Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Przybliża się czas zmiażdżenia węża przeze Mnie

wtorek, 10 kwietnia 2012 roku, godz. 20.45

Jestem waszą umiłowaną Matką, Królową ziemi. Jestem Niepokalanym Poczęciem, Dziewicą Maryją, Matką Jezusa, Który przyszedł w ciele.

Moje dziecko, czas Triumfu Mojego Niepokalanego Serca jest blisko. Przybliża się czas zmiażdżenia węża przeze Mnie; aż do dnia, kiedy szatan i jego demony zostaną rzuceni na pustkowie, na ziemi będzie wybuchać wiele zamieszania.

Dla wierzących w Mojego Syna będzie to czas udręki. Będą oni ciągnięci przez Kościół katolicki w dwie różne strony.

Jedna połowa będzie wierzyć z poczucia obowiązku w konieczność podążania za fałszywym prorokiem – papieżem, który nastąpi po papieżu Benedykcie XVI.

On, bestia, przyodziany jest jak baranek, ale nie jest on od Mojego Ojca, Boga Najwyższego, będzie oszukiwał biedne dusze, włączając w to księży, biskupów i kardynałów.

Wielu będzie podążać za nim i uwierzą mu, że jest posłany przez Boga, aby rządził Jego Kościołem na ziemi. Niestety, wiele dusz pójdzie za jego nauczaniem, które będzie znieważać Mojego Ojca. Inni, napełnieni Duchem Świętym i obdarzeni Łaskami rozeznania dzięki ich pokornym duszom, będą natychmiast wiedzieli, że oszust zasiada w Kościele w Rzymie.

Ten nowy fałszywy papież już spiskuje, nawet zanim wstąpi na tron w Stolicy Piotrowej, aby potępić Nauczanie Mojego Syna. Potem potępi Mnie, Świętą Matkę Boga, i ośmieszy Moją rolę jako Współodkupicielki.

Moje dziecko, twoja rola stanie się nawet trudniejsza niż dotychczas. Ponieważ wiele Moich dzieci jest bardzo zdezorientowanych. Zniewagi, z którymi stykasz się każdego dnia, i udręki, które znosisz w imieniu Mojego Syna, będą się nasilać. Nigdy nie lękaj się powiedzieć światu prawdy, Moje dziecko. Jesteś wzmacniana poprzez fizyczne i mentalne cierpienie, które przyjmujesz w imieniu Mojego Syna, aby ratować dusze.

Zostanie podjęty wszelki wysiłek, szczególnie przez jedną grupę w Kościele katolickim, aby odrzucić Moje Orędzia dane tobie. Twoje posłuszeństwo i wierność wobec Mnie i Mojego umiłowanego Syna będą poddane próbie jak nigdy dotąd. Może to spowodować, że zostaniesz odciągnięta, ale jeśli tak się stanie, nie potrwa to długo.

Módl się, Moje dziecko, za wszystkie dzieci Boże, które bez własnej winy są wciągane w ostateczną bitwę o dusze.

Wszystko to musi się wydarzyć, bo jest to zawarte w Księdze Mojego Ojca. Wszystkie anioły w Niebie chronią ciebie, Moje dziecko, w tej nieco samotnej Misji. Zawsze pamiętaj, jak ważna jest modlitwa.

Módl się, módl się, módl się, ponieważ bez modlitwy, szczególnie bez odmawiania Mojego Różańca świętego, szatan może odciągnąć cię od świętego Słowa Mojego drogiego Syna.

Pamiętaj także o znaczeniu postu, bo trzyma on zwodziciela z dala.

Bez regularnej modlitwy trudno będzie pozostać Moim dzieciom blisko Mojego Syna.

Nigdy nie obawiajcie się przyszłości, dzieci, bo gdy pozostaniecie blisko Mojego Syna, będziecie chronieni i otrzymacie Łaski potrzebne do przygotowania swoich dusz i tych z waszych rodzin na Nową Erę Pokoju przepowiedzianą tak dawno temu.

Wasza umiłowana Matka
Królowa ziemi
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: The time for me to crush the serpent is drawing nearer

Tuesday, April 10th, 2012 @ 20:45

I am your beloved Mother, Queen of the Earth. I am the Immaculate Conception, the Virgin Mary, Mother of Jesus, Who came in the flesh.

My child, the time for the Triumph of My Immaculate Heart is close.

The time for me to crush the serpent is drawing nearer, until the day when Satan and his demons are cast into the wilderness, much confusion will erupt on Earth.

For believers in my Son, it will be a time of torment. They will be pulled into two different directions, by the Catholic Church.

One half will believe, out of duty, the need to follow the false prophet, the pope who will follow Pope Benedict XVI.

He, the beast, is dressed like a lamb, but is not from my Father, God the Most High, and will fool poor souls, including priests, bishops and cardinals.

Many will follow him and believe him to be sent by God to rule over His Church on Earth.

Sadly, many souls will follow his teachings, which will be insulting to My Father.

Others, filled with the Holy Spirit and given the Graces of discernment because of their humble souls, will know instantly, that an imposter sits in the Church in Rome.

The new false pope is already scheming, even before he ascends to the Throne of the Seat of Peter, to denounce the Teachings of my Son. Then he will denounce me, the Blessed Mother of God and ridicule my role as Co-Redemptrix.

My child, your role is going to become even harder than before. For many of my children are very confused. The insults you face every day, the torments you endure on behalf of my Son, will increase.

Never be afraid to tell the world the Truth, my child.

You are being made stronger, as a result of the physical and mental suffering you accept on behalf of my Son, in order to save souls.

Every effort, especially by one division in the Catholic Church, will be made to dismiss my Messages given to you.

Your obedience and loyalty to me and my beloved Son, will be tested as never before. This may lead you to pull away, but should this happen it will not last long.

Pray, my child, for all of God’s children, who through no fault of their own, are being pulled into the final battle for souls.

All of this must come to pass for it is contained in my Father’s Book.

All the angels in Heaven protect you, my child, in this somewhat lonely Mission.

Always remember how important prayer is.

Pray, pray, pray, for without prayer, especially the recital of my Holy Rosary, Satan can pull you away from the Holy Word of my precious Son.

Remember also the importance of fasting, for it keeps the deceiver at bay.

Without regular prayer, my children will find it hard to remain close to my Son.

Never fear the future, children, for once you remain close to my Son you will be protected and given the necessary Graces to prepare your souls and those of your families, for the New Era of Peace foretold so long ago.

Your beloved Mother
Queen of the Earth
Mother of Salvation