Jezus Do Ludzkości

Proszę, odmawiajcie Moją Koronkę do Bożego Miłosierdzia i rozpocznijcie w Wielki Piątek Moją Nowennę

środa, 4 kwietnia 2012 roku, godz. 1.00

Moja szczerze umiłowana córko, już prawie nadszedł czas, aby świat rozważył Moją Śmierć na Krzyżu.

Jest to ten czas, rok 2012, kiedy pilnie potrzebuję waszych modlitw za tych, którzy Mnie nie rozpoznają, i za tych, którzy nie wiedzą o Mnie.

Będzie to zależało od was, Moi umiłowani wyznawcy, czy pomożecie Mi ratować te biedne dusze, które potrzebuję przyprowadzić bliżej Mojego Serca, tak abym mógł je przygotować na Mój Nowy Raj.

Dzieci, potrzebuję, abyście odmawiali Moją Koronkę do Bożego Miłosierdzia i rozpoczęli od Wielkiego Piątku dziewięciodniową Nowennę do Bożego Miłosierdzia. Ważne jest, aby wielu z was dopełniło tej nowenny za inne dusze. Otrzymacie wielkie Łaski i z tego powodu nigdy was nie opuszczę. Uratuję wasze dusze, kiedy przyjdziecie przede Mnie w Dniu Sądu.

Nigdy nie możecie być zmęczeni modlitwą o zbawienie innych dusz. Jesteście Moją Armią i dzięki Łaskom, które wam daję, będziecie pracować ze Mną, aby oczyścić ziemię z grzechu przed Moim Powtórnym Przyjściem.

Nikomu z was nie przychodzi łatwo się modlić. Najlepszym sposobem na to jest jednoczyć się z Moją Bolesną Męką i rozmyślać nad Moim cierpieniem, a w szczególności nad Moim Konaniem w Ogrójcu. Moje wielkie Miłosierdzie jest wtedy najsilniejsze. To właśnie z powodu grzeszników, włączając w to tych pogan, którzy nigdy nie otrzymali szansy poznania Mnie, cierpiałem najwięcej.

Wy, którzy Mnie kochacie, to wiedzcie. Im bardziej Mi zaufacie, w zupełności, tym silniejsze jest Moje Miłosierdzie. Tym więcej mogę przebaczyć. Moje Miłosierdzie jest tak potężne, że może wymazać grzechy całej ludzkości. Ci, którzy wierzą we Mnie, ufają Mi, mogą osiągnąć wielką świętość, pomagając przede wszystkim ratować dusze swoich braci i sióstr. Czynią to z miłości do Mnie, bo wiedzą, że przynosi Mi to wiele pocieszenia.

Wy, Moi czyści i prawi wyznawcy, którzy tak bardzo Mnie kochacie, wiedzcie, że to dzięki waszej hojności serca mogę zbawić grzeszników.

Musicie zrozumieć, że grzesznicy są tymi, za których umarłem, i to ich pragnę najbardziej ze wszystkich. Grzesznikom okazuję wielkie współczucie.

Ale wy, Moi wyznawcy, którzy także jesteście grzesznikami, musicie Mi zaufać całkowicie. Gdy tak czynicie, to udzielam wiele szczególnych Łask.

Im więcej prosicie Mnie o pomoc, tym więcej otrzymujecie. To z powodu tej więzi, którą wy i Ja utrzymujemy między sobą, możecie Mi pomóc ratować inne dusze od utonięcia w rozpaczy i beznadziei.

Pamiętajcie o Mocy Mojej Nowenny do Bożego Miłosierdzia, a ocalicie dla Mnie w tym roku pewną liczbę dusz.

Wasz umiłowany Jezus

Please say My Divine Mercy and start My Novena on Good Friday

Wednesday, April 4th, 2012 @ 01:00

My dearly beloved daughter, the time is almost here for the world to reflect on My death on the Cross.

This is the time, during 2012, that I urgently need your prayers for those who will not recognise Me and for those who do not know about Me.

It will be up to you, My beloved followers, to help Me save those poor souls, whom I need to bring close to My Bosom, so that I can prepare them for My New Paradise.

Children, I need you to say My Divine Mercy Chaplet and commence the nine day Novena of the Divine Mercy, from Good Friday. It is important that as many of you complete this Novena for other souls. You will receive great Graces and for this I will never forsake you. I will salvage your soul when you come before Me on the Day of Judgment.

You must never become tired of praying to save other souls. You are My Army and through the Graces I give you, you will work with Me to clean the Earth of sin, before My Second Coming.

Praying does not come easy to all of you. The best way is to unite yourself in My Sorrowful Passion, and meditate on My suffering and in particular, My Agony in the Garden. My Great Mercy is at its most potent then. It was precisely because of sinners, including those pagans who were never given a chance to know Me, whom I agonised over the most.

For those of you who love Me know this.

The more you trust in Me completely, the stronger is My Mercy. The more I can forgive. My Mercy is so powerful that it can wipe out the sins of all mankind.

Those who believe in Me, trust Me, can achieve great sanctity by helping to save the souls of their brothers and sisters, as a priority. They do this out of their love for Me for they know that this brings Me much consolation.

You, My pure and just followers, who love Me so much, know that it is through your generosity of heart, that I can save sinners.

Sinners, you must understand, are who I died for and are the ones I thirst for most of all. I show great compassion for sinners.

But, you, My followers, who are also sinners, must trust in Me completely. By doing this, I grant a number of special Graces.

The more you ask for My help, the more you receive. It is because of this bond that you and I hold between us, that you can help Me to save other souls from drowning in despair and hopelessness.

Remember the Power of My Divine Mercy Novena and the number of souls you will save for Me, this year.

Your beloved Jesus