Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Era Pokoju, o której mówiłam w Fatimie, została zapomniana

poniedziałek, 9 kwietnia 2012 roku, godz. 10.00

Moje dziecko, świat ma niebawem przejść ostateczne zmiany, gdy walka o dusze się wzmaga.

Szatan będzie szkodził Kościołowi katolickiemu, a ja, Matka Boga, zostanę wmieszana w podział Kościoła.

Moja rola jako Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki nie jest uznawana przez różne grupy w Kościele katolickim. W wielu kręgach nie przyjmuje się Mnie w tej roli, którą muszę odegrać w zbawieniu dusz.

Mój biedny Syn jest tak bardzo raniony z powodu sposobu, w jaki ja, Matka Boga, zostałam odsunięta. Moja rola jako tej, która unicestwia węża, nie jest rozumiana. Zostałam pobłogosławiona Łaskami i Mocą, aby pokonać i zniszczyć złego. On, zły, ma wewnątrz Kościoła katolickiego wielu zwolenników, którzy chcą się sprzeciwić władzy, którą otrzymałam od Boga Najwyższego.

Era Pokoju, o której mówiłam w Fatimie, została zapomniana.

Ta Era Pokoju nastąpi po Powtórnym Przyjściu Mojego Syna i będzie trwała tysiąc lat. Stanie się to, kiedy Niebo i ziemia połączą się w jeden chwalebny Nowy Raj. Ze względu na wiarę Moich dzieci i ich oddanie się Mnie, ich umiłowanej Matce, wiele dusz wejdzie do Nowego Raju.

Szatan pracuje teraz usilnie nad tym, aby przekonać członków Kościoła katolickiego, że tak się nie stanie. Zaprzecza się Mojej roli jako Matki Zbawienia i Współodkupicielki, działającej przy Moim umiłowanym Synu, by oznajmiać Powtórne Przyjście. Dzieci, módlcie się, aby te dusze, ofiary zwodziciela wewnątrz Kościoła katolickiego, nie odwiodły Moich dzieci od ich momentu zbawienia.

Módlcie się, aby papież Benedykt mógł powstrzymać to zło przed przeniknięciem Kościoła katolickiego.

Nigdy się nie poddawajcie, dzieci, w waszej walce i stawaniu w obronie prawdy.

Obietnica Mojego Syna, że powróci, aby doprowadzić ludzkość do Życia Wiecznego w Raju, już niedługo ma zostać spełniona. Ale na każdym kroku drogi będą Mu się sprzeciwiać te dusze, które pozwoliły, aby oszustwo złego odmieniło ich myślenie.

Wewnątrz Kościoła osłabnie wierność wobec Mojego Syna. Moja rola jako Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki nie zostanie zaakceptowana.

Módlcie się, aby kapłani Mojego Syna pozostali silni i aby bronili prawdy.

Wasza umiłowana Matka
Matka Boga
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: The Era of Peace I spoke about in Fatima has been forgotten

Monday, April 9th, 2012 @ 10:00

My child, the world is about to undergo the final changes, as the battle for souls intensifies.

Satan will hurt the Catholic Church and I, the Mother of God, will be implicated in the division of the Church.

My role as Co-Redemptrix, Mediatrix, Advocate is not being accepted by divisions in the Catholic Church.

I am not accepted in many quarters as to the role I must play in the salvation of souls.

My poor Son is so hurt by the way in which I, the Mother of God, have been dismissed.

My role, as the destroyer of the serpent, is not understood.

I have been blessed with the Graces, and the power, to defeat and destroy the evil one.

He, the evil one, has many followers from inside the Catholic Church who want to oppose the power I have been given by God the Most High.

The Era of Peace, I spoke about in Fatima, has been forgotten.

This Era of Peace will take place after the Second Coming of My Son and will last 1,000 years.

This will come about when Heaven and Earth will merge as one Glorious New Paradise.

Because of the faith of my children and their devotion to me, their beloved Mother, many souls will enter the New Paradise.

Satan is now working hard to persuade members of the Catholic Church that this is not to be.

My role as the Mother of Salvation and Co-Redemptrix, working alongside my beloved Son to herald the Second Coming, is being denied.

Children, pray that those souls, victims of the deceiver within the Catholic Church, do not drive my children away from their moment of salvation.

Pray that Pope Benedict can stop this evil from permeating throughout the Catholic Church.

Never give up children in your fight to stand up for the Truth.

My Son’s promise to return to bring humanity to Eternal Life in Paradise is about to be fulfilled. But, He will be opposed every step of the way by those souls who have allowed the deceit of the evil one to turn their heads.

Loyalty, within the Church, towards my Son will weaken.

My role as Co-Redemptrix, Mediatrix, Advocate, will not be accepted.

Pray that my Son’s priests will stay strong and that they will defend the Truth.

Your beloved Mother
Mother of God
Mother of Salvation