Jezus Do Ludzkości

Wzrasta nienawiść przeciw tobie. Powiedzą ci, że to Dzieło jest od szatana

środa, 11 kwietnia 2012 roku, godz. 21.20

Moja szczerze umiłowana córko, dlaczego tak jest, że czasami poddajesz w wątpliwość Łaski, które ci dałem?

Dar czytania dusz został ci dany, abyś mogła rozpoznać intencje tych biednych dusz, które będą próbowały podważyć Moje święte Słowo.

Ten Dar pozwoli ci doznać współczucia dla tych dusz i pomóc im odnaleźć właściwą drogę do Prawdy Życia Wiecznego i uwolnić ich dusze od udręki, którą znoszą.

Ten Dar umożliwi ci rozpoznanie fałszywych proroków. Będziesz natychmiast wiedzieć, kto przychodzi w Moje Imię, a kto nie.

Na początku doświadczysz straszliwego pogrążania się w uczuciu lęku, ponieważ rozpoznasz dzieło szatana. Będziesz natychmiast wiedziała, kiedy jest on obecny w innych. Kiedy będzie cię atakował poprzez innych, będziesz się czuć, jakbyś była kopana w brzuch. Poczujesz mdłości, kiedy staniesz twarzą w twarz z kimś, kogo dusza została skradziona przez szatana oraz będziesz drżeć i odczujesz zawroty głowy. Będziesz jednak mówić do takich dusz Moimi Słowami i z siłą, której nie rozpoznasz jako swojej własnej.

Wielu, którzy przychodzą do ciebie z czystymi duszami, będzie odczuwać Światło, a Moja Obecność popłynie przez ich ciała. Nielicznym z pokornymi sercami i głęboką miłością do Mnie nie uda się odpowiedzieć na Mojego Ducha Świętego, który napełnił twoją duszę.

Moja córko, jest to teraz trudny etap twojej Misji. Wzrasta nienawiść przeciw tobie. Powiedzą ci, że to Dzieło jest od szatana.

Czy nie wiesz, jak szatan, zwodziciel, działa? Przekonuje dobre dusze, że kiedy głosi się Moje Słowo, to nie jest ono ode Mnie. Próbuje przekonać innych, poprzez ich lęk przed nim, że cechy związane z nim są obecne w innych. Powoduje wątpliwości i ból w duszach, zwodząc je; oślepiając je na Prawdę i uniemożliwiając im otrzymywanie Łask, przeznaczonych przeze Mnie do uświęcenia ich dusz. Ci, których najbardziej atakuje, to ci, którzy są najbliżej Mnie.

Zaliczają się do nich nie tylko wizjonerzy i prorocy, ale także te właśnie dusze, których potrzebuję, aby pomagały tworzyć Moją Armię.

Ta Armia pokona szatana. On to wie i nigdy nie porzuci swojej pogoni za duszami. Pamiętaj choć to. Szatan nie ma tej mocy, którą mam Ja. Nie może zwyciężyć Trójcy Świętej. Jest bezsilny wobec Mojej Matki, która otrzymała władzę zgładzenia go. On się Jej lęka.

Wszyscy, którzy wątpicie w Moje Słowo, dane poprzez te Orędzia, proszę, poproście Moją umiłowaną Matkę, aby przyprowadziła was bliżej Mojego Najświętszego Serca. Poproście Ją, aby okryła was Swoim świętym płaszczem i dała wam ochronę, której potrzebujecie, przed złym duchem.

Pamiętajcie, zły jest pełen nienawiści.

Kiedy odnajdujecie w swoich sercach jakiegokolwiek rodzaju nienawiść, szczególnie wobec Moich świętych posłańców, wiedzcie, że szatan skusił was do grzechu. To wtedy musicie poprosić Mnie o Łaski, abym uczynił was silnymi.

Pamiętajcie, że nigdy się nie odwrócę od nikogo z was, włączając w to tych z was, którzy nienawidzą Moich posłańców, i te dusze, które Mnie odrzucają.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

The hatred will mount against you. You will be told that this Work is from Satan

Wednesday, April 11th, 2012 @ 21:20

My dearly beloved daughter, why is it that you, sometimes, question the Graces I have given you?

The Gift of reading souls was given to you so that you can discern the intentions of those poor souls who will try to undermine My Holy Word.

This Gift will enable you to feel compassion for such souls and help them to find the true path to Eternal Life and to free their souls from the torment that they endure.

This Gift will also enable you to identify false prophets.

You will know instantly, who comes in My Name and who does not.

At first you will feel a terrible sinking feeling of fear because you will recognise Satan’s work. You will know immediately when he is present in others.

When he attacks you, through others, you will feel like you have been kicked in the stomach.

You will feel nauseous when you come face to face with someone whose soul has been stolen by Satan and you will tremble and feel dizzy.

You will speak, however, to such souls with My Words and with a strength you will not recognise as your own.

Many who come to you with pure souls, will feel the Light and My Presence surge through their bodies.

Few, of humble heart, and a deep love for Me, will fail to respond to My Holy Spirit, which has flooded your soul.

My daughter, this is now a difficult stage of your Mission.

The hatred will mount against you.

You will be told that this Work is from Satan.

Don’t you know how Satan, the deceiver, works? He convinces good souls that when My Word is spoken, that it is not from Me?

He tries to convince others, through their fear of him, that the traits associated with him are present in others.

He causes doubts and distress in souls by deceiving them. By blinding them to the Truth and by preventing them from receiving Graces, designed by Me, to sanctify their souls.

Those he attacks the most, are those who are closest to Me.

This includes not only visionaries and prophets, but the very souls I need to help form My Army.

This Army will defeat Satan. He knows this and will never give up in his quest for souls.

Remember this though. Satan does not have the power that I have. He cannot defeat the Holy Trinity. He is powerless against My Mother who has been given authority to destroy him. He fears her.

To all those who doubt My Word, given through these Messages, please ask My beloved Mother to bring you closer to My Sacred Heart.

Ask her to cover you with her Holy Mantle and give you the protection you need from the evil one.

Remember, the evil one is full of hatred.

When you find hatred of any kind in your heart, especially towards My holy messengers, know that Satan has tempted you to sin.

That is when you must ask Me for the Graces to make you strong.

Remember, I will never turn My Back on any of you including those of you who hate My messengers and those souls who reject Me.

Your loving Saviour
Jesus Christ