość do Ciebie, by była silna.

Daj mi Łaski rozeznania, abym nigdy nie wyparł się Prawdy zawartej w Piśmie Świętym, bez względu na to, ile kłamstw zostanie mi przedstawionych, by nakłonić mnie do odwrócenia się od Twojego prawdziwego Słowa.

Amen.

Prawda jest zapisana w Piśmie Świętym.

Księga Apokalipsy nie ujawnia wszystkiego, ponieważ przychodzę dopiero teraz, Baranek Boży, aby otworzyć Księgę, żeby świat ją zobaczył.

Nie można wierzyć żadnej ludzkiej interpretacji odnoszącej się do tysiąca lat.

Musicie tylko zaufać Słowu Bożemu.

Wasz umiłowany Jezus

The next pope, may be elected by members within the Catholic Church, but he will be the false prophet

Thursday, April 12th, 2012 @ 11:27

My dearest daughter, many people still reject Me in the world and it has to do with public opinion. So much darkness has descended over all of God’s children that very few have the courage to publicly proclaim My Word.

Believers are frightened of the verbal abuse and vicious mockery they would have to endure were they to speak openly of My Holy Word.

Even devout followers lack the nerve to stand up and fight evil laws introduced in their countries, which defy the Word of My Father.

Priests are embarrassed to be seen to stand up for the Truth of My Teachings, for fear of being ostracised.

Now, more than ever, because of the shame they have to endure, because of the wicked sins of some of their own orders, they find it impossible for their voices to be heard.

When a brave sacred servant decides to stand up and defend the Truth of My Teachings, they suffer terribly. They are accused of lack of tolerance, lack of compassion, lack of love and lack of respect for human rights.

You see, children, the Truth of My Teachings, spoken through My sacred servants is treated as a lie.

Lies, those twisted versions of the Truth contained in Holy Scripture, are presented as the truth instead.

Satan has won over so many souls, including leaders within My Own Church, which has meant that many innocent people find it hard to pledge allegiance to My Holy Will.

How I have been deserted and pushed to one side, to allow the lies, planted in the minds of My sacred servants, to be accepted by the majority.

These wicked lies extend way beyond this.

The Truth of My Scripture contained in the Book of Revelation has been interpreted by My many churches, so many variations, all of which are based on human interpretation.

My beloved Pope Benedict XVI is the last true pope on this Earth.

Peter the Roman, is My Peter, the original apostle, who will rule My Church from the Heavens, under the command of My Eternal Father. Then, when I come to Reign, at the Second Coming, he will rule over all of God’s children when all religions will become one Holy Catholic and Apostolic Church.

I only speak the Truth, My daughter.

I must warn you that many new self-proclaimed prophets will now emerge, who will contradict My Holy Word given to you, the end time true prophet.

First they will convince believers that their words come from Me.

Their words will be carefully chosen and their meaning will be vague and a little confusing. But many will dismiss this weakness and embrace their Messages, because they seem to be in line with Holy Scripture.

When many souls have been seduced, the attack will begin.

They, My daughter, are being sent to prepare God’s children to accept the next pope, who comes after My beloved Vicar, Pope Benedict. This pope may be elected by members within the Catholic Church, but he will be the false prophet.

His electors are wolves in sheep’s clothing and are members of the secret Masonic and evil group led by Satan.

This is how Satan will try to destroy My Church.

Sadly, he will, this false prophet, attract a large following. Those who oppose him will be persecuted.

Run children, while you can. Denounce the lies, which will be presented by those who attempt to convince you of the authenticity of the false prophet.

Be strong. Stay faithful to Me, your Jesus. Never doubt My Holy Word.

The Book of Revelation is the True Word of God. It does not lie.

Not all of the secrets contained within are known to you, yet. I will reveal all, through Maria Divine Mercy, although the Truth will be vehemently attacked and treated as heresy.

Remember one important lesson. My Word, when I was on Earth, was treated as heresy when I came the first time.

My Word, given to you now, at My Second Coming, will also be treated as such, by believers, including My sacred servants, who represent My Church on Earth.

Satan will sacrifice many souls to satisfy his final cravings to cause the greatest heartache.

Be assured that it will be the Catholic Church, founded by Me and placed under the command of My beloved apostle, Peter, which will suffer the greatest in the end times.

Be on your guard at all times.

Please recite this Crusade Prayer.

Crusade Prayer (44)

Strength to defend my faith against the false prophet

“Dear Jesus, give me the strength to focus on Your Teachings and to proclaim Your Holy Word at all times.

Never allow me to be tempted to idolise the false prophet, who will try to present himself as You.

Keep my love for You strong.

Give me the Graces of discernment, so that I will never deny the Truth contained in the Holy Bible no matter how many lies are presented to me to encourage me to turn my back on Your True Word.

Amen.”

The Truth is written in Holy Scripture.

The Book of Revelation does not reveal all because I come only now, the Lamb of God, to open the Book for the world to see.

Any human interpretation regarding the 1,000 years is not to be trusted.

You must only trust in the Word of God.

Your beloved Jesus