Jezus Do Ludzkości

Te dusze, które są w ciemności, mogą zostać zbawione tylko dzięki wstawianiu się za nie w modlitwie

wtorek, 3 kwietnia 2012 roku, godz. 20.00

Moja szczerze umiłowana córko, jest ten czas od dziś do Ostrzeżenia; chcę, by Moi wyznawcy to pojęli.

Wasze wzmożone modlitwy są potrzebne, aby ratować dusze, które nie są w stanie same sobie pomóc. Wiele z tych dusz nie przetrwa Ostrzeżenia, stąd ważne jest, aby oni i wszyscy inni, którzy są cali w stanie grzechu śmiertelnego, zostali uratowani dzięki Boskiej Interwencji.

Potrzebne są teraz wasze modlitwy błagalne o zbawienie ich dusz. Musi to być waszym priorytetem teraz, podczas Wielkiego Tygodnia, bo gdy w Moje Święte Imię prosicie Mojego umiłowanego Ojca, aby zbawił tych grzeszników, wasze modlitwy zostaną wysłuchane.

Modlitwa Krucjaty 43
Zbaw dusze podczas Ostrzeżenia

Boże Ojcze Wszechmogący, przez wzgląd na Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, wspominając Jego Śmierć na Krzyżu dla wybawienia nas z naszych grzechów, błagam Cię, zbaw dusze, które same nie mogą się uratować i które podczas Ostrzeżenia mogą umrzeć w grzechu śmiertelnym.

W zadośćuczynieniu za cierpienia Twojego Syna umiłowanego usilnie Cię proszę, byś przebaczył tym, którzy nie są w stanie szukać Odkupienia, ponieważ nie będą żyli wystarczająco długo, aby poprosić Jezusa, Twojego Syna, o Miłosierdzie, by uwolnił ich z grzechu.

Amen.

Módlcie się za wszystkich grzeszników. Moim największym pragnieniem jest zbawić całą ludzkość. Te dusze, które są w ciemności, mogą zostać zbawione tylko dzięki wstawianiu się za nie w modlitwie.

Wasz umiłowany Jezus Chrystus

Only through the prayers of intercession can those souls in the dark be saved

Tuesday, April 3rd, 2012 @ 20:00

My dearly beloved daughter, there is a period between now and The Warning, which I want My followers to understand.

Your intense prayers are needed to save souls, who are beyond helping themselves. Many of these souls will not survive The Warning, so it is important that they and all others, who are all in a state of mortal sin, are saved by Divine Intervention.

Your prayer, begging for the salvation of their souls, is needed now. This must be your priority, now, during Holy Week, for when you ask My beloved Father, in My Holy Name, to save such sinners; your prayers will be answered.

Crusade Prayer (43)

Save souls during The Warning

“O God, the Almighty Father, on behalf of Your beloved Son, Jesus Christ, and in commemoration of His death on the Cross to save us from our sins, I beg You to save souls who cannot save themselves and who may die in mortal sin during The Warning.

In atonement for the sufferings of Your beloved Son, I urge You to forgive those who are unable to seek redemption, because they will not live long enough to ask Jesus, Your Son, for Mercy to free them from sin.

Amen.”

Pray for all sinners. My greatest wish is to save all of humanity. Only through the prayers of intercession can those souls in the dark be saved.

Your beloved Jesus Christ